Skip to main content

V hoteli Yasmín v Košiciach sa nedávno konal národný workshop venovaný klimatickej zmene. Pod záštitou Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie a projektu CLIMADAM táto udalosť priviedla odborníkov, aktivistov a zástupcov verejnosti, aby diskutovali o problémoch súvisiacich s klimatickými zmenami a predstavili spôsoby, ako na ne reagovať.

Odborníci počas podujatia odprezentovali najnovšie poznatky a štúdie týkajúce sa klimatickej zmeny a jej vplyvu na životné prostredie. Workshop bol rozdelený do troch hlavných blokov. Prvá časť sa venovala zmene klímy na Slovensku, kde vystúpili rečníci z úrovne Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva životného prostredia SR a Slovenskej agentúry životného prostredia. V rámci tohto bloku boli predstavené aj strategické dokumenty na adaptáciu zmeny klímy.

Foto zdroj: KSK

Foto zdroj: KSK

Regionálny pohľad

Druhý blok bol venovaný zmene klímy z regionálneho pohľadu. Prezentujúci predstavili vývoj klímy na Slovensku s ohľadom na regionálne špecifiká s využitím databázy SHMÚ. Priemerná globálna teplota za posledných 100 rokov vzrástla o 1,3°C, na severnej pologuli o 2°C. V Hurbanove dosiahla priemerná teplota v rokoch 2018 a 2019 12,4°C, čo predstavuje „stredomorské“ hodnoty. V nasledujúcich dekádach sa očakávajú vlny letných horúčav prerušované prívalovými zrážkami a ubúdanie snehovej pokrývky. Vyššie teploty vzduchu povedú k ďalšiemu vysychaniu. Jeden z prezentujúcich upozornil na príčinu otepľovania a extrémnych javov, ktorými je zvýšený skleníkový efekt ako následok vyššej koncentrácie CO2.

Na workshope tiež zaznela informácia, že klimatická zmena je vážnym celosvetovým problémom a je teda súčasne výzvou nielen na znižovanie koncentrácie CO2, napríklad viazaním uhlíka do biomasy rastlín fotosyntézou, ale tiež na tlmenie tepelných rozdielov zadržiavaním vody v krajine/pôde, návrate organických látok do pôdy, doplňovaní zásob podzemnej vody.

Foto zdroj: KSK

Ako ďalej?

Posledná časť workshopu bola zameraná na konkrétne kroky na úrovni miest v boji proti klimatickej zmene. V treťom bloku zazneli informácie o možnosti financovania opatrení na adaptáciu na zmenu klímy, najmä prostredníctvom Operačného programu Slovensko a Nórskeho finančného mechanizmu. Prezentované výzvy, ktoré budú vyhlásené na jeseň 2023, sú venované trvalo udržateľnému hospodáreniu s dažďovou vodou, najmä v mestskom prostredí.

Mesto Košice odprezentovalo implementáciu už začatých adaptačných opatrení a mestu Zvolen sa podarilo splniť miestnu adaptačnú stratégiu, ktorá bola riadne zapracovaná do územného plánu mesta, čo má veľmi pozitívny vplyv na ďalší klimaticky odolný rozvoj mesta.

Účastníci sledujúci workshop mali priestor reagovať na prednášky na online platforme a v závere každého bloku im boli všetky otázky zodpovedané. Záujem verejnosti sa týkal získavania financií na realizáciu opatrení na zmenu klímy, návrhy riešení pre konkrétne lokality a aktuálnej situácie v rámci adaptačných procesov. Pozornosť divákov si získal Katalóg zelených opatrení, ktorý stručne prezentuje vhodné revitalizačné opatrenia pre rôzne zariadenia a areály.

Workshop bol zorganizovaný v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Viac informácii o workshope nájdete na tomto odkaze. Konferencia o zmene klímy sa uskutočnila v rámci výstupov projektu CLIMADAM, ktorý je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.