Skip to main content
 
 

PROJEKT URBIPROOF

Zvýšenie odolnosti miest a obcí v územnom plánovaní.

O PROJEKTE:

Mestá a obce v Európe aj v Japonsku  musia byť pripravené čeliť rôznym rizikám a hrozbám už dnes. Musia byť pripravené na rôzne zmeny, ktoré prinesie budúcnosť tak, aby dokázali prežiť, aby dokázali udržať fungovanie spoločnosti aj v krízových situáciách, ktoré vznikajú pri katastrofách. Na jednej strane sú tieto zmeny dlhodobé, ktorých dôsledok je možné pocítiť neskôr, ale na druhej strane môžu sa vyskytnúť zmeny rýchle, neočakávané, bezprecedentné. Ako to katastrofa vo Fukušime jasne potvrdila, kaskádovitý efekt prírodnej katastrofy (tsunami) s technologickým ohrozením (atómová elektráreň) je vážnou hrozbou, ktorá mala byť riešená vopred už v procese urbánneho plánovania.

Hlavnou tému projektu URBIPROOF je prispieť k zvýšeniu inštitucionálnej a sociálnej pripravenosti spoločnosti v Európe (najmä Slovensko a Nemecko) a v Japonsku tak, aby bola dosiahnutá väčšia odolnosť našich miest a obcí na katastrofy, ktorých výskyt je čoraz častejší (napr. rastúcim ohrozením sú extrémne zmeny počasia vplyvom klimatických zmien).

Základné informácie o projekte:

Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť

Výstup programu: GGC_OTC3 – Zlepšenie SK-UA inštitucionálnej spolupráce

Trvanie projektu: 25.9.2020 – 30.4.2024 (trvanie aktivít závisí od míľnikov)

Miesto realizácie projektu: Zakarpatská oblasť a Košický samosprávny kraj

 

Projekt je zameraný na zlepšenie integrity a zodpovednosti verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine: participatívne procesy strategického plánovania zahŕňajú širokú verejnosť. Tento prístup, spolu s poskytnutím všetkých dostupných informácií použitých v projekte, zabezpečí, že navrhnuté opatrenia vo výstupe projektu budú efektívnejšie a lacnejšie ako v prípade „centrálneho a direktívneho“ plánovania. Ak verejnosť je informovaná, má dostupné informácie, je možné predísť zlým a drahým riešeniam.

Partneri:

  • –    Technická Univerzita v Dortmunde, Inštitút priestorového plánovania, Dortmund, Nemecko
    –    Tohoku Univerzita, Oddelenie architektúry a budov, Sendai, Japonsko
    –    Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o., Slovensko

Aktivity projektu:

  • Kľúčovým komponentom projektu je zhodnotenie odolnosti vybraných miest v krajinách zúčastnených partnerov, ich urbánnej  štruktúry a stratégie urbánneho plánovania. Prínosom budú výmena skúseností a dobré praktiky zo zúčastnených krajín. Podobnosti a rozdielnosti medzi správaním sa spoločnosti pri vzniku ohrozenia v Nemecku, na Slovensku a v Japonsku budú analyzované, s cieľom zvýšiť ich odolnosť pri katastrofách.


    Výsledkom tejto spolupráce medzi Nemeckom, Slovenskom a Japonskom bude návrh nového prístupu v urbánnom plánovaní ako zvýšiť odolnosť našich miest pri katastrofách.  Tento nový prístup bude testovaný, bude odskúšaná jeho použiteľnosť v praxi vo vybraných mestách a regiónoch.  

Operačný program:

CONCERT-Japan je projekt financovaný Európskou úniou v rámci Programu Kapacít zo 7 rámcového programu  EÚ pre výskum a rozvoj technológií (FP7).

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM