Skip to main content
 
 

KNOWBRIDGE

Cezhraničný most vedomostí pre klaster v oblasti obnoviteľných zdrojov energie...

O PROJEKTE:

Zdroje energie oddávna boli a sú motorom udržateľnosti a rozvoja ľudskej spoločnosti. Predpovede vedcov a ekonómov o dobe využívania týchto zdrojov ľudstvom sa neustále menia a upresňujú, je však zrejmé, že v blízkej či vzdialenejšej, ale konkrétnej budúcnosti sa tieto zdroje vyčerpajú. Napriek nedávnym objavom a neustále sa vyvíjajúcim technológiám v súčasnosti nie sme dostatočne pripravení na využívanie takzvaných alternatívnych zdrojov energie.

Hlavným cieľom projektu je preto podpora rozvoja nových inovatívnych cezhraničných, výskumom riadených klastrov v oblasti zdrojov obnoviteľných zdrojov energie a združovaním výskumných inštitúcií, podnikateľov a regionálnych orgánov zvýšiť kapacitu a posilniť výskumný potenciál dvoch cezhraničných a zbiehavých regiónov (Košický samosprávny kraj na Slovensku a región Borsod-Abaúj-Zemplénskej župy v Maďarsku).

Popis projektu:

Cezhraničný most vedomostí pre klaster v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na území Severného Maďarska a východného Slovenska.

Špecifické ciele projektu:

 • Za účelom posilnenia konkurencieschopnosti regionálneho hospodárstva prostredníctvom výskumných a technológie rozvíjajúcich aktivít v oblasti OZE v cezhraničnom kontexte vypracovať spoločný akčný plán (SAP) pre cezhraničný výskumom riadený klaster;
 • Stupňovaním vedeckého a na technológiách založeného rozvoja v cezhraničnom kontexte podporovať cezhraničnú spoluprácu a zvýšiť celkovú kapacitu regionálnych aktérov v Severnom Maďarsku a Východnom Slovensku;
 • Maximalizovať výhody výskumnej infraštruktúry pre cezhraničný a regionálny hospodársky rozvoj;
 • Zlepšiť prepojenia a stupňovať spoločné partnerstvá regionálnych orgánov, výskumných inštitúcií a podnikateľských subjektov v národných a európskych iniciatívach v oboch prihraničných regiónoch;
 • Podporovať rozvoj špecifických zámerov pre regionálne a cezhraničné politiky rozvoja vedy a technológií;
 • Využívať synergie medzi regionálnymi, národnými a európskymi programami pre výskum a hospodársky rozvoj v cezhraničnom prostredí a maximalizovať potenciál pre úspešné zapojenie regionálnych aktérov do európskych výskumných projektov;
 • Skvalitniť medzinárodné, cezhraničné a medziregionálne vzájomné vzdelávanie sa regionálnych aktérov v rozvoji výskumom riadených klastrov;
 • Prostredníctvom vzájomnej výmeny skúseností a najlepších praktík umožniť mentorstvo skúsenejších partnerov pre regióny s menej rozvinutým výskumným profilom;
 • Podporiť zníženie CO2 emisií v oboch prihraničných regiónoch.

Partneri projektu:

 • 01 Košický samosprávny kraj  (líder konzorcia)
 • 02 Technická univerzita  Košice
 • 03 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
 • 04 Východoslovenská energetika a.s.
 • 05 Solarklima, spol. s r.o.
 • 06 NORDA, severomaďarská rozvojová agentúra
 • 07 Miskolc Holding Zrt.
 • 08 Univerzita Miskolc
 • 09 ENIN Ltd.
 • 10 Nagy-ferenczi Ltd.
 • 11 Envirolink Northwest  Ltd.
 • 12 CARTIF
 • 13 ZTSVVU

Trvanie projektu:

Marec 2011 – Február 2013

Aktivity projektu:

Projekt KNOWBRIDGE sa realizuje prostredníctvom  9  pracovných balíkov aktivít  (WP):

 • WP1. Manažment projektu
 • WP2. Príprava metodík
 • WP3. Analýzy a integrácia výsledkov výskumu pre cezhraničný klaster
 • WP4. Benchmarking  a transfer najlepších praktík
 • WP5. Návrh Spoločného akčného plánu
 • WP6. Príprava podnikateľských plánov
 • WP7. Mentoring a vzájomné učenie sa
 • WP8. Disseminácia a zvyšovanie uvedomenia
 • WP9. Monitoring a posudzovanie výstupov

Najdôležitejšie výstupy:

 • Spoločný akčný plán pre výskumom riadený klaster v oblasti obnoviteľných zdrojov energie vrátane metodických nástrojov a podnikateľského zámeru pre jeho zavedenie.
 • Správa o najlepších praktikách a trendoch v oblasti technologického rozvoja zameraná na sektor obnoviteľných zdrojov energie, ako aj ďalšie správy umožňujúce vzájomné učenie sa.
 • Modely vzájomného učenia sa a metodický nástroj pre spoločný akčný plán a podnikateľský zámer.
 • 4 spravodaje projektu a rôzne informačné publikácie pre odbornú verejnosť a domácnosti
 • Diseminačné nástroje: 6 regionálnych seminárov, 2 medzinárodné konferencie a 2 študijné cesty
Spoločný akčný plánSpravodaj 3Spravodaj 2Spravodaj 1

Študijná cesta projektu KNOWBRIDGE - Španielsko, Valladolid

Konferencia Knowbridge

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM