Skip to main content
 

ZMENA KLÍMY A AKO ĎALEJ?

Národný workshop

Dôsledky zmeny klímy sú už pár desaťročí medializované na globálnej úrovni.
Pomaly, ale isto aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni si uvedomujeme, že zmena klímy nás neobíde ani tu v „srdci Európy“. Pre dobré rozhodovanie, čo konkrétne by bolo vhodné a potrebné podniknúť, urobiť pre prispôsobenie sa meniacej klíme, alebo ako jej predchádzať, máme na Slovensku vypracovanú „Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy“ od roku 2014, aktualizovanú v roku 2018.

Ciele workshopu:

  • prispieť k získaniu prehľadu o použiteľných metodikách pri vypracovaní adaptačných stratégií na miestnej a regionálnej úrovni
  • získať aktuálne informácie o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, vrátane možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu konkrétnych opatrení (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
  • oboznámiť sa s vybranými adaptačnými stratégiami na zmenu klímy a o krokoch vedúcich k ich realizácii  na regionálnej úrovni (Košický kraj) a na miestnej úrovni (Zvolen, Košice)

Partneri:

  • Dohovor starostov
  • Košický samosprávny kraj

Financovanie:

Podujatie sa realizuje v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom za finančnej podpory „Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie“, Košického samosprávneho kraja a projektu podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR (projekt CLIMADAM).

Záznam z workshopu

Foto z workshopu

Prezentácie z workshopu

Ing. Martin Kováč

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky pôsobí vo verejnom sektore. Pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska, zastával funkciu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu. Je zakladateľom odbornej platformy Klimatický klub. V roku 2021 bol členom a predsedom zboru poradcov oboch ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je štátnym tajomníkom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Vplyv využívanie pôdy na zmeny klímy

Anna Hinerová

Pracuje ako environmentálna špecialistka na Ministerstve životného prostredia SR, Odbor politiky zmeny klímy – medzinárodná politika zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy.

Príprava novej národnej stratégie adaptácie na zmenu klímy

Viktória Pokorná

Pracuje na pozícii senior policy officer na Ministerstve životného prostredia SR, Odbor politiky zmeny klímy – medzinárodná politika zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy.

Implementácia Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy –aktualizácia a jej akčného plánu

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity, katedry fyziológie rastlín. Od roku 1998 je riaditeľom spoločnosti ENKI, o.p.s. – Třeboň. Zaoberá sa ekológiou krajiny, využitím slnečnej energie v prírodných systémoch, obnovou vodných nádrží zaťaženými živinami, obehom vody v krajine.

Otvorené otázky metodického prístupu k strategickým dokumentom na adaptáciu zmeny klímy

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Je špecialistkou na akčné plány v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Pôsobí ako aj ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie.

Medzinárodný kontext - ako pripraviť adaptačnú stratégiu/akčný plán pre regionálne a lokálne samosprávy - metoda

Jozef Pecho

Jozef Pecho je meteorológ a klimatológ. Pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Predtým pracoval v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky v Prahe  aj v Českom hydrometeorologickom ústave.

Scenáre zmeny klímy na území Slovenska (2030 –2100)

Mgr. Ján Dzurdženík

Vyštudoval odbor environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, pracoval v Slovenskej agentúre životného prostredia, kde sa podieľal na rôznych environmentálnych správach a analýzach (čiastočne aj ako koordinátor).

Mgr. Martin Pukančík

Vedúci referátu GIS na oddelení územného plánovania a životného prostredia, Košický samosprávny kraj.

Adaptačná stratégia na dôsledky klimatickej zmeny v KSK, metodický prístup

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pracoval na Ústave hydrológie a hydrauliky a Ústave ekológie SAV. Je zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej ceny (www.goldmanprize.org), členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA (www.ashoka.org).

Program obnovy krajiny Košického kraja - Ako postupovať na mikroregionálnej úrovni

Adriana Šebešová, Martin Jerguš

Ing. Adriana Šebešová dlhé roky pôsobila na Odbore kultúry a cestovného ruchu ako vedúca oddelenia cestovného ruchu. V súčasnosti pracuje na Referáte strategického rozvoja mesta Košice.

Mesto Košice v kontexte zmeny klímy

Ing. Peter Jány

Odbor programovania a riadenia programovania Sekcia environmentálnych programov a projektov.

Možnosti financovania projektov pre adaptáciu zmeny klímy v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027

Ing. Denis Knotka

Riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcia environmentálnych programov a projektov.

Program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy SK-Klíma

Ing. Miroslav Hrib, PhD.

Vyštudoval Lesnícku fakultu VŠLD vo Zvolene, odbor lesné inžinierstvo, pracoval ako odborný asistent na katedre lesníckych stavieb a meliorácií LF TU Zvolen, poradca ministra pôdohospodárstva, člen riadiaceho výboru pre transformáciu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, námestník a poradca pre GR Vojenské lesy a majetky SR, š.p.

Mesto Zvolen – skúsenosti z implementácie adaptačnej stratégie na zmenu klímy
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM