Skip to main content
 

PROJEKTY PRE KRAJ

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom

V úzkej spolupráci s Úradom Košického samosprávneho kraja a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pripravujeme a realizujeme projekty aj na miestnej úrovni. 

Aktuálne projekty:

Integrovaný regionálny operačný program - (IROP) Školy

Agentúra externe manažuje osem projektov realizovaných v rámci IROP pre nižšie uvedené stredné školy:

 • SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach
 • SOŠ Ostrovského 1, Košice – Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce
 • SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – Pomôžme regiónu
 • SOŠ – Szakközépiskola Pribeník – Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odbor. vzdel. a prípravy v poľnohosp. odboroch na SOŠ – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Učíme sa praxou
 • SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – Modernizácia centra odborného vzdelávania
 • Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – Vzdelávanie študentov SOŠ OaS Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu

Otvorenie učební zrenovovaných v rámci projektu IROP, Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach

2. kolo IROP
Od októbra 2021 Agentúra koordinuje projekty IROP
pre nižšie uvedených 18 stredných škôl:

  • SOŠ techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
  • SOŠ priemyselných technológií, Košice – Šaca
  • Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
  • SOŠ beauty, Gemerská, Košice
  • SPŠ E, Komenského, Košice
  • SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
  • SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice
  • SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves
  • OA , Kapušianska 2, Michalovce
  • SOŠ poľnohospodárstva, Košice
  • SOŠ Kráľovský Chlmec
  • SOŠ veterinárna, Košice
  • SOŠ ekonomická, Stojan, Spišská Nová Ves
  • OA Polárna 1, Košice
  • SOŠ techniky a služieb, Veľké Kapušany
  • SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
  • SOŠ technická Spišská Nová Ves
  • ŠUP Košice

Integrovaný regionálny operačný program - (IROP) Kultúrne zariadenia

V rámci programu IROP Agentúra implementuje projekty pre kultúrne zariadenia KSK:

 • Bábkové divadlo v Košiciach
 • Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
 • Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
 • Východoslovenská galéria
 • Spišské divadlo
 • Spišské kultúrne centrum a knižnica
 • Banícke múzeum v Rožňave
 • Zemplínske múzeum v Michalovciach
 • Východoslovenské múzeum v Košiciach
 • Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Operačný program ľudské zdroje (OP ĽZ)

Zamestnanci Agentúry ako koordinátori projektov pomáhali 12 stredným školám v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK (župným stredným školám) s prípravou a implementáciou projektov financovaných z Operačného programu Ľudské zdroje.

 • Obchodná akadémia Michalovce
 • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
 • Stredná odborná škola automobilová, Košice
 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Veľké Kapušany
 • Hotelová akadémia, Košice
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice
 • Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Košice
 • Škola umeleckého priemyslu, Košice

Hlavným cieľom všetkých projektov bolo zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy na týchto stredných školách reflektujúc potreby trhu práce a zabezpečiť inováciu obsahu a metód vzdelávania s dôrazom na finančnú gramotnosť, využívanie IKT a jazykové zručnosti. Cieľovou skupinou projektov boli žiaci a pedagógovia strených škôl.Extra hodiny umožnili zlepšiť výsledky edukačného procesu a pripraviť žiakov pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Mimoškolské aktivity, vo forme krúžkov a exkurzií, realizované v rámci jednotlivých projektov vytvorili pre žiakov zaujímavú formu prepojenia teórie s praxou. Realizáciou týchto projektov došlo k zvýšeniu celkovej úrovne výučby v školách a k zatraktívneniu edukačného procesu.

Kúria Zuzana – Markušovce

Konzultácie a poradenstvo boli poskytnuté pri realizácii projektu „Kúria Zuzana – zážitok v múzeu“ , ktorý vypracovala ARR v spolupráci Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a s Odborom kultúry KSK, získal financovanie v rámci výzvy NFM pre oblasť Kultúra. Projekt vstúpil do realizácie a ARR poskytuje nezištné poradenstvo a odborné konzultácie projektovému tímu, ktorý sa vytvoril pri Múzeu Spiša.

Program obnovy krajiny

V rámci Programu obnovy krajiny boli vykonané nasledovné aktivity:

 • vypracovanie Akčného plánu pre Program obnovy krajiny v Košickom regióne pre rok 2022 ako materiál do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. Akčný plán Program obnovy krajiny v Košickom regióne na rok 2022 je členený do 6 aktivít s uvedením zodpovednosti a financovaní buď z rozpočtu KSK alebo z projektov ktoré realizuje Agentúra v úzkej spolupráci s KSK. K napĺňaniu Akčného plánu sú organizované pracovné porady, v rámci ktorých sú ukladané konkrétne úlohy a sleduje sa plnenie aktivít.
 • realizácia revitalizačných opatrení v areáloch škôl, ktoré vypracovali študenti nižšie uvedených škôl a si aj ich sami zrealizovali :
  • Gymnázium Ľ. Štúra v Michalovciach
  • Gymnázium Trebišov Komenského 32
  • Gymnázium Krompachy Lorencova 36
  • Stredná zdravotnícka škola Kukučínova 40, Košice
  • Obchodná akadémia Michalovce
  • Stredná odborná škola Prakovce
  • Spojená škola Kollárova 17, Sečovce
  • Stredná odborná škola veterinárna Košice – Barca
  • Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske

Realizácia projektu – Hmyzie domčeky, Gymnázium Krompachy | Úprava lúčneho porastu, Gymnázium Trebišov

Realizácia projektu na Strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach – obnova zelene

VIAC O ŠTUDENTSKÝCH PROJEKTOCH
 • vydanie vypracovaného „Zeleného katalógu“ pre inšpiráciu pre realizáciu zelených opatrení v areáloch stredných škôl, zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja
ZELENÝ KATALÓG
 • koordinácia činnosti šiestich vodných rád na území kraja (na jar 2022 sa uskutočnilo 13 pracovných stretnutí – marec a máj 2022)
 • „Fórum Košického regiónu v obnove krajiny“ sa uskutočnilo 9. 6. 2022 v Košiciach za účasti viac ako 100 účastníkov
 • Na geoportáli KSK boli vizualizované dáta Adaptačnej stratégie KSK a to Zraniteľnosť obcí KSK na klimatickú zmenu, Agregovaný dopad v obciach KSK, Adaptačná kapacity obcí KSK, Expozícia – zmeny teplôt v rámci projektu „CLIMADAM“
ODKAZ NA GEOPORTÁL KSK
 • Projekt s názvom: „Realizácia vodozádržných opatrení na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi“ v rámci OP Kvalita životného prostredia.

  Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity, ktorá zahŕňa 7 vodozádržných opatrení:

Vegetačná strecha
Podpovrchové akumulačné nádrže
Podpovrchové vsaky
Dažďové záhrady a jazierko v átriu
Výmena vodonepriepustnej plochy za vegetačné
Výmena vodonepriepustných plôch za vodopriepustné
Vegetačné steny

Vizualizácia: vegetačná zóna átria (dažďová záhrada) | revitalizovaná časť dvora s vodozádržným prvkom (dažďová záhrada)

 • Komplexná revitalizácia mestskej časti Košického vládneho programu (ďalej len MČ KVP). Cieľom je prispieť k zlepšeniu verejných priestranstiev v MČ KVP s ohľadom na zmenu klímy. V spolupráci s MČ KVP odborné práce realizuje občianske združenie SPOLKA, ktoré k 30. 12. 2022 zanalyzovalo súčasný stav a vyhotovili obsahový zámer revitalizácie s problémovým výkresom.

Koncepcia sociálnych služieb

 • Poskytnuté konzultácie k príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v KSK na roky 2022-2030.

Dotácie KSK

Fotodokumentácia projektov: Rušen pred a po úprave (Košická detská historická železnica).        Úprava detského ihriska na sídlisku KVP.

Agentúra aj v tomto roku plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pre výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci dotačnej schémy a v rámci individuálnych dotácií pre rok 2023. KSK delegoval niektoré činnosti a úlohy súvisiace s prípravou a administráciou výziev na ARR.

 • v I. polroku 2023  sme vypracovali výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie:
Názov výzvy Počet podaných žiadostí
Výzva DS 2023 448
Výzva ID 2023 203
Výzva ID02/2023 41
Výzva ID 2023 – zdravotníctvo výzva pripravená, nebola vyhlásená
Výzva ID 2023 – šport výzva pripravená, nebola vyhlásená

 

 • pre žiadateľov o poskytnutie dotácie sme pripravili online informačný seminár a zároveň sme poskytovali mailové a telefonické konzultácie potenciálnym žiadateľom.
 • zabezpečujeme odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie dvomi hodnotiteľmi (jeden hodnotiteľ zamestnanec KSK, druhý hodnotiteľ nezávislý odborník), v prípade výzvy DS 2023 aj hodnotenie poslancami, prostredníctvom aplikácie e-grant.
 • pripravujeme podklady k uzavretiu zmlúv s úspešnými žiadateľmi. Po ukončení realizácie dotácií kontrolujeme predložené záverečné správy a vyúčtovania.
VIAC O PROJEKTOCH PODPORENÝCH CEZ DOTÁCIE V ROKU 2022

Catching up region – komponent MRK

projekt Svetovej bankyKSK sa na prelome rokov 2020/2021 zapojil do tohto projektu (predtým sa zapojili PSK a BBSK) a bol vypracovaný Akčný plán na podporu ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja“. Agentúra bola poverená vedením KSK:

 • aktualizácii PHSR pre 3 vybrané obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – Jasov, Vtáčkovce a Vítkovce v úzkej spolupráci s referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít. Aktualizácia PHSR je realizovaná v spolupráci s miestnou samosprávou a so skupinou zloženou prevažne s MRK.
 • Príprava 5 projektov pre revitalizáciu areálov vybraných stredných škôl za účelom adaptácie odborného vzdelávania na účely úspešného uplatnenia absolventov týchto škôl.  Výber škôl prebieha pod vedením expertov Svetovej banky ktorí realizujú prieskum potrieb v podnikateľskom sektore.

Projekt „Cesta do komunity“ pre Domov sociálnych služieb LIDWINA (DEI Lidwina)

Odbor projektov a investícií (OPaI):

Zatiaľ pri obnove projektu pre získanie nového stavebného povolenia prebieha komunikácia v rámci riadiacej štruktúry s KSK a verejné obstarávanie na zhotoviteľa bolo skontrolované.

SOCIAL HEALTH CARE

Realizácia schváleného projektu „Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach (Akronym: SOCIAL HEALTHCARE; Zdroj financovania: OP ENI HU-SK-RO-UA;  Termín realizácie: 11/2019 – 04/2023). Cieľom projektu, v ktorom je KSK vedúci partner, je zlepšiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť a zdravie klientov v zariadeniach sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia zručností a znalostí zamestnancov.

V priebehu septembra a októbra 2022 boli zrealizované 3 vzdelávacie aktivity pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. 

Zamestnanci zariadení sa mohli dozvedieť viac informácií o individuálnom plánovaní v zariadeniach sociálnych služieb, ako zlepšiť komunikáciu s problémovými a agresívnymi prijímateľmi sociálnych služieb a ako aplikovať komunikačné stratégie zvládania konfliktov v praxi.

V spolupráci boli so zariadeniami sociálnych služieb zvolené zdravotnícke pomôcky, ktoré by boli vhodné pre prácu s prijímateľmi a bolo by ich možné nakúpiť v rámci projektu. Ako najvhodnejšie pomôcky pre zariadenia boli zvolené sprchovacie lehátka a evakuačné podložky.

Nákup zdravotníckych pomôcok pre DSS Jasanima v Rožňave.

Zdroj fotky: KSK

Súvisiace články:

Ukončené projekty:

Projekty Otvorené zóny

Projektoví manažéri ARR zastrešovali z hľadiska procedúr vzťahujúcich sa k európskemu a štátnemu spolufinancovaniu 2 investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013:
– Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
– Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica
Obe investície boli ukončené, Barkóczyho palác je už pre verejnosť prístupný. Počas augusta 2013 bude slávnostne sprevádzkovaná aj historická budova VSM a jej najväčšia atrakcia – Košický zlatý poklad.

Viac detailov získate na týchto adresách:

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/strukturalne-fondy-eu/regionalny-operacny-program-rop/prioritna-os-7-19e.html

http://www.vsmuzeum.sk/ostrovy-kultury

http://www.4archstudio.sk/galeria/ostrov-kultury-otvorena-zona-1-2012/6

Projekt Miesta Rákociho slávy

Z Mukačeva cez Košice do Sárospataku budú môcť turisti sledovať stopy Rákociho slávy vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákociho slávy – po stopách Rákociho (The Places of Rakoczi´s glory – the Cross-Border Touristic Route).

Partnerom projektu programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 je Východoslovenské múzeum Košice. Cieľom je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákociho. Viac informácií na stránke Východoslovenského múzea.

Projekt Bicy

Projekt je zameraný na podpora využívania bicykla ako kľúčového prvku verejnej dopravy a ekologického, moderného a bezpečného spôsobu prepravy prostredníctvom zvyšovanie povedomia obyvateľstva a kompetentných inštitúcií a orgánov o využívaní bicykla ako dopravného prostriedku, tvorby ucelených plánov rozvoja cyklistiky ako nevyhnutnej súčasti územnoplánovacej dokumentácie a prenosu skúseností od skúsenejších partnerov. www.bicy.it

Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde“

V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku Ždaňa – Trstené pri Hornáde – št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného regiónu s Maďarskom.

Projekt „Hollóháza - Skároš výstavba spojnice“ (HOSKA)

V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku Ždaňa – Skároš – št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného regiónu s Maďarskom.

Projekt „MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu v mikroregióne Laborecká niva"

Minimalizácia tvorby komunálneho odpadu v pilotnom mikroregióne Laborecká niva zvýšením zapojenosti obyvateľstva do  separovaného zberu na 50 % do roku 2011 je cieľ projektu, ktorého konečným prijímateľom je Košický samosprávny kraj. Projekt sa realizoval v spolupráci s mikroregiónom Laborecká niva ako partnerom projektu.

Projekt “Cestné prepojenie Zemplénagárd – Veľké Trakany“.

Takisto ide o projekt cestného prepojenia, podobne ako HOSKA a Trstené – Kéked sa projekt realizuje s v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy (STREKA)

Výstupom projektu je Vybudovaná asfaltová cesta dĺžky 1719 m. zrekonštruované chodníky: 445 m2; zrekonštruované chodníky: 527 m2, parkovacie miesta: 41 ks;  autobusová zastávka: 1 ks, zrekonštruované cesty: 3505 m2.