Skip to main content
 
 

SUNRISE

Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch.

O PROJEKTE:

Projekt Sunrise je zameraný na propagáciu a podporu využívania miestnych zdrojov v obciach Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a Košického kraja.

Hlavným cieľom je zvýšenie úrovne rozvoja miestnej ekonomiky využívaním endogénnych zdrojov (OZE, know-how, ľudia) v regiónoch Zakarpatska a Východného Slovenska. Cieľom je zlepšenie využívania endogénnych zdrojov (najmä obnoviteľných energetických zdrojov, know-how, ľudské zdroje) v cieľových regiónoch a tým prispieť k ekonomickému rastu okrajových vidieckych regiónov, zvýšeniu zamestnanosti a zmenšeniu potreby cestovať za prácou mimo lokalitu, resp. región.

Medzi cieľové skupiny patria miestne orgány (štátne, resp. samosprávne); vzdelávacie inštitúcie a potenciálni konzumenti a producenti energetickej biomasy.

Popis projektu:

Špecifickými cieľmi projektu sú:
1. Motivovať miestnych aktérov (podnikateľov) k podnikaniu v oblasti OZE lepšie využívajúceho ľudské a prírodné zdrojov regiónu prostredníctvom rozvinutia pilotného miestneho neziskového podniku vyrábajúceho brikety a pelety z dostupnej fytomasy.
2. Zlepšiť vedomosti a poskytnúť inšpiráciu pre miestnych aktérov, aj ostatných obyvateľov regiónov Zakarpatia a Východného Slovenska v oblasti malého podnikania využívajúceho miestne endogénne zdroje.
3. Zlepšenie využiteľnosti potenciálu v ľuďoch obývajúcich periférne regióny aj ich zapojením do mechanizmov využívaním ich osobných zručností a vynaliezavosti aj za účelom svojpomocnej a vzájomne výhodnej výroby zariadení  využívajúcich energiu zo slnka.
4. Zlepšiť dostupnosť a špecifickosť informácií o endogénnych zdrojoch v Zakarpatskej oblasti a v Košickom kraji.

Partneri projektu:

Hlavný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o.
Partner 1: Association of Students-Economists of Zakarpattya (Асоціація студентів-економістів Закарпаття)
Partner 2: Chaslivtsi Village Council (Часлівецька сільська рада)
Partner 3: Pro Tornensis o. z.
Partner 4: Obec Malé Ozorovce

 

Podpora:

1A Certifikácia linky na výrobu brikiet združenia ProTornensis – Občianske združenie Pro Tornensis dokázalo vďaka projektu financovaného z UNDP/GEF zriadiť prvú etapu prevádzky na výrobu brikiet a peliet z miestnej odpadovej fytomasy, ktorej cieľom je zlepšenie zamestnanosti, energetickej sebestačnosti, využiteľnosti existujúcej, najmä odpadovej fytomasy a podpora ostatných neziskových aktivít združenia. Táto linka je tesne pred uvedením do prevádzky, poslednou podmienkou sfunkčnenia je dokončenie elektrickej prípojky. Atest produkcie zabezpečí overenú informáciu o briketách, pričom bude známa informácia napr. o výhrevnosti, potenciálnych negatívnych účinkoch spaľovania na zariadenie a emisiách.

1B Hľadanie, výber a rozpracovanie vhodného podnikateľského zámeru využívajúceho miestne zdroje v podhorskej časti Zemplína – konkrétne pôjde o aktivitu pripravovanú v rámci Malých Ozoroviec v okrese Trebišov, ktoré rozvíjajú viacero zámerov smerujúcich k využívaniu pomerne veľkého množstva odpadovej biomasy z poľnohospodárstva a lesníctva (v katastri obce sú aj polia, aj lesy), napr. na vykurovanie obecných budov, ktorého jedným z cieľov je dosiahnutie výrazných úspor, umožňujúcich získať zdroje na ďalšie investície. Už v blízkej budúcnosti sa niektoré zariadenia využívajúce biomasu  v obci nainštalujú a budú sa využívať (investícia zrealizovaná mimo projektu SUNRISE). Vzhľadom na nedostatok kapacít produkujúcich brikety, resp. pelety z odpadovej biomasy z poľnohospodárstva, lesníctva, resp. údržby verejnej zelene, obec má záujem o vytvorenie malého obecného podniku, ktorý bude pokrývať potrebu efektívneho využitia biologických odpadov z katastra, resp. z okolia, potrebu kvalitne upraveného paliva pre miestne budovy a obyvateľov obce (prípadne okolia) a potrebu zamestnať miestnych ľudí. Primárnym cieľom miestneho (sociálneho) podniku nebude tvorba zisku. Výstupom bude kompletné dokumentačné spracovanie existujúceho zámeru, vrátane podnikateľského plánu, marketingovej stratégie a technických detailov. Výsledkom bude zlepšená vedomostná báza pre ďalšie rozvíjanie podnikateľských zámerov na miestnej úrovni v rámci Východného Slovenska.

