Skip to main content
 
 

VIA REGIA PLUS

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A SPOLUPRÁCA REGIÓNOV POZDĹŽ PANEURÓPSKEHO DOPRAVNÉHO KORIDORU III

O PROJEKTE:

Turizmus má významné postavenie v ekonomike štátov vďaka svojmu podielu na národnom HDP a vytváraním veľkého množstva pracovných miest. V niektorých málo rozvinutých oblastiach je práve turizmus jedinou možnosťou ako zlepšiť životnú úroveň obyvateľstva, chrániť životné prostredie a rozvíjať miestne hospodárstvo.

Aktivity tohto projektu sa zameriavajú na zlepšenie dopravnej dostupnosti a oblasť cestovného ruchu:

 1. Regionálna štúdia dostupnosti regiónu východného Slovenska
 2. Význam regionálneho letiska v Košiciach ako „brány“ do regiónu (štúdia dostupnosti)
 3. Analýza dostupnosti kultúrnych ciest na území Košického samosprávneho kraja

Financovanie projektu:

Projekt spolufinancovaný cez program teritoriálnej spolupráce 2007 – 2013, Stredná Európa

Partneri projektu:

 • Mesto Wroclaw – vedúci partner
 • Mesto Krakow
 • Hornosliezska agentúra reštrukturalizácie podnikov
 • Mesto Gliwice
 • Mesto Opole
 • Dolnosliezske vojvodstvo
 • Saské spolkové ministerstvo vnútra
 • Durínske ministerstvo výstavby a dopravy
 • Senát pre rozvoj miest Berlín
 • Mesto Lipsko
 • Mesto Drážďany
 • Mesto Košice
 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (ďalej len Agentúra)
 • Mesto Ľvov

Trvanie projektu:

 • 10/2008 – 12/2011

Aktivity ARR v projekte:

 • Aktivity Agentúry sa zameriavajú na zlepšenie dopravnej dostupnosti (WP 3) a oblasť cestovného ruchu (WP 5).Pracovný balík WP 3:
  1. Regionálna štúdia dostupnosti regiónu východného Slovenska
   Štúdia mapuje aktuálny stav cestnej, železničnej a cyklistickej infraštruktúry na území Košického a Prešovského samosprávneho kraja vrátane napojenia na susedné regióny v SR a v susedných krajinách (Poľsko, Maďarsko, Ukrajina) a plánované resp. navrhované opatrenia na zlepšenie dostupnosti regiónu východného Slovenska
  2. Význam regionálneho letiska v Košiciach ako „brány“ do regiónu (štúdia dostupnosti)
   Dokument popisuje Letisko Košice, súčasný stav a trend vývoja a jeho postavenie v kontexte relevantných letísk na Slovensku a v okolitých štátoch. Zaoberá sa aj rozvojovými zámermi nielen vlastníkov letiska ale aj ďalších kľúčových hráčov regiónu Východného Slovenska a susedných regiónov Maďarska a Ukrajiny. Súčasťou štúdie sú aj návrhy a odporúčania v oblasti marketingovej podpory, spolupráce a komunikácie na regionálnej a národnej úrovni.Pracovný balík WP 5:
  3. Analýza dostupnosti kultúrnych ciest na území Košického samosprávneho kraja

  Košický samosprávny kraj ako strategický partner mesta Košice v projekte Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 vypracoval Program TERRA INCOGNITA tvoriaci súčasť hlavného projektu Košice INTERFACE 2013. Program TERRA INCOGNITA spočíva na koncepte trvalo udržateľného rozvoja kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu na troch kultúrno-historických cestách – Gotická, Vínna a Železná cesta. Cieľom tohto prieskumu bolo detailne popísať súčasný stav vo vybraných cieľových miestach pozdĺž jednotlivých ciest a vytvoriť tak podmienky pre efektívnu implementáciu Programu TERRA INCOGNITA.

  1. Motivačná štúdia regiónu Tokaj

  Z vyššie spomínanej analýzy dostupnosti vyplynulo, že v súčasnosti je z hľadiska ponuky služieb a hlavne dostupnosti najlepšie pre turistov pripravená Vínna cesta. Pri definovaní územia pre potreby tejto štúdie sme sa preto rozhodli uprednostniť vínnu cestu, a to konkrétne jej časť, ktorá je vďaka svojím jedinečným vínam známa na celom svete. Vinohradnícka oblasť Tokaj sa síce zaraďuje k najmenším nie len na Slovensku, ale aj vo svete, no originálne a obľúbené vína tejto oblasti jej môžu napomôcť aj k získaniu prívlastku obľúbená turistická destinácia.

  Turistický potenciál, ktorý sa v tejto oblasti nachádza je pomerne pestrý, ale málo využívaný. Odpoveď na otázku prečo to tak je sme sa snažili nájsť aj v tejto štúdii, ktorej hlavným cieľom je motivovať hlavných aktérov vo vinárstve a turizme, prirodzené autority, starostov a obyvateľov, ktorí majú záujem o rozvoj tohto územia, k aktivácii turistického potenciálu, jeho oživeniu a udržateľnému pretvoreniu do podoby, ktorá je žiadaná domácim alebo zahraničným návštevníkom.

  1. Technická stavebná dokumentácia Tokajských turistických informačných kancelárií v Čerhove a vo Viničkách

  Pre efektívnejšie zhodnotenie prírodného potenciálu regiónu TOKAJ a jeho  kultúrno-historického potenciálu, je nevyhnutné v prvom rade skvalitniť infraštruktúru v danom území a následne zintenzívniť marketingové aktivity na prilákanie turistov. V regióne TOKAJ je nevyhnutné ponúkať viac produktov, turistických balíčkov a prilákať tak návštevníkov do regiónu TOKAJ. Ponuka musí byť cielená, aby informácie k návštevníkom sa vedeli dostať najdostupnejšou formou. K tomu má slúžiť sieť turistických informačných kancelárií – v Čerhove a vo Viničkách. Tokajské turistické informačné kancelárie vo Čerhove a vo Viničkách by mali zabezpečovať tieto služby:

  • poskytovanie informácií o možnostiach vyžitia v Tokaji – pripravená ponuka pre návštevníkov tzv. turistické balíčky
  • prezentácie regiónu Tokaj na výstavách cestovného ruchu doma  aj v zahraničí
  • rezervovanie ubytovania, vstupu do vínnych pivníc a na iné organizované akcie
  • predaj miestnych produktov (aj vín od malovýrobcov)
  • ubytovanie v ubytovacej časti budovy
  • občerstvenie  pre návštevníkov v širšom rozsahu
  • príklad využívania vybraných obnoviteľných zdrojov energie – zníženie energetickej náročnosti budovy
  1. Šiesty zmysel – propagačný materiál o Košickom kraji

Výstupy projektu:

 • 1.    Regionálna štúdia dostupnosti regiónu východného Slovenska
  2.    Význam regionálneho letiska v Košiciach ako „brány“ do regiónu (štúdia dostupnosti)
  3.    Analýza dostupnosti kultúrnych ciest na území Košického samosprávneho kraja

Tento projekt je realizovaný v rámci Programu Stredná Európa spolufinancovaného zo zdrojov ERDF.

Motivačná štúdia pre región TokajVýznam regionálneho letiska v Košiciach ako „brány“ do regiónuRegionálna štúdia dostupnosti (en)Regionálna štúdia dostupnostiAnalýza dostupnosti kultúrnych ciest
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM