Last MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM

Názov projektu :

LAST MILE

Udržateľná mobilita pre poslednú míľu v turistických regiónoch.

Akronym:

LAST MILE – Posledná míľa

Financovanie projektu:

Interreg Europe 2014-2020

Vedúci partneri projektu:

Environment Agency Austria, Rakúsko

Partner SK:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Partneri projektu:

• East Tyrol Regional Management, Rakúsko

• Club „Sustainable Development of Civil Society“ – Club SDCS, Bulharsko • Government of Catalonia, Španielsko

• Upper Sûre Nature Park, Luxembursko

• Regional Office for Spatial Planning of Westpomeranian Voivodeship (RBGP), Poľsko

Spolupráca:

Projekt bude realizovaný v úzkej spolupráci s odborom dopravy a referátom cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja.

Trvanie projektu:

1. fáza (30 mesiacov): 01.04.2016 – 30.09.2018
2. fáza (24 mesiacov): 01.10.2018 – 30.09.2020

Popis projektu:

Projekt „Posledná míľa“ má za cieľ vytvoriť pevný základ pre implementáciu regionálneho flexibilného dopravného systému v turistických regiónoch (v našom prípade na území Košického samosprávneho kraja), ktorý musí byť efektívny z hľadiska zdrojov a peňazí, bude slúžiť nielen turistom, ale aj obyvateľom turistických oblastí, bude využívať jestvujúce štruktúry a súčasne aj inovatívne technológie. Dostupnosť informácií a ich integrácia v turistických a dopravných informačných systémoch je ďalším dôležitým aspektom, ktorý bude projekt riešiť.

 

Projekt bude prebiehať v 2 fázach:
1. fáza (30 mesiacov) – analýza súčasného (najlepšieho) technického stavu nášho regionálneho dopravného systému vrátane existujúcich riešení flexibilnej prepravy pre poslednú míľu a analýza vnútroštátnych právnych, inštitucionálnych a ekonomických rámcových podmienok pre flexibilný dopravný systém a identifikácia medzier a prekážok pre jej realizáciu; príprava regionálneho akčného plánu založeného na výmene dobrých praktík v oblasti flexibilnej dopravy, pričom pri jeho tvorbe bude nevyhnutné zapojenie zainteresovaných strán.
2. fáza (24 mesiacov) – implementácia a monitoring navrhovaných opatrení.

Prínos projektu:

Projekt prispeje k rozvoju regiónu a bude prínosom pre:
–    turistov zlepšením prístupnosti odľahlých turistických miest flexibilnou dopravou,
–    propagáciu flexibilnej dopravy v regióne,
–    miestnych obyvateľov, ktorí budú môcť využívať integrované riešenia v odľahlejších turistických miestach.

Viac informácií o projekte nájdete na stránke: http://www.interregeurope.eu/lastmile/

Všetky informácie o projektových aktivitách je možné nájsť na zozname aktualít: http://www.arr.sk/

Doba realizácie projektu:

15 Júl , 2010 – 14 Január , 2013