Skip to main content
 

EARTH

Zvyšovanie Environmentálneho uvedomenia cez harmonizáciu.

O PROJEKTE:

Celkovým cieľom projektu je prispieť k zlepšeniu a udržateľnosti prírodného a urbanizovