Skip to main content
 

PROJEKTY PRE KRAJ

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom

Aktuálne projekty:

SOCIAL HEALTH CARE

Realizácia schváleného projektu „Zlepšenie služieb zdravotnej starostlivosti v sociálnych zariadeniach (Akronym: SOCIAL HEALTHCARE; Zdroj financovania: OP ENI HU-SK-RO-UA;  Termín realizácie: 11/2019 – 10/2021). Cieľom projektu, v ktorom je KSK vedúci partner, je zlepšiť poskytovanú zdravotnú starostlivosť a zdravie klientov v zariadeniach sociálnych služieb prostredníctvom zlepšenia zručností a znalostí zamestnancov.

Integrovaný regionálny operačný program - (IROP) Školy

Agentúra externe manažuje osem projektov realizovaných v rámci IROP pre nižšie uvedené stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK:

 • SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice – Kvalitná výučba – základ kvalitnej SOŠ technickej v Košiciach
 • SOŠ Ostrovského 1, Košice – Kvalitná odborná príprava žiakov – úspech absolventov na trhu práce
 • SOŠ technická, Partizánska 1, Michalovce – Pomôžme regiónu
 • SOŠ – Szakközépiskola Pribeník – Modernizácia materiálnych podmienok pre zvýšenie kvality odbor. vzdel. a prípravy v poľnohosp. odboroch na SOŠ – Szakközépiskola, J. Majlátha 2, Pribeník
 • SPŠ elektrotechnická, Komenského 44, Košice – Učíme sa praxou
 • SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, Michalovce – Modernizácia centra odborného vzdelávania
 • Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves – Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie k žiakom a praxi
 • Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie slobody 12, Sobrance – Vzdelávanie študentov SOŠ OaS Sobrance pre potreby technicky moderných poľnohospodárskych podnikov regiónu.Od októbra 2021 bude Agentúra pripravovať projekty do  IROP 2 pre nižšie uvedených 18  stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK s termínom podania do 15. 11. 2021 resp. v januári 2022:
  • SOŠ techniky a služieb, Prakovce 282, Prakovce
  • SOŠ priemyselných technológií, Košice – Šaca
  • Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
  • SOŠ beauty, Gemerská, Košice
  • SPŠ E, Komenského, Košice
  • SOŠ drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
  • SPŠ strojnícka, Komenského 2, Košice
  • SOŠ techniky a služieb Spišská Nová Ves
  • OA , Kapušianska 2, Michalovce
  • SOŠ poľnohospodárstva, Košice
  • SOŠ Kráľovský Chlmec
  • SOŠ veterinárna, Košice
  • SOŠ ekonomická, Stojan, Spišská Nová Ves
  • OA Polárna 1, Košice
  • SOŠ techniky a služieb, Veľké Kapušany
  • SPŠ dopravná, Hlavná 113, Košice
  • SOŠ technická Spišská Nová Ves
  • ŠUP Košice.

Operačný program ľudské zdroje (OP ĽZ)

Agentúra riadi realizáciu projektov pre prepojenie vzdelávania s praxou (OP ĽZ) pre 13 stredných škôl Košického kraja v pozícii koordinátora s rôznou intenzitou (podľa manažérskych kapacít prijímateľa):

 • Obchodná akadémia Michalovce
 • Stredná odborná škola automobilová, Košice
 • Stredná odborná škola Jána Bocatia, Košice
 • Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Veľké Kapušany
 • Hotelová akadémia, Košice
 • Stredná priemyselná škola dopravná, Košice
 • Obchodná akadémia, Polárna 1, Košice
 • Stredná priemyselná škola strojnícka, Košice
 • Stredná odborná škola technická a ekonomická Jozefa Szakkayho, Košice
 • Škola umeleckého priemyslu, Košice

Kúria Zuzana – Markušovce

Konzultácie a poradenstvo boli poskytnuté pri realizácii projektu „Kúria Zuzana – zážitok v múzeu“ , ktorý vypracovala ARR v spolupráci Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi a s Odborom kultúry KSK, získal financovanie v rámci výzvy NFM pre oblasť Kultúra. Projekt vstúpil do realizácie a ARR poskytuje nezištné poradenstvo a odborné konzultácie projektovému tímu, ktorý sa vytvoril pri Múzeu Spiša.

Program obnovy krajiny

 • Program obnovy krajiny – Agentúra realizuje a koordinuje tento program vo výške 86 000 EUR (v rámci schváleného Akčného plánu POK (uznesenie 23. Z KSK zo dňa 19. februára 2021 pod číslom 512/2021). Gro činností sa sústreďuje na:
  • Akčný plán Program obnovy krajiny v Košickom regióne na rok 2021 je členený do 6 aktivít s uvedením zodpovednosti a financovaní buď z rozpočtu KSK alebo z projektov ktoré realizuje Agentúra v úzkej spolupráci s KSK. K napĺňaniu Akčného plánu sú organizované pracovné porady, v rámci ktorých sú ukladané konkrétne úlohy a sleduje sa plnenie aktivít.
  • Vytvorenie inštitucionálneho rámca pre implementáciu POK – koordinácia POK (aktivita č. 1)
  • Vypracovanie „Zeleného katalógu“ pre inšpiráciu pre realizáciu zelených opatrení v areáloch stredných škôl, zariadeniach sociálnych služieb a kultúrnych zariadeniach Košického samosprávneho kraja (aktivita č. 4)
  • Pilotné projekty a predprojektové štúdie pre realizáciu revitalizačných opatrení : realizácia 14 dažďových záhrad (aktivita č. 5).

Vypracovanie štúdií pre založenie dažďových záhrad vo vybraných areáloch stredných škôl a domova sociálnych služieb pre realizáciu v roku 2021 a aj samotná ich realizácia :

 • Gymnázium – Gimnázium, Kráľovský Chlmec
 • Gymnázium Pavla Horova, Michalovce, Masarykova 1
 • Stredná zdravotnícka škola, Michalovce, Masarykova 27
 • SOŠ agrotechnická – Agrotechnikai Szakközépiskola, Moldava nad Bodvou
 • SOŠ technická, Rožňava, Hviezdoslavova 5
 • Spojená škola (Gymnázium a SOŠ techniky a služieb), Sečovce
 • SOŠ techniky a služieb, Spišská Nová Ves, Markušovská 4
 • SOŠ drevárska, Spišská Nová Ves, Filinského 7
 • Obchodná akadémia, Trebišov, Komenského 18
 • SOŠ Obchodu a služieb Jána Bocatia, Košice, Bocatiova 1
 • Stredná zdravotnícka škola, Košice, Kukučínova 40
 • Škola umeleckého priemyslu, Košice, Jakobyho 15
 • Gymnázium, Košice, Opatovská cesta 7
 • DSS Domko – Čaňa.

K 30. septembru 2021 bolo vypracovaných všetkých 14 štúdií a ich realizácia je vo fáze dokončovania do 31. októbra 2021.

 • Príprava neinvestičnej štúdie, ako podklad pre začatie príprav pre projekty k vodozádržným opatreniam a revitalizáciu vybraných území. V 2. polroku 2021 plánujeme vybrať zhotoviteľa štúdie pre areál Strednej odbornej školy beaty služieb, Gemerská 1, Košice.

Koncepcia sociálnych služieb

 • Poskytnuté konzultácie k príprave Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v KSK na roky 2022-2030.

Dotácie KSK

 • ARR v súlade s vyššie uvedenou zmluvou vypracovala v I. polroku 2021 dve Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie a to Výzvu ID/2021, ktorá bola schválená Predsedom KSK a Výzvu DS/2021, ktorá bola schválená Dotačnou komisiou KSK. Obe Výzvy boli vyhlásené Košickým samosprávnym krajom dňa 7.4.2021 a uzávierka 1. kola bola 7.5.2021.
 • ARR pripravila pre potenciálnych žiadateľov o poskytnutie dotácie online informačný seminár, ktorý sa konal 3.5.2021. Zamestnanci ARR zároveň poskytli v období od 7.4.2021 – 7.5.2021 150 telefonických a 49 mailových konzultácií potenciálnym žiadateľom.
 • Do termínu uzávierky 1. kola výziev ID/2021 a DS/2021 bolo spolu doručených 184 žiadostí o poskytnutie dotácie v celkovej požadovanej výške viac ako 1,4 mil. EUR.
 • kolo výzvy ID/2021 bolo otvorené v období od 18.8.2021 – 10.9.2021. V rámci tohto kola bolo predložených 61 žiadostí o poskytnutie dotácie.  2. kolo výzvy DS/2021  bolo otvorené v období od 17.9.2021 – 8.10.2021. V rámci tohto kola bolo predložených 28 žiadostí o poskytnutie dotácie.
 • ARR vypracovala v II. polroku 2021 Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie ID/2021-participácia. Táto výzva bola vyhlásená dňa 1.10.2021 a jej uzávierka je naplánovaná na 31.10.2021.
 • Poverení zamestnanci ARR vykonali kontrolu formálnej správnosti žiadostí o poskytnutie dotácie. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vypracovali výzvy na doplnenie chýbajúcich náležitostí žiadostí o poskytnutie dotácie.

ARR ďalej zabezpečila odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie dotácie dvomi hodnotiteľmi (jeden hodnotiteľ zamestnanec KSK, druhý hodnotiteľ nezávislý odborník) prostredníctvom aplikácie e-grant a v prípade Výzvy DS/2021 aj hodnotenie poslancami KSK Následne ARR pripravila podklady pre zazmluvnenie úspešných žiadateľov o poskytnutie dotácie.

Catching up region – komponent MRK

projekt Svetovej bankyKSK sa na prelome rokov 2020/2021 zapojil do tohto projektu (predtým sa zapojili PSK a BBSK) a bol vypracovaný Akčný plán na podporu ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja“. Agentúra bola poverená vedením KSK:

 • aktualizácii PHSR pre 3 vybrané obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – Jasov, Vtáčkovce a Vítkovce v úzkej spolupráci s referátom pre integráciu sociálne vylúčených komunít. Aktualizácia PHSR je realizovaná v spolupráci s miestnou samosprávou a so skupinou zloženou prevažne s MRK.
 • Príprava 5 projektov pre revitalizáciu areálov vybraných stredných škôl za účelom adaptácie odborného vzdelávania na účely úspešného uplatnenia absolventov týchto škôl.  Výber škôl prebieha pod vedením expertov Svetovej banky ktorí realizujú prieskum potrieb v podnikateľskom sektore.

DEI Lidwina

Odbor projektov a investícií (OPaI):

 • Externý manažment projektu „ Cesta do komunity“ pre Domov sociálnych služieb LIDWINA. Zatiaľ pri obnove projektu pre získanie nového stavebného povolenia prebieha komunikácia v rámci riadiacej štruktúry s KSK a zhotoviteľom verejného obstarávania čo si vyžaduje podanie žiadosti o zmenu v projekte.
modernizacia ucebni

Otvorenie učební zrenovovaných v rámci projektu IROP + CURI

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach

modernizacia ucebni

Ukončené projekty:

Projekty Otvorené zóny

Projektoví manažéri ARR zastrešovali z hľadiska procedúr vzťahujúcich sa k európskemu a štátnemu spolufinancovaniu 2 investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013:
– Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
– Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica
Obe investície boli ukončené, Barkóczyho palác je už pre verejnosť prístupný. Počas augusta 2013 bude slávnostne sprevádzkovaná aj historická budova VSM a jej najväčšia atrakcia – Košický zlatý poklad.

Viac detailov získate na týchto adresách:

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/strukturalne-fondy-eu/regionalny-operacny-program-rop/prioritna-os-7-19e.html

http://www.vsmuzeum.sk/ostrovy-kultury

http://www.4archstudio.sk/galeria/ostrov-kultury-otvorena-zona-1-2012/6

Projekt Miesta Rákociho slávy

Z Mukačeva cez Košice do Sárospataku budú môcť turisti sledovať stopy Rákociho slávy vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákociho slávy – po stopách Rákociho (The Places of Rakoczi´s glory – the Cross-Border Touristic Route).

Partnerom projektu programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 je Východoslovenské múzeum Košice. Cieľom je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákociho. Viac informácií na stránke Východoslovenského múzea.

Projekt Bicy

Projekt je zameraný na podpora využívania bicykla ako kľúčového prvku verejnej dopravy a ekologického, moderného a bezpečného spôsobu prepravy prostredníctvom zvyšovanie povedomia obyvateľstva a kompetentných inštitúcií a orgánov o využívaní bicykla ako dopravného prostriedku, tvorby ucelených plánov rozvoja cyklistiky ako nevyhnutnej súčasti územnoplánovacej dokumentácie a prenosu skúseností od skúsenejších partnerov. www.bicy.it

Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde“

V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku Ždaňa – Trstené pri Hornáde – št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného regiónu s Maďarskom.

Projekt „Hollóháza - Skároš výstavba spojnice“ (HOSKA)

V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku Ždaňa – Skároš – št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného regiónu s Maďarskom.

Projekt „MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu v mikroregióne Laborecká niva"

Minimalizácia tvorby komunálneho odpadu v pilotnom mikroregióne Laborecká niva zvýšením zapojenosti obyvateľstva do  separovaného zberu na 50 % do roku 2011 je cieľ projektu, ktorého konečným prijímateľom je Košický samosprávny kraj. Projekt sa realizoval v spolupráci s mikroregiónom Laborecká niva ako partnerom projektu.

Projekt “Cestné prepojenie Zemplénagárd – Veľké Trakany“.

Takisto ide o projekt cestného prepojenia, podobne ako HOSKA a Trstené – Kéked sa projekt realizuje s v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy (STREKA)

Výstupom projektu je Vybudovaná asfaltová cesta dĺžky 1719 m. zrekonštruované chodníky: 445 m2; zrekonštruované chodníky: 527 m2, parkovacie miesta: 41 ks;  autobusová zastávka: 1 ks, zrekonštruované cesty: 3505 m2.