Projekty /

BIOENERGIA KARPÁT

Projekt Bioenergia Karpát je zameraný na vzdelávanie, šírenie informácií a prípravu investícií a realizáciu náhrady kotla využívajúceho fosílne palivá kotlom na biomasu.

Projekt Bioenergia Karpát

 

Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia (www.arr.com.ua) pripravila v spolupráci s partnermi na Slovensku (ARR Košice a Obec Budkovce) aj na Ukrajine (okres Mižhiria a Asociácia študentov ekonómie Zakarpatia) projekt Bienergia Karpát. Projekt bol schválený a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ cez program cezhraničnej spolupráce ENPI (http://www.huskroua-cbc.net/sk/).

Hlavným cieľom projektu je rozvoj alternatívnej energetiky v oblastiach Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a Východného Slovenska, k čomu má prispieť najmä zlepšenie možností pre využívanie OZE a rozšírenie počtu konzumentov a producentov energetickej biomasy.

Medzi cieľové skupiny patria miestne orgány (štátne, resp. samosprávne); vzdelávacie inštitúcie a potenciálni konzumenti a producenti energetickej biomasy.

 

Články na www.arr.sk k projektu Bioenergia Karpát


 

Časopis Bioenergia Karpát

Krátky vzdelávací film o obnoviteľných zdrojoch energie

Medzinárodná výstava „Alternatívna energetika a energetické úspory“

Potenciály obnoviteľných druhov energií, s dôrazom na geoterm

Vodná energetika a moderné technológie využívajúce biomasu boli témou ďalšieho podujatia v rámci Bioenergia Karpát

Seminár projektu Bioenergia Karpát zasadený v lesoch Zakarpatia

Zvyšovanie energetickej sebestačnosti regiónu Údolia Bodvy

Ako získať energiu z blízkych zdrojov

 

Aktivity projektu Bioenergia Karpát


 

Pracovný balík 1: Zvýšenie úrovne aktivity miestnych činiteľov v oblasti rozvoja bioenergetiky

 

  

Pracovný balík 2: Založenie centra OZE v Zakarpatskej oblasti

 

  

Pracovný balík 3: Formovanie partnerstva medzi producentmi a spotrebiteľmi biomasy, vrátane cezhraničnej úrovne

 

   

Pracovný balík 4: Tvorba technickej projektovej dokumentácie

 

  

Pracovný balík 5: Vytvorenie pilotného príkladu využívania biomasy na energetické účely v Zakarpatskej oblasti

 

 

 

Doba realizácie projektu:

15 Júl , 2010 - 14 Január , 2013
pdf  Projektový časopis č.1