Skip to main content
 
 

ZOZNÁMTE SA S NAŠÍM TÍMOM

Jaroslav Tešliar

Riaditeľ

(certifikovaný projektový manažér IPMA B)

Je riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. od roku 2007. Okrem riadenia organizácie koordinuje najmä vypracovanie strategických rozvojových dokumentov od úrovne miest a obcí, mikroregiónov až po medzinárodnú úroveň. Doteraz pracoval na viac ako 50 rozvojových a výskumných projektoch, ktorých výsledky boli publikované vo viac ako 30 odborných príspevkoch a štúdiách. Manažoval a riadil projekty so zmeraním na trvalo udržateľný rozvoj vidieka na Východnom Slovensku, koordinoval program pre vidiecke oblasti v krajinách Karpatského euroregiónu, pripravoval a koordinoval medzinárodné rozvojové projekty vo vybraných štátoch juhovýchodnej a strednej Európy.

Jozef Šuľak

Zástupca riaditeľa

(certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre od roku 2005 ako projektový manažér. Venuje sa príprave a realizácii projektov najmä v oblasti cestovného ruchu, tvorbe strategických rozvojových dokumentov, štúdií uskutočniteľnosti, finančných a ekonomických analýz. Má skúsenosti aj so vzdelávaním v oblasti strategického plánovania, prípravy projektových zámerov a realizácie projektov ako aj z hodnotenia projektov. Podieľal sa aj na administrácii výzvy v rámci dotačného programu Terra Incognita. Je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborné znalosti v problematike regionálneho rozvoja získal absolvovaním viacerých kurzov a tréningov na Slovensku i v zahraničí.

Ján Dzurdženík

Projektový manžér

(certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pôsobí v Agentúre od roku 2008 ako projektový manažér. Manažoval viaceré projekty zamerané na regionálne plánovanie, miestny rozvoj a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Čiastočne sa venuje odbornej činnosti v oblasti životného prostredia a plánovania. V období rokov 2003 – 2008 pracoval pre Slovenskú agentúru životného prostredia ako environmentalista, pričom sa podieľal na príprave environmentálnych správ, krajinnoekologických plánov a návrhov ekologických sietí. Čiastočne sa ako projektový konzultant venoval poradenskej činnosti pre obce v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, odbor environmentalistika.

Monika Višňovská

Projektová manažérka

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2017. Venuje sa príprave a realizácií projektov zameraných na podporu miestneho rozvoja, zlepšenie regionálneho plánovania a na spoločensky a environmentálne zodpovedné inovácie. V rokoch 2014-2017 absolvovala doktorandské štúdium v odbore Priestorová a regionálna ekonómia, EkF, TUKE. Počas štúdia pôsobila ako členka projektového tímu na medzinárodnom projekte. Absolvovala ERSA Summer School 2016 na Polytecnico University v Miláne s centrálnou témou Pokroky v regionálnych vedách. Zúčastnila sa trojmesačnej stáže na University of Bari Aldo Moro so zameraním na socioekonomickú zraniteľnosť regiónov. V rokoch 2013-2014 pôsobila v Karpatskom rozvojovom inštitúte a podieľala sa na príprave lokálnych a regionálnych strategických dokumentov. Vyštudovala Verejnú správu a regionálny rozvoj, EkF, TUKE. Počas štúdia pôsobila v Spišskej regionálnej rozvojovej agentúre, s ktorou spolupracovala aj po škole.

Henrieta Kiraľvargová

Projektová manažérka

Pracuje v Agentúre od roku 2007. Zo začiatku koordinovala projekty zamerané na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, v súčasnosti na udržateľnú mobilitu, využívanie miestnych zdrojov. Spolupodieľa sa na príprave strategických rozvojových dokumentov regionálneho a lokálneho charakteru. V rokoch 2002 – 2006 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR, na odbore ochrany prírody, kde riešila správne konania - povoľovania výnimiek z územnej a druhovej ochrany. V roku 2001 ukončila štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V lete 2005 absolvovala letnú školu na Univerzite v Oslo v Nórsku so zameraním na plánovanie energie a udržateľný rozvoj.

Valéria Frischová

Ekonómka

Pôsobí v Agentúre od roku 2007 a zodpovedá za účtovníctvo Agentúry i účtovníctvo jednotlivých projektov, mzdovú a personálnu agendu a riadenie cash flow. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie. Je absolventkou Baníckej fakulty TU v Košiciach, a účtovníctvu sa začala intenzívne venovať po absolvovaní rekvalifikačného kurzu.

Martina Pitrovská

Projektová manažérka

V Agentúre pracuje ako projektová manažérka od októbra 2021. Venuje sa realizácií projektov v oblasti vzdelávania a budovania kapacít. Vyštudovala magisterský stupeň v odbore špeciálna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave, počas ktorého zorganizovala medzinárodný vzdelávací projekt na podporu inklúzie. V roku 2013 sa zúčastnila modelovej simulácie UNESCO v Buenos Aires, Argentína a v roku 2020 modelovej simulácie OSN v New Yorku, Spojené štáty, kde sa spolupodieľala na formulovaní aktuálnych odporúčaní ako zlepšiť politickú, kultúrnu, vzdelávaciu či zdravotnícku oblasť zúčastnených štátov. Má dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou medzinárodných projektov programu Erasmus+. Už počas štúdia sa aktívne zapájala do rôznych národných či medzinárodných projektov, pôsobila ako pracovníčka s mládežou či mentor dobrovoľníkov.

Lenka Krištofová

Projektová manažérka

V Agentúre pracuje ako projektová manažérka od novembra 2021. Venuje sa realizácií projektov v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia. Vyštudovala magisterský stupeň v odbore geografia v regionálnom rozvoji. Počas štúdia získala prax v oblasti životného prostredia prácou v Slovenskej agentúre životného prostredia v Košiciach, kde sa venovala vypracovaním podkladov o abiotickej zložke ŽP pre rôzne strategické dokumenty. V roku 2013 sa stala lídrom medzinárodného projektu The faces of landscape programu Ersamus+. Absolvovala viacero stáži, študijných pobytov a aktívnych participácií na konferenciách v zahraničí (Slovinsko, Rakúsko, Veľká Británia, Česká republika, Chorvátsko). Najcennejšou skúsenosťou bola dvojmesačná stáž na univerzite Qeen Mary University of London, kde sa zúčastnila výskumného pobytu v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.

Dominika Tóth

Projektová manažérka

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od októbra 2021. Zaoberá sa projektami v oblasti vzdelávania a budovania kapacít. Má skúsenosti s riadením, písaním a implementáciou cezhraničných projektov. Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach získala titul Mgr. v odbore anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a titul PhD. v oblasti lingvistiky. Počas doktorandského štúdia na UPJŠ pracovala ako katedrová koordinátorka programu Erasmus+. V roku 2020 získala štipendium programu Collegium Talentum. Počas štúdia v Košiciach sa venovala písaniu a manažovaniu projektov programu Interreg a projektov v oblasti environmentalistiky. Bola členkou mládežníckej organizácie KIKELET, v ktorej sa venovala organizácii rôznych udalostí pre vysokoškolákov. Okrem slovenského a anglického jazyka plynule rozpráva aj po maďarsky.

Katarína Kopčiková

Projektová manažérka

V Agentúre pracuje od mája 2022. Zaoberá sa projektami v oblasti vzdelávania a budovania kapacít. Má skúsenosti s riadením, písaním
a implementáciou projektov v environmentálnej oblasti. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v odbore Environmentálna ekológia získala titul Magister. Pracovala na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied ako vedecký pracovník na oddelení Environmentálnych biotechnológií. Doktoranské štúdium absolvovala na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Mineralurgia a environmetálne technológie.
Podieľala sa na vedeckých projektoch zameraných na monitorovanie environmentálnych záťaží v regiónoch zaťažených banskou činnosťou.
V rámci projektov APVV a VEGA sa podieľala na vývoji pilotnej poloprevázdky biotechnologickej predúpravy kremenných pieskov
ložiska Šaštín - Stráže ekologicky šetrnou metódou biolúhovania. Bola súčasťou riešiteľského tímu projektu GEOCEX zo zdrojov Európskych štrukturálnych fondov zamerané na výskum geosféry Zeme. V Ekocentre Sosna sa venovala Environmentálnemu vzdelávaniu, zostavovaniu a realizácii environmentálnych vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie. Podieľala sa na príprave a manažmente rozvojovývh projektov pod záštitou Active citizen found.

Terézia Paňková

Komunikačná manažérka

Pracuje v Agentúre od novembra 2020 a má na starosti vytváranie mediálneho obrazu Agentúry a externú komunikáciu. Má skúsenosti s písaním a realizáciou projektov v rámci Európskeho zboru solidarity a takisto s koordináciou zahraničných dobrovoľníkov. Terézia absolvovala 9 mesačnú Európsku dobrovoľnícku službu (EVS) v Španielsku. V rokoch 2016 - 2018 pracovala na zahraničnom oddelení Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako koordinátor pre vysielanie študentov na Erasmus+ mobility. Vyštudovala anglický jazyk pre komerčnú prax v Ružomberku a anglický jazyk v odbornej komunikácii v Nitre. Počas štúdia v Ružomberku bola aktívnou členkou šachového klubu, pre ktorý pravidelne písala tlačové správy z podujatí. Terézia popri štúdiu v Nitre zorganizovala viacero medzinárodných vzdelávacích projektov ako členka študentskej organizácie AIESEC.

Marcela Juhászová

Finančná manažérka

V Agentúre pôsobí ako finančný manažér od roku 2011 a venuje sa najmä finančnému monitoringu a reportingu projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontrolingu a finančného riadenia projektov. V rokoch 2005 – 2008 absolvovala doktorandské štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. Je absolventkou Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, špecializácia finančná a komerčná činnosť. Aj po ukončení štúdia si naďalej rozširuje svoje vedomosti absolvovaním rôznych kurzov a školení v oblasti kontrolingu, práva a finančného riadenia.

Iveta Lučanská

Asistentka

V agentúre pracuje od júla 2006 na pozícii projektový asistent/administrátor. Spolupracuje pri manažovaní chodu organizácie a administratívnych činnostiach, s riaditeľom organizácie a s projektovými manažérmi pri tvorbe projektov - príprava a zabezpečenie potrebných podkladov. Zabezpečuje logistiku školení, seminárov, kurzov v rámci implementovaných projektov ako i samotnej organizácie.

Jarmila Hviščová

(certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2005 ako projektový manažér. Venuje sa príprave a realizácii projektov najmä v oblasti infraštruktúry, cestovného ruchu, finančnému riadeniu projektov, spolupodieľa sa na príprave strategických rozvojových dokumentov regionálneho a lokálneho charakteru. Má skúsenosti aj so vzdelávaním v oblasti strategického plánovania, prípravy projektových zámerov a realizácie projektov. Je absolventkou Strojníckej fakulty TU v Košiciach a Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach., Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Alena Kučeravcová

Certifikovaná projektová manažérka IPMA C

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2011, kde koordinuje viacero cezhraničných a medzinárodných projektov, ktoré sa zameriavajú na regionálne a mestské plánovanie, rozvoj vidieka, udržateľný cestovný ruch a spoločensky zodpovedné podnikanie. Pred nástupom do agentúry, pracovala v Slovenskej agentúre životného prostredia ako špecialista v krajinnom plánovaní, kde jej hlavné úlohy spočívali v príprave a spracovaní rozvojových strategických dokumentov týkajúcich sa udržateľného rozvoja, v príprave územných systémov ekologickej stability, krajinnoekologických plánov a príprave environmentálnych správ. Vyštudovala environmentalistiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulte, UKF Nitra.