Skip to main content
 

KARPATSKÁ TURISTICKÁ CESTA

Hlavným cieľom projektu Karpatská turistická cesta je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne.

O PROJEKTE:

Hlavným cieľom projektu Karpatská turistická cesta je zvýšiť úroveň rozvoja cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne, a tým prispieť k socio-ekonomickej obnove a rozvoju cezhraničnej oblasti Ukrajiny a Slovenska. Projekt je prínosom predovšetkým pre samosprávy, orgány štátnej správy, podnikateľov v turizme, rozvojové agentúry a agentúry na podporu podnikania, turistické informačné centrá, farmárov, návštevníkov a turistov a v konečnom dôsledku hlavne obyvateľov v dotknutých regiónoch v podobe tvorby nových partnerstiev a spoluprácu v turizme, plánovania možnosti rozvoja a zvýšenia rastu turizmu v prihraničných oblastiach, vytvorenia systému a možnosti  pre zvyšovanie úrovne vedomostí a zručností o turizme a prípravy lákavej a jedinečnej ponuky a jej efektívneho marketingu.

Výsledkom projektu budú prípadové štúdie a vzdelávacie semináre vedené uznávanými expertmi na vidiecky turizmus, marketing, komunikáciu, plánovanie, stratégia ďalšieho rozvoja turizmu v danej oblasti, technická dokumentácia, pilotné produkty pre návštevníkov a spoločné marketingové aktivity na ich podporu  vytvorené na základe spolupráce.

Partneri:

Hlavný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Hlavný cezhraničný partner:  Komunálny podnik „Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce “Transcarpathia“ Zakarpatskej oblastnej rady

Lokálni partneri (Ukrajina):  Nadácia regionálnych turistických  iniciatív  “Toureurocenter”
FORZA, Agentúra trvaloudržateľného  rozvoja Karpatského regiónu

Trvanie projektu:

február 2011 – január 2013

Aktivity:

V rámci projektu:

– ponúkneme priestor pre nové partnerstvá a spoluprácu v turizme …

 • identifikácia a sieťovanie aktérov,
 • pomoc pri vytváraní partnerstiev a spolupráce.

– naplánujeme možnosti rozvoja a zvýšenia rastu turizmu v prihraničných oblastiach…

 • vypracovanie spoločnej stratégie pre spoločnú atrakciu –  Karpaty
 • spracovanie technickej dokumentácie pre pilotnú časť projektu

– vytvoríme systém a možnosti  pre zvyšovanie úrovne vedomostí a zručností o turizme…

 • zhodnotenie aktuálnych vzdelávacích potrieb aktérov,
 • vývoj inovatívnej metodológie vzdelávania,
 • príprava a realizácia vzdelávania prostredníctvom na mieru šitého programu a expertov pre vybraných 100 účastníkov.

– začneme s prípravou lákavej a jedinečnej ponuky a jej efektívneho marketingu…

 • vytvorenie 4 jedinečných cezhraničných produktov
 • využitie komunikačných nástrojov na propagáciu:  tlačené reklamné materiály (brožúry, tlačení sprievodcovia, DVD film, letáky, mapy a iné), účasť na výstavách na Ukrajina a Slovensku, PR aktivity,  informačný portál a ďalšie.

Výstupy projektu:

 • Analýza vzdelávacích potrieb obyvateľov na území Karpatskej turistickej cesty
 • Vzdelávací program pre obyvateľov na území Karpatskej turistickej cesty
 • Koncepcia virtuálnej „Karpatskej turistickej cesty“
 • Teritoriálne profily na území Karpatskej turistickej cesty (SK, UA)
 • Štúdia návratnosti demonštrujúca kapacitu miestnych subjektov s reálnym záujmom o rozvoj cestovného ruchu na území, zhodnotenie investičného potenciálu rôznych zainteresovaných subjektov a pilotné označenie vybraných turistických trás na Ukrajine
 • Cezhraničné produkty cestovného ruchu
 • Komunikačné a diseminačné nástroje – tlačené reklamné materiály (brožúry pre návštevníkov v území, tlačení sprievodcovia produktmi cestovného ruchu, foto a video DVD, letáky, mapy trás a iné), tričká, informačné panely, účasť na výstavách na Ukrajine a Slovensku, PR aktivity, webová stránka projektu,  informačný portál a ďalšie
 • 16 podujatí – vzdelávacie semináre, diskusné fóra, konzultačné workshopy, networking stretnutia, výstavy, záverečná konferencia projektu
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM