RETHINK

Prieskum zameraný na kompetencie a zručnosti aktérov regionálneho rozvoja.

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM

Popis projektu:

Realizácia projektu REThINK prebiehala v šiestich navzájom prepojených fázach. Počas prvej fázy
realizácie projektu bol vykonaný prieskum zameraný na kompetencie a zručnosti aktérov regionálneho
rozvoja u každého projektového partnera. Prieskum sa uskutočnil formou dotazníka on-line alebo offline, pričom respondenti mali uvádzať existujúcu úroveň spôsobilostí a potrebu ďalšieho vzdelávania.

Realizácia projektu REThINK