1C Hľadanie, výber a rozpracovanie vhodného podnikateľského zámeru využívajúceho miestne zdroje v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny – je to zrkadlová aktivita, s rovnakou štruktúrou a zámermi, rozdiely napr. v legislatíve budú rešpektované samotnými výstupmi, ktorými takisto budú  podnikateľský plán, marketingová stratégia a a technické detaily. Výsledkom bude zlepšená vedomostná báza pre ďalšie rozvíjanie podnikateľských zámerov na miestnej úrovni v rámci Zakarpatskej Ukrajiny.

Vzdelávanie:

2A Informačné a vzdelávacie semináre budú organizované s cieľom motivovať účastníkov  k aktivitám smerujúcim k podnikaniu využívajúcemu existujúce miestne zdroje na vidieku, ktorými sú hlavne ľudia, pôda, živé organizmy, energia zo slnka atď. Poskytnuté budú vedomosti o podmienkach na podnikanie, o využiteľných a dostupných možnostiach, pričom budú vybratí lektori disponujúci potrebnými vedomosťami, majúci informácie o dobrých fungujúcich príkladoch v iných lokalitách, ale zároveň schopní motivovať účastníkov k aktivite a aspoň čiastočne ich vytrhnúť zo všadeprítomnej skeptickej nálady. Výstup: zorganizované 3 podujatia na Slovensku a 3 podujatia na Ukrajine (trvanie cca 6 hodín), pričom každého podujatie bude organizované pre 20 účastníkov. Vzhľadom na pretrvávajúcu nevyhnutnosť dlhého čakania na hranici sa ráta aj s prenocovaním zahraničných účastníkov podujatí. Výsledok je zvýšená úroveň a množstvo vedomostí a dostupných informácií o podnikaní a potenciáloch lokalizovaných priamo v území.

2B Študijné návštevy sú navrhnuté čiastočne ako pokračovanie podobnej aktivity realizovanej v rámci projektu Bioenergy of the Carpathians, v rámci ktorej sa podarilo zorganizovať trojdňovú študijnú návštevu s pozitívnym ohlasom. Výstupom rámci projektu SUNRISE sú dve trojdňové cesty pre 20 účastníkov z oboch krajín, pričom dôraz pri výbere navštívených miest sa bude klásť nie len na obnoviteľné zdroje energie, ale aj na príklady podnikania využívajúceho prírodné aj ľudské zdroje ziskového ale aj neziskového charakteru. V rámci cesty sa navštívia zaujímavé miesta v Košickom a Prešovskom kraji, prípadne v severnom Maďarsku. V prípade identifikovania zaujímavých miest na Zakarpatí nie je vylúčená ani cesta v rámci Ukrajiny. Výsledok: dostupnejšia inšpirácia a zvýšená motivácia pre nové činnosti v regióne.

Slnečné kolektory:

3A,3B Vybavenie dielne na výrobu slnečných kolektorov v rámci Pro Tornensis v Turni nad Bodvou a v rámci obce Časlivci je zámerom s cieľom podpory rozvíjania remeselnej zručnosti medzi bežných ľudí žijúcich v našich regiónoch. V dielni sa uskutočnia kurzy výroby slnečných kolektorov, ktorých konštrukcia bola navrhnutá a odskúšaná občianskym združením Pro Tornensis. Dielňa sa zriadi vo vlastných priestoroch Pro Tornensis (združenie doteraz nedisponuje vlastnými strojmi) a v priestoroch obce Časlivci, kde sa bude aktivita replikovať. Pro Tornensis deklaruje ochotu a záujem poskytnúť svoje doteraz nadobudnuté vedomosti a postupy aj pre partnerov na Ukrajine, pričom (vzhľadom na to že aj na Ukrajine existuje mnoho dobrých nápadov a šikovných ľudí) sa nebráni ani novým myšlienkam a vylepšeniam. Obidve dielne (Ukrajina aj Slovensko) budú nainštalované vo vlastných, resp. prenajatých priestoroch s plochou cca 100 m2, pričom na priestory nie sú kladené špeciálne požiadavky (jedine dostatočne dimenzovaná elektrická prípojka).  Súčasťou dielne budú stroje v súlade s úkonmi, ktoré je pri výrobe kolektora nevyhnutné uskutočniť. V dielni vyrobené a nainštalované slnečné kolektory prispejú k energetickej sebestačnosti miestnych obyvateľov a prinesú úspory. Na základe prieskumov (realizovaných v rámci projektu Bioenergy of the Carpathians) bol zistený nízky počet subjektov zaoberajúcich sa výrobou slnečných kolektorov a iných zariadení využívajúcich obnoviteľné energie (napriek výskumným kapacitám a existujúcim riešeniam jednotlivých výrobkov), preto obsahom potenciálneho budúceho podnikania môže byť práve výroba kolektorov, ktorá môže zaplniť medzeru na trhu. Prekážkou v podnikaní je v tomto prípade komplikovaná certifikácia výroby kolektorov určených na trh, nie je to však prekážka neprekonateľná.

3C Realizácia kurzov výroby solárnych kolektorov v KSK a na Zakarpatí – Dielne, ktoré sa podarí vybaviť a sfunkčniť v rámci projektu SUNRISE sa budú používať ako priestor pre kurzy výroby slnečných kolektorov, a následne ako priestor, ktorý môžu miestni obyvatelia využívať na ďalšie svojpomocné výrobné aktivity. V rámci projektu je naplánovaných 12 trojdňových kurzov, z toho 6 na Ukrajine a 6 na Slovensku. Každý kurz bude mať cca 5 účastníkov, výstupom budú okrem získaných vedomostí (vrátane technických schém) aj samotné výrobky, ktoré si účastníci môžu doma nainštalovať. Celé know-how je pomerne jednoduché, takže je predpoklad, že výrobu aj inštaláciu zvládnu ľudia z cieľových pomerne ľahko. Výsledok tohto súboru aktivít sú získané vedomosti, inšpirácia k podnikaniu, úspory, vyššia sebestačnosť a lepšia sebarealizácia miestnych ľudí.

Propagácia:

4A Spravovanie a aktualizácia stránky ASEZ, zriadenej v rámci predošlých aktivít. Internetová stránka www.aesd.org.ua bola vytvorená v rámci projektu Bioenergy of the Carpathians (financovaného takisto v rámci ENPI HU-SK-RO-UA), v rámci ktorého bola Asociácia študentov – ekonómov Zakarpatia partnerom. Preto sa v rámci projektu SUNRISE nenavrhuje zriadenie novej stránky, ale jej doplnenie o ďalšie informácie tematicky posunuté k miestnemu malému podnikaniu, využívaniu prírodných a ľudských zdrojov v lokalite, energetickú nezávislosť a podobne. Obsah stránky bude reflektovať ostatné aktivity projektu. Očakáva sa napĺňanie stránky v ukrajinskom jazyku, pričom články v slovenčine (prípadne angličtine) sa budú nachádzať na domácej stránke hlavného partnera www.arr.sk. Aktivita nadväzuje na plán informačnej kampane vypracovaný takisto v rámci projektu Bioenergy of the Carpathians, ktorý definuje 3 základné cesty šírenia informácií – internetové stránky, vydávanie elektronického (v malej miere aj tlačeného) projektového časopisu a spoluprácu s miestnymi médiami. Výstupom aktivity sú aktuálne internetové stránky, výsledkom je zlepšená dostupnosť informácií tematicky spojených s cieľmi a celkovým účelom projektu SUNRISE.


4B Vydávanie elektronického a tlačeného projektového časopisu je druhým základným spôsobom šírenia informácií o podnikaní, využívaní miestnych zdrojov a obnoviteľnej energetike, informačný obsah bude korešpondovať, s aktivitou 3A a 3C. Výstup: 4 vydania časopisu, vytlačí sa 50 kusov v SJ a 50 kusov v ukrajinčine. V PDF podobe sa časopis bude distribuovať cez e-mail, resp. cez stránky projektu.  Výsledkom bude zlepšená dostupnosť informácií tematicky spojených s cieľmi a celkovým účelom projektu SUNRISE.

4C Spolupráca s miestnymi médiami  sa dá považovať za tykadlo, ktoré priláka záujemcov o informácie na internetové stránky aktualizované v rámci aktivity 4A. Spolupráca s médiami bude tvorená mať 3 činnosti: zasielanie správ a článkov tlačovým agentúram, aktívne zavedenie spolupráce s miestnymi médiami, ktorých redaktori sa zúčastnia na časti aktivít projektu a v malej miere sa využije platená inzercia. Výstupom bude najmenej 20 správ zaslaných médiám (bezplatné uverejnenie v médiách je na dobrej vôli daného média, resp. na tom, či je daná informácia pre redakciu zaujímavá), 2 články uverejnené v podobe plateného inzerátu, pričom sa očakáva vytvorenie partnerstva s miestnym periodikom aspoň pre jedno podujatie. Výsledkom je (podobne ako v aktivitách vyššie) zlepšenie šírenie informácií o projekte a jeho myšlienkach.

Trvanie projektu SUNRISE:

Jeseň 2013 – Jeseň 2015

Operačný program:

Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM