Skip to main content
 
 

IWB-LABS

Projekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva.

O PROJEKTE:

Projekt IWB-Labs je zameraný na sektor poľnohospodárstva a potravinárstva. Zámerom projektu je zvýšiť motiváciu študentov, navrhuje aplikáciu prístupu výučby založenej na praxi. Študenti budú ma príležistosť získať virtuálnu pracovnú skúsenosť, kde môžu aplikovať v reálnom pracovnom prostredí vedomosti získané v škole. Pracovná skúsenosť, ktorá je možná aj na nadnárodnej úrovni, bude mať formu virtuálnej stáže zrealizovanej na diaľku.

Ciele:

Projekt IWB-labs je zameraný na:

  • motivovanie post-sekundárnych študentov
  • zvýšenie participácie manažérov v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva na vzdelávaní budúcich potenciálnych zamestnancov
  • podporiť internacionalizáciu tréningovej ponuky poskytovateľov vzdelávania
  • vytvoriť IT platformu pre internacionalizáciu mobilít

Cieľové skupiny:

Hlavnými cieľovými skupinami projektu sú:

  • Odborní študenti v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva
  • Odborní tréneri v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva
  • Manažéri firiem v sektore poľnohospodárstva a potravinárstva

Aktivity projektu budú organizované v nasledujúcich fázach:

Fáza 1 – Úložisko e-learningových video lekcií a rozhovorov

Táto fáza je zameraná na vytvorenie úložiska video lekcií a rozhovorov. Úložisko bude zhromažďovať videolekcie na tému marketing spoločností v agro sektore, ktoré poskytnú manažéri firiem pre študentov. Videá budú rozvíjať špecifické znalosti a zručnosti pochádzajúce priamo z praxe.

 

Fáza 2 – Pokyny pre organizáciu stáží

Táto fáza sa zameriava na vypracovanie usmernení pre organizovanie stáží, ktoré sú určené pre poskytovateľov odborného vzdelávania, študentov a podniky. Usmernenie budú balíkom jednoducho použiteľných pokynov a nástrojov pre efektívne plánovanie a riadenie stáže.

 

Fáza 3 – On line platforma pre organizáciu a riadenie virtuálnych stáží

Táto fáza je zameraná na vytvorenie online platformy pre organizáciu a riadenie virtuálnych stáží, ktoré obsahujú profily spoločností z agro sektora ochotných hostiť virtuálne stáže; profily študentov, ktorí majú záujem umiestneniť sa na medzinárodnej virtuálnej stáži a monitorovací nástroj, prostredníctvom ktorého poskytovateľ vzdelávania, spoločnosť a študent môže komunikovať a sledovať virtuálnu stáž.

 

Fáza 4 – Testovanie

Každý z výstupov bude testovaný cieľovými skupinami projektu. Testovanie umožní zhromažďovanie príslušnej spätnej väzby od koncových užívateľov s cieľom ďalej zlepšovať výstupy a výsledky, tak aby boli v súlade s potrebami a očakávaním koncových užívateľov.

 

Fáza 5 – Školenia a informačné podujatia 

Partneri projektu budú organizovať semináre určené cieľovým skupinám, kde sa budú prezentovať 3 intelektuálne výstupy s cieľom zapojiť účastníkov do diskusie opatreniach na zlepšenie kvality výstupov.

Príklady dobrej praxe:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM