Skip to main content
 
 

Last MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.

O PROJEKTE:

Projekt Last Mile sa venuje udržateľnej doprave.
Je zameraný na zlepšenie dostupnosti odľahlých turistických miest a snaží sa zapojiť dopravcov do riešenia lepšej koordinácie flexibilnej dopravy s pravidelnými linkami verejnej dopravy.

Projekt prispeje k rozvoju regiónu a bude prínosom pre:
–    turistov zlepšením prístupnosti odľahlých turistických miest flexibilnou dopravou,
–    propagáciu flexibilnej dopravy v regióne,
–    miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať integrované riešenia v odľahlejších turistických miestach.

Aktuálne prebieha rozšírenie tohto projektu s názvom LAST MILE COVID-19.

LAST MILE C-19

Popis projektu:

Projekt „Posledná míľa“ má za cieľ vytvoriť pevný základ pre implementáciu regionálneho flexibilného dopravného systému v turistických regiónoch (v našom prípade na území Košického samosprávneho kraja), ktorý musí byť efektívny z hľadiska zdrojov a peňazí, bude slúžiť nielen turistom, ale aj obyvateľom turistických oblastí, bude využívať jestvujúce štruktúry a súčasne aj inovatívne technológie. Dostupnosť informácií a ich integrácia v turistických a dopravných informačných systémoch je ďalším dôležitým aspektom, ktorý bude projekt riešiť.

 

Projekt bude prebiehať v 2 fázach:
1. fáza (30 mesiacov) – analýza súčasného (najlepšieho) technického stavu nášho regionálneho dopravného systému vrátane existujúcich riešení flexibilnej prepravy pre poslednú míľu a analýza vnútroštátnych právnych, inštitucionálnych a ekonomických rámcových podmienok pre flexibilný dopravný systém a identifikácia medzier a prekážok pre jej realizáciu; príprava regionálneho akčného plánu založeného na výmene dobrých praktík v oblasti flexibilnej dopravy, pričom pri jeho tvorbe bude nevyhnutné zapojenie zainteresovaných strán.
2. fáza (24 mesiacov) – implementácia a monitoring navrhovaných opatrení.

 

Tento projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s odborom dopravy a referátom cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja. Je financovaný z fondov EÚ (Interreg Europe).

Partneri projektu:

• Environment Agency Austria, Rakúsko (Hlavný partner)

• East Tyrol Regional Management, Rakúsko

• Club „Sustainable Development of Civil Society“ – Club SDCS, Bulharsko

• Government of Catalonia, Španielsko

• Upper Sûre Nature Park, Luxembursko

• Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (RBGP), Poľsko

Trvanie projektu:

1. fáza (30 mesiacov): 01.04.2016 – 30.09.2018
2. fáza (24 mesiacov): 01.10.2018 – 30.09.2020

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM