Skip to main content
 
 

RETHINK

Prieskum zameraný na kompetencie a zručnosti aktérov regionálneho rozvoja.

O PROJEKTE:

V rámci tohto projektu sa realizoval prieskum, ktorý bol zameraný na kompetencie a zručnosti aktérov regionálneho rozvoja u každého projektového partnera.

Dotazník mal 72 otázok a skladal sa z 3 kategórií, ktoré boli rozdelené do niekoľkých tém:

1. ÚROVEŇ VEDOMOSTÍ A ZRUČNOSTÍ AKTÉROV REGIONÁLNEHO ROZVOJA
2. ĎALŠIE ZRUČNOSTI A SPOSOBILOSTI AKTÉROV REGIONÁLNEHO ROZVOJA
3. EXISTUJÚCE VZDELÁVACIE MATERIÁLY

Popis projektu:

Realizácia projektu REThINK prebiehala v šiestich navzájom prepojených fázach. Počas prvej fázy
realizácie projektu bol vykonaný prieskum zameraný na kompetencie a zručnosti aktérov regionálneho
rozvoja u každého projektového partnera. Prieskum sa uskutočnil formou dotazníka on-line alebo off-line, pričom respondenti mali uvádzať existujúcu úroveň spôsobilostí a potrebu ďalšieho vzdelávania.

Realizácia projektu RETHINK
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM