Skip to main content
 
 

PROJEKT ZIP

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia.

O PROJEKTE:

Plánovanie rozvoja na oboch stranách hranice neberie do úvahy globálne hrozby environmentálneho, technologického či socioekonomického charakteru (napr. zmena klímy, ekonomický šok či výpadok dodávky energií), ktoré majú najvýraznejšie vplyvy práve na lokálnej a regionálnej úrovni.

 • Nedostatočne rozvinuté spoločné slovensko-ukrajinské systematické plánovanie (rozdielne prostredie v systéme plánovania, nízka úroveň koordinácie, vzájomného informovania a pod.).
 • V súčasnom plánovaní absentuje systematické hodnotenie zraniteľnosti územia voči globálnym hrozbám, ich vplyvy a dôsledky, a nie sú systematicky navrhované opatrenia na zníženie zraniteľnosti.

Neposudzuje sa ani schopnosť územia (jeho sektorov a systémov) odpovedať účinne na tieto hrozby.

Primárnym cieľovým územím projektu sú:

 • na Slovensku okresy Snina, Sobrance, Stropkov, Michalovce, Humenné, Medzilaborce a Trebišov (celkom cca 300 000 obyvateľov)
 • na Ukrajine Užhorodský rajón, Perečínsky rajón a Veľkoberezniansky rajón (celkom cca 126 000 obyvateľov)

Bloky aktivít projektu:

 • Vytvorenie plánovacej odbornej pracovnej skupiny (POPS) zo slovenských a ukrajinských odborníkov zaoberajúcich sa plánovaním a implementáciou plánov, ktorí sa budú zúčastňovať workshopov/seminárov
 • Organizovanie workshopov/seminárov zameraných na budovanie kapacít, výmenu skúsenosti a spolupodieľanie sa na tvorbe stratégie pre členov plánovacej odbornej pracovnej skupiny
 • Zisťovanie súčasnej situácie v cieľovom území vrátane analýzy ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti, cez vytvorený súbor indikátorov.
 • Vypracovanie metodiky začleňovania vplyvov globálnych hrozieb do plánovacích procesov
 • Zostavenie rámcovej stratégie pre adaptáciu na vplyvy globálnych hrozieb, vybraného SK-UA cezhraničného územia
 • Príprava konkrétnych cezhraničných projektových zámerov v súlade s rámcovou stratégiou pre adaptáciu
 • Vypracovanie odporúčaní pre aplikovanie metodiky tzv. adaptačného plánovania v praxi

Hlavné projektové výstupy:

 • Odborná konzultačná cezhraničná slovensko-ukrajinskej platforma v oblasti plánovania
 • Metodika adaptívneho cezhraničného plánovania
 • Rámcová SK-UA stratégia adaptácie na globálne hrozby
 • Projektové zámery na zlepšenie cezhraničnej spolupráce

Partneri projektu:

 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.,
 • Karpatský rozvojový inštitút, Košice
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod
 • Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho plánovania /Univerzita aplikovaných vied, Oslo a Akershus
 • Samospráva Sør-Varanger
 • Košický samosprávny kraj, asociovaný partner
 • Zakarpatská oblastná štátna administratíva, asociovaný partner

Filozofia projektu vychádza z nasledujúcich blokov aktivít:

 • Vytvorenie projektovej odbornej pracovnej skupiny (POPS) z odborníkov zaoberajúcimi sa plánovaním či implementáciou plánov na regionálnej a miestnej úrovni z cieľového územia projektu. Členovia POPS budú jadrom tímu (doplnení ďalšími odborníkmi z SK,UA a Nórska),  ktorý bude predmetom budovania kapacít a bude spoločne vytvárať výsledky  projektu a využívať ich aj po jeho skončení.
 • Zisťovanie súčasnej situácie v cieľovom území v oblasti plánovania a to relevantný legislatívny a inštitucionálny rámec v oboch krajinách; príslušné aktuálne a záväzné plánovacie dokumenty a analýza možností ich užšej previazanosti, resp. eliminácie eventuálnych protikladov. Súčasťou tohto bloku je aj analýza ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti, ako aj adaptability projektového cieľového územia cez vytvorený súbor indikátorov rizík a príležitostí. Výsledkom  budú identifikované a odsúhlasené možné spoločné rozvojové priority podporujúce lokálny ekonomický rozvoj verifikované štúdiami uskutočniteľnosti.
 • Zostavenie lokálnej rozvojovej cezhraničnej stratégie (pre vybrané rozvojové priority) na základe metodiky, zohľadňujúcej nielen systematickú cezhraničnú spoluprácu, ale aj  meniace sa prostredie – tzv. adaptívne plánovanie.  Stratégia vytvorí predpoklady pre zvýšenie efektívnosti využívania endogénneho potenciálu cezhraničného územia, ale aj schopnosti územia pružne reagovať na nové výzvy, ako  napríklad proces približovania sa k EÚ, starnutie a depopulácia, nárast cien energií, nárast extrémov počasia a ich dôsledky, zmeny v ekonomickej a finančnej situácii cieľového regiónu a pod. Tento proces bude slúžiť aj budovaniu kapacít jadrového SK-UA tímu, na základe princípu „učenie sa prácou“.
 • Príprava konkrétnych spoločných cezhraničných projektových zámerov pre cieľové územie : tieto budú vychádzať z novo zostavenej rozvojovej stratégie, a pre ich realizáciu  bude možné po skončení projektu mobilizovať zdroje.
 • Vypracovanie a presadzovanie odporúčaní pre regionálne a miestne verejné správy jednak na zmenu/aktualizáciu existujúcich plánovacích dokumentov (v zmysle v projektových výstupov), ako aj na aplikáciu inovatívneho prístupu k adaptívnemu plánovaniu.
 • Šírenie výstupov a výsledkov projektu prostredníctvom seminárov a workshopov  v rámci sekundárneho cieľového územia ako aj na národnej úrovni konferenciami, publikovaním odborných článkov, mediálnymi výstupmi, vytvorením projektových podstránok a spracovaním prípadovej štúdie z celého procesu projektu.

Trvanie projektu:

Október 2015 – apríl 2017

Financovanie:

Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky www.eeagrants.sk;

Číslo Projektu: CBC01010;

Číslo programu: SK08 Slovensko – Ukrajina:

Spolupráca naprieč hranicou Viac informácií: http://eeagrants.sk/

Projekt je realizovaný na základe zmluvy zverejnenej na Centrálnom registri zmlúv.

Celkové oprávnené výdavky Projektu nepresiahnu 491 932 EUR.

Projektový grant nepresiahne 418 142 EUR.

Úvodná konferencia

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia,

sa uskutočnila 9. marca 2016 (streda) o 8:30 hod. v priestoroch Tabačky Kulturfabrik (kino Tabačka) Gorkého 2, Košice

Konferencia bola určená všetkým tým, ktorí sa:
– aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (územní plánovači, plánovači hospodársko-sociálneho rozvoja a aj plánovači rozvoja sektorov),
– chcú zapojiť do zlepšenia spolupráce Slovenska a Ukrajiny, najmä Východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti.

Program konferencie:

08:00    Registrácia účastníkov
08:30     Otvorenie (Jaroslav Tešliar, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice)
09:00     Filozofia projektu ZIP (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút, Košice)
09:30    Globálne ohrozenia a ich vplyv na rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni (Oto Hudec, Technická univerzita, Košice)
10:00    Coffee break
10:30    Plánovanie na lokálnej úrovni vo svetle globálnych ohrození – nórske skúsenosti (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
11:30    Diskusia
12:30    Obed
13:30    Súčasné plánovacie procesy na regionálnej a miestnej úrovni na Ukrajine a na Slovensku (Mykola Pihuliak, Zakarpatská oblastná štátna administratíva, Užhorod a Martin Jerguš, Mesto Košice)
14:30    Pozdrav z Kirkenes – krátka prezentácia o aktivitách samosprávy Sør-Varanger  v oblasti cezhraničnej spolupráci (Liza Stepanova, Sør-Varager Municipality)
15:00    Stratégia rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 2020 – výzvy pre implementáciu (Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov)
15:30     Skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce Nórsko – Rusko (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
16:30    Doterajšie skúsenosti cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina (Valeriy Hrishchenko, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod)
17:00    Diskusia
17:30    Záver

Ďalšie informácie sú k dispozícii tu
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM