OSA - OCHRÁŇME SA ADAPTÁCIOU

Projekt Ochráňme sa adaptáciou je podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Popis projektu:

Cieľom projektu OSA je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosťnašich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy)

 

Projekt Ochráňme sa adaptáciou je podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Ciele projektu:

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosť našich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy). Obyvatelia celého Slovenska budú oslovení prostredníctvom textovo-grafických a video materiálov zverejnených prostredníctvom internetu. Obyvatelia Košického kraja budú informovaní aj prostredníctvom osobných stretnutí.

Čiastkové ciele:

  • zvýšiť informovanosť obyvateľov o fungovaní a vplyve prírodných ekosystémov na meniacu sa klímu. Ako samotná príroda je schopná vysporiadať sa zo zmenou klímy (adaptačná kapacita).
  • zlepšiť pripravenosť obyvateľov čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy.
  • doručiť informácie o adaptačných procesoch a opatreniach (revitalizačné opatrenia), ktoré obmedzia účinky nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy resp. ktoré im predídu (prevencia je najúčinnejší a aj najlacnejší nástroj).

Cieľové skupiny:

  • Študenti a pedagógovia stredných škôl (SŠ) na území kraja (63 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK + 47 súkromných a cirkevných SŠ) – získajú vedomosti a informácie o klimatickej zmene a nevyhnutnosti prispôsobiť sa (adaptácia) resp. zmierniť účinky klimatickej zmeny (mitigácia) v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov. Pedagógovia – získajú najnovšie informácie o tejto téme, ktoré využijú aj v nasledujúcich školských rokoch (po ukončení projektu).
  • Starostovia (primátori) a poslanci: zvolení predstavitelia obcí sú zodpovední za správu vecí verejných, medzi ktoré patrí aj krízový manažment – aby obyvatelia obce boli pripravení a dobre informovaní čo robiť v krízových situáciách (v prípade náhlych povodí, zosuvov a pod.). Cez miestnu samosprávu (obce) budú šírené informácie o potrebe adaptovať sa na zmenu klímy.
  • Manažéri podnikov: najmä v oblastiach, ktoré môžu byť zmenou klímy dotknuté najviac (hospodárenie v krajine).
  • Obyvatelia obcí: šírenie informácií o potrebe adaptovať sa na zmenu klímy pre širšie vrstvy obyvateľstva (napr. vlastníci nehnuteľností v obciach).

Aktivity (informačné programy):

V rámci hlavnej aktivity sú navrhnuté 3 informačné programy:

  • Príprava a tlač informačných materiálov (letáky, príručka)
  • Vzdelávací film a 8 krátkych klipov
  • Semináre (webináre), workshopy, súťaž a exkurzia

Projekt je súčasťou Programu obnovy krajiny, ktorý realizuje Košický samosprávny kraj.

Výstupy projektu:

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života:

Príručka Zvyšovanie odolnosti mestských oblastí

Dokumentárny (vzdelávací) film o klimatickej zmene a možnostiach adaptácie:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM