Skip to main content
 
 

OSA - OCHRÁŇME SA ADAPTÁCIOU

Projekt Ochráňme sa adaptáciou je podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Popis projektu:

Cieľom projektu OSA je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosťnašich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy)

Obyvatelia Slovenska sú oslovení prostredníctvom materiálov zverejnených cez internet. Obyvatelia Košického kraja boli informovaní aj prostredníctvom osobných stretnutí.

 

Projekt Ochráňme sa adaptáciou je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Nenávratný finančný príspevok: 66 751,28 €

Druh projektu: dopytovo orientovaný projekt.

Dátum začatia a ukončenia projektu: november 2019 – apríl 2022

Riadiaci orgán OP KŽP: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán OP KŽP: Slovenská agentúra životného prostredia

Ciele projektu:

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosť našich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy). Obyvatelia celého Slovenska sú oslovení prostredníctvom textovo-grafických a video materiálov zverejnených prostredníctvom internetu. Obyvatelia Košického kraja boli informovaní aj prostredníctvom osobných stretnutí.

Čiastkové ciele:

  • zvýšiť informovanosť obyvateľov o fungovaní a vplyve prírodných ekosystémov na meniacu sa klímu. Ako samotná príroda je schopná vysporiadať sa zo zmenou klímy (adaptačná kapacita).
  • zlepšiť pripravenosť obyvateľov čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy.
  • doručiť informácie o adaptačných procesoch a opatreniach (revitalizačné opatrenia), ktoré obmedzia účinky nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy resp. ktoré im predídu (prevencia je najúčinnejší a aj najlacnejší nástroj).

Cieľové skupiny:

  • Študenti a pedagógovia stredných škôl (SŠ) na území kraja (63 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK + 47 súkromných a cirkevných SŠ) – získajú vedomosti a informácie o klimatickej zmene a nevyhnutnosti prispôsobiť sa (adaptácia) resp. zmierniť účinky klimatickej zmeny (mitigácia) v rámci všeobecnovzdelávacích predmetov. Pedagógovia – získajú najnovšie informácie o tejto téme, ktoré využijú aj v nasledujúcich školských rokoch (po ukončení projektu).
  • Starostovia (primátori) a poslanci: zvolení predstavitelia obcí sú zodpovední za správu vecí verejných, medzi ktoré patrí aj krízový manažment – aby obyvatelia obce boli pripravení a dobre informovaní čo robiť v krízových situáciách (v prípade náhlych povodí, zosuvov a pod.). Cez miestnu samosprávu (obce) budú šírené informácie o potrebe adaptovať sa na zmenu klímy.
  • Manažéri podnikov: najmä v oblastiach, ktoré môžu byť zmenou klímy dotknuté najviac (hospodárenie v krajine).
  • Obyvatelia obcí: šírenie informácií o potrebe adaptovať sa na zmenu klímy pre širšie vrstvy obyvateľstva (napr. vlastníci nehnuteľností v obciach).

Aktivity (informačné programy):

V rámci hlavnej aktivity sú navrhnuté 3 informačné programy:

  • Príprava a tlač informačných materiálov (letáky, príručka)
  • Vzdelávací film a 8 krátkych klipov
  • Semináre (webináre), workshopy, súťaž a exkurzia

Výstupy projektu:

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života:

Príručka Zvyšovanie odolnosti mestských oblastí

Dokumentárny (vzdelávací) film o klimatickej zmene a možnostiach adaptácie:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM