Skip to main content
 
 

ZOZNÁMTE SA S NAŠÍM TÍMOM

Ľubomír Gerda

Riaditeľ

Jozef Šuľak

Zástupca riaditeľa

(certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre od roku 2005 ako projektový manažér. Venuje sa príprave a realizácii projektov najmä v oblasti cestovného ruchu, tvorbe strategických rozvojových dokumentov, štúdií uskutočniteľnosti, finančných a ekonomických analýz. Má skúsenosti aj so vzdelávaním v oblasti strategického plánovania, prípravy projektových zámerov a realizácie projektov ako aj z hodnotenia projektov. Podieľal sa aj na administrácii výzvy v rámci dotačného programu Terra Incognita. Je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, Ekonomickej univerzity v Bratislave. Odborné znalosti v problematike regionálneho rozvoja získal absolvovaním viacerých kurzov a tréningov na Slovensku i v zahraničí.

Ján Dzurdženík

Projektový manžér

(certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pôsobí v Agentúre od roku 2008 ako projektový manažér. Manažoval viaceré projekty zamerané na regionálne plánovanie, miestny rozvoj a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Čiastočne sa venuje odbornej činnosti v oblasti životného prostredia a plánovania. V období rokov 2003 – 2008 pracoval pre Slovenskú agentúru životného prostredia ako environmentalista, pričom sa podieľal na príprave environmentálnych správ, krajinnoekologických plánov a návrhov ekologických sietí. Čiastočne sa ako projektový konzultant venoval poradenskej činnosti pre obce v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, odbor environmentalistika.

Monika Višňovská

Projektová manažérka

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2017. Venuje sa príprave a realizácií projektov zameraných na podporu miestneho rozvoja, zlepšenie regionálneho plánovania a na spoločensky a environmentálne zodpovedné inovácie. V rokoch 2014-2017 absolvovala doktorandské štúdium v odbore Priestorová a regionálna ekonómia, EkF, TUKE. Počas štúdia pôsobila ako členka projektového tímu na medzinárodnom projekte. Absolvovala ERSA Summer School 2016 na Polytecnico University v Miláne s centrálnou témou Pokroky v regionálnych vedách. Zúčastnila sa trojmesačnej stáže na University of Bari Aldo Moro so zameraním na socioekonomickú zraniteľnosť regiónov. V rokoch 2013-2014 pôsobila v Karpatskom rozvojovom inštitúte a podieľala sa na príprave lokálnych a regionálnych strategických dokumentov. Vyštudovala Verejnú správu a regionálny rozvoj, EkF, TUKE. Počas štúdia pôsobila v Spišskej regionálnej rozvojovej agentúre, s ktorou spolupracovala aj po škole.

Henrieta Kiraľvargová

Projektová manažérka

Pracuje v Agentúre od roku 2007. Zo začiatku koordinovala projekty zamerané na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, v súčasnosti na udržateľnú mobilitu, využívanie miestnych zdrojov. Spolupodieľa sa na príprave strategických rozvojových dokumentov regionálneho a lokálneho charakteru. V rokoch 2002 – 2006 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR, na odbore ochrany prírody, kde riešila správne konania - povoľovania výnimiek z územnej a druhovej ochrany. V roku 2001 ukončila štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V lete 2005 absolvovala letnú školu na Univerzite v Oslo v Nórsku so zameraním na plánovanie energie a udržateľný rozvoj.

Valéria Frischová

Ekonómka

Pôsobí v Agentúre od roku 2007 a zodpovedá za účtovníctvo Agentúry i účtovníctvo jednotlivých projektov, mzdovú a personálnu agendu a riadenie cash flow. Má viac ako 15 ročné skúsenosti s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie. Je absolventkou Baníckej fakulty TU v Košiciach, a účtovníctvu sa začala intenzívne venovať po absolvovaní rekvalifikačného kurzu.

Martina Pitrovská

Projektová manažérka

V Agentúre pracuje ako projektová manažérka od októbra 2021. Venuje sa realizácií projektov v oblasti vzdelávania a budovania kapacít. Vyštudovala magisterský stupeň v odbore špeciálna pedagogika na Univerzite Komenského v Bratislave, počas ktorého zorganizovala medzinárodný vzdelávací projekt na podporu inklúzie. V roku 2013 sa zúčastnila modelovej simulácie UNESCO v Buenos Aires, Argentína a v roku 2020 modelovej simulácie OSN v New Yorku, Spojené štáty, kde sa spolupodieľala na formulovaní aktuálnych odporúčaní ako zlepšiť politickú, kultúrnu, vzdelávaciu či zdravotnícku oblasť zúčastnených štátov. Má dlhoročné skúsenosti s prípravou a realizáciou medzinárodných projektov programu Erasmus+. Už počas štúdia sa aktívne zapájala do rôznych národných či medzinárodných projektov, pôsobila ako pracovníčka s mládežou či mentor dobrovoľníkov.

Lenka Krištofová

Projektová manažérka

V Agentúre pracuje ako projektová manažérka od novembra 2021. Venuje sa realizácií projektov v oblasti klimatických zmien a ochrany životného prostredia. Vyštudovala magisterský stupeň v odbore geografia v regionálnom rozvoji. Počas štúdia získala prax v oblasti životného prostredia prácou v Slovenskej agentúre životného prostredia v Košiciach, kde sa venovala vypracovaním podkladov o abiotickej zložke ŽP pre rôzne strategické dokumenty. V roku 2013 sa stala lídrom medzinárodného projektu The faces of landscape programu Ersamus+. Absolvovala viacero stáži, študijných pobytov a aktívnych participácií na konferenciách v zahraničí (Slovinsko, Rakúsko, Veľká Británia, Česká republika, Chorvátsko). Najcennejšou skúsenosťou bola dvojmesačná stáž na univerzite Qeen Mary University of London, kde sa zúčastnila výskumného pobytu v oblasti regionálneho rozvoja a regionálnej politiky.

Dominika Tóth

Projektová manažérka

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od októbra 2021. Zaoberá sa projektami v oblasti vzdelávania a budovania kapacít. Má skúsenosti s riadením, písaním a implementáciou cezhraničných projektov. Na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach získala titul Mgr. v odbore anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku a titul PhD. v oblasti lingvistiky. Počas doktorandského štúdia na UPJŠ pracovala ako katedrová koordinátorka programu Erasmus+. V roku 2020 získala štipendium programu Collegium Talentum. Počas štúdia v Košiciach sa venovala písaniu a manažovaniu projektov programu Interreg a projektov v oblasti environmentalistiky. Bola členkou mládežníckej organizácie KIKELET, v ktorej sa venovala organizácii rôznych udalostí pre vysokoškolákov. Okrem slovenského a anglického jazyka plynule rozpráva aj po maďarsky.

Katarína Kopčiková

Projektová manažérka

V Agentúre pracuje od mája 2022. Zaoberá sa projektami v oblasti vzdelávania a budovania kapacít. Má skúsenosti s riadením, písaním
a implementáciou projektov v environmentálnej oblasti. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v odbore Environmentálna ekológia získala titul Magister. Pracovala na Ústave geotechniky Slovenskej akadémie vied ako vedecký pracovník na oddelení Environmentálnych biotechnológií. Doktoranské štúdium absolvovala na Technickej univerzite v Košiciach v odbore Mineralurgia a environmetálne technológie.
Podieľala sa na vedeckých projektoch zameraných na monitorovanie environmentálnych záťaží v regiónoch zaťažených banskou činnosťou.
V rámci projektov APVV a VEGA sa podieľala na vývoji pilotnej poloprevázdky biotechnologickej predúpravy kremenných pieskov
ložiska Šaštín - Stráže ekologicky šetrnou metódou biolúhovania. Bola súčasťou riešiteľského tímu projektu GEOCEX zo zdrojov Európskych štrukturálnych fondov zamerané na výskum geosféry Zeme. V Ekocentre Sosna sa venovala Environmentálnemu vzdelávaniu, zostavovaniu a realizácii environmentálnych vzdelávacích programov pre všetky vekové kategórie. Podieľala sa na príprave a manažmente rozvojovývh projektov pod záštitou Active citizen found.

Marcela Juhászová

Finančná manažérka

V Agentúre pôsobí ako finančný manažér od roku 2011 a venuje sa najmä finančnému monitoringu a reportingu projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontrolingu a finančného riadenia projektov. V rokoch 2005 – 2008 absolvovala doktorandské štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. Je absolventkou Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, špecializácia finančná a komerčná činnosť. Aj po ukončení štúdia si naďalej rozširuje svoje vedomosti absolvovaním rôznych kurzov a školení v oblasti kontrolingu, práva a finančného riadenia.

Iveta Lučanská

Asistentka

V agentúre pracuje od júla 2006 na pozícii projektový asistent/administrátor. Spolupracuje pri manažovaní chodu organizácie a administratívnych činnostiach, s riaditeľom organizácie a s projektovými manažérmi pri tvorbe projektov - príprava a zabezpečenie potrebných podkladov. Zabezpečuje logistiku školení, seminárov, kurzov v rámci implementovaných projektov ako i samotnej organizácie.

Alena Kučeravcová

Certifikovaná projektová manažérka IPMA C

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2011, kde koordinuje viacero cezhraničných a medzinárodných projektov, ktoré sa zameriavajú na regionálne a mestské plánovanie, rozvoj vidieka, udržateľný cestovný ruch a spoločensky zodpovedné podnikanie. Pred nástupom do agentúry, pracovala v Slovenskej agentúre životného prostredia ako špecialista v krajinnom plánovaní, kde jej hlavné úlohy spočívali v príprave a spracovaní rozvojových strategických dokumentov týkajúcich sa udržateľného rozvoja, v príprave územných systémov ekologickej stability, krajinnoekologických plánov a príprave environmentálnych správ. Vyštudovala environmentalistiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulte, UKF Nitra.