Skip to main content
 
 

TOKAJ JE LEN JEDEN

Zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu TOKAJ tým, že všetok potenciál regiónu bude optimálne zhodnotený.

O PROJEKTE:

Región TOKAJ je jedinečný produkciou vína, ktoré sa predáva vo skoro všade. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že na jeho výrobu sa používa unikátna tradičná technológia. Táto technológia bola vyvinutá po stáročia miestnymi obyvateľmi, ich rukami  a mozgami. Toto špecifické víno bolo vyrobené  tak, že miestne obyvateľstvo  využilo špecifické prírodné pomery (geologické – výskyt tufov a  na tomto materskom substráte vzniknuté pôdy; špecifické mikroklimatické podmienky – vlhkosť z blízkych riek a mokrín). To je tá skutočnosť, prečo región TOKAJ si zaslúži byť jedinečným – ľudia, príroda, región. Ľudia z regiónu, príroda, kultúra a história sú skryté, neznáme, málo predstavované a prezentované. Neznáme sú iné produkty, služby, ktoré tiež boli vyvinuté v minulosti spolu s tradičnou technológiou na výrobu tokajského vína. Pre projekt TOKAJ JE LEN JEDEN je táto skrytosť, mála známosť a obmedzená  prezentácia regiónu výzvou ako znovu objaviť jedinečnosť prírody, kultúry, histórie – a ľudí, ktorí to celé vytvorili.

Hlavným cieľom projektu TOKAJ JE LEN JEDEN je zvýšiť kvalitu života obyvateľov regiónu TOKAJ tým, že všetok potenciál regiónu bude optimálne zhodnotený. Ponuka pre turistov bude rozšírená o oživené tradičné remeslá, o nové služby a zvýši sa ich kvalita.  TOKAJ sa stane výnimočnou  destináciou  pre rozvoj cestovného ruchu, pre návštevníkov a dobrým miestom pre život.

Partneri projektu:

Žiadateľ:

  • Združenie Tokajská vínna cesta (ďalej len Združenie TVC)  http://www.tvc.sk/

Partneri projektu:

  • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
  • Inštitút turizmu, Univerzita aplikovaných vied a umenia, Lucern, Švajčiarsko

Trvanie projektu:

02/2012 – 01/2015

Aktivity:

Aktivita 1 : Nástroj na prípravu projektov : Spracovanie odbornej dokumentácie potrebnej pre vypracovanie komplexného Konečného návrhu  projektu  „TOKAJ JE LEN JEDEN“.  Aktivita „Nástroj na prípravu projektov“ bola podstatnou aktivitou preto, aby aktivity v  konečnom návrhu projektu boli presne šité na mieru pre región Tokaj. Aby aktivity v konečnom návrhu projektu boli navrhnuté na základe reálneho potenciálu regiónu Tokaj.

Aktivita 2 : „Investícia do ľudí „ – vzdelávací program. Cieľom aktivity je poskytnúť miestnym obyvateľom potrebné vzdelávanie, aby vytvorené medzisektorové partnerstvo, ktoré vzniklo založením Združenia TVC,  získali vedomosti o skupinovom rozhodovaní, o princípoch efektívnej spolupráce, prijímania rozhodnutí.

Aktivita 3 : „Ako ďalej v regióne TOKAJ?“ –  Stratégia rozvoja turizmu, business plán a marketingový plán. Cieľom aktivity je vypracovať stratégiu rozvoja turizmu v regióne Tokaj, vypracovať business plán a na tomto základe  vytvoriť marketingový plán.

Aktivita 4 : Oživenie tradičných remesiel – „Remeslo aj na Tokaji má zlaté dno“ – tréningový program – ľudia v regióne TOKAJ, ich predkovia, používali aj iné technológie, ako je tá na výrobu tokajského vína.

Aktivita 5 : „Na Tokaji sa už nikto nestratí“ – Jednotný Navigačný informačný systém v regióne Tokaj – zavedený a dobre fungujúci jednotný navigačný informačný systém v regióne TOKAJ uľahčí návštevníkovi prístup k informáciám, ktoré potrebuje.

Aktivita 6 : „Rekreopark na Tokaji pre všetkých“ – Funkčná infraštruktúra pre aktívny oddych v regióne Tokaj  – nevyhnutnou potrebou v regióne TOKAJ a celkove aj  širšie na území Slovenska, je potreba vytvoriť funkčnú infraštruktúru pre aktívny oddych domácich aj návštevníkov.

Aktivita 7 : „Kultúrny región TOKAJ“ – Tokaj a KOŠICE – Európske Hlavné Mesto Kultúry (EHMK) 2013 a po – lepší obraz o príležitostiach ako zaujať a prilákať návštevníkov vzíde z business plánu a marketingovému  plánu.

Výstupy projektu:

  • Zlepšenie spolupráce aktérov cestovného ruchu a širšie zapojenie miestnych ľudí do služieb v CR, do projektu
  • Rozšírená ponuka služieb a produktov
  • Funkčná infraštruktúra pre aktívny oddych – cyklotrasy vyznačené, s dobudovanými altánkami na oddychových miestach
  • Fungujúci jednotný navigačný a  informačný systém  v regióne Tokaj
Vzdelávanie - sprievodcoviaVzdelávanie - remesláJazykové vzdelávanie

Operačný program:

Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM