Skip to main content
 

BIOENERGIA KARPÁT

O PROJEKTE:

Projekt Bioenergia Karpát je zameraný na vzdelávanie, šírenie informácií a prípravu investícií a realizáciu náhrady kotla využívajúceho fosílne palivá kotlom na biomasu.

Hlavným cieľom projektu je rozvoj alternatívnej energetiky v oblastiach Zakarpatskej oblasti Ukrajiny a Východného Slovenska, k čomu má prispieť najmä zlepšenie možností pre využívanie OZE a rozšírenie počtu konzumentov a producentov energetickej biomasy.

Medzi cieľové skupiny patria miestne orgány (štátne, resp. samosprávne); vzdelávacie inštitúcie a potenciálni konzumenti a producenti energetickej biomasy.

Popis projektu:

Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia (www.arr.com.ua) pripravila v spolupráci s partnermi na Slovensku (ARR Košice a Obec Budkovce) aj na Ukrajine (okres Mižhiria a Asociácia študentov ekonómie Zakarpatia) projekt Bienergia Karpát. Projekt bol schválený a je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ cez program cezhraničnej spolupráce ENPI (http://www.huskroua-cbc.net/sk/).

Aktivity projektu Bioenergia Karpát:

Pracovný balík 1: Zvýšenie úrovne aktivity miestnych činiteľov v oblasti rozvoja bioenergetiky

 

 • Príprava a realizácia prieskumu informačných potrieb
 • Príprava detailného plánu informačnej kampane
 • Organizácia informačných seminárov (informovanie o príležitostiach pre využívanie biomasy)
 • Príprava a realizácia tréningových programov
 • Organizácia medzinárodnej konferencie projektu
 • Organizácia výstavy na tému OZE
 • Organizácia študijnej cesty na Slovensku
 • Príprava a distribúcia informačných materiálov

 

Pracovný balík 2: Založenie centra OZE v Zakarpatskej oblasti

 

 • Založenie Centra OZE
 • Výber expertov pre Centrum
 • Poskytovanie bezplatných konzultácií
 • Dizajn a vedenie internetovej stránky

 

Pracovný balík 3: Formovanie partnerstva medzi producentmi a spotrebiteľmi biomasy, vrátane cezhraničnej úrovne

 

 • Sformovanie databázy potenciálnych spotrebiteľov a producentov
 • Prieskum potrieb
 • Prieskum potenciálu
 • Organizácia pracovných stretnutí spotrebiteľov a producentov
 • Príprava komplexného výstupu prieskumu a stretnutí

 

Pracovný balík 4: Tvorba technickej projektovej dokumentácie

 

 • Technická dokumentácia v Budkovciach
 • Technická dokumentácia na Zakarpatí

 

Pracovný balík 5: Vytvorenie pilotného príkladu využívania biomasy na energetické účely v Zakarpatskej oblasti

 

 • Detailný plán modernizácie kotolne
 • Výber dodávateľa
 • Inštalácia vykurovania na biomasu
 • Monitoring fungovania
 • Príprava prípadovej štúdie

Doba realizácie projektu:

15/07/2010 – 14/01/2013

Projektový časopis č.1
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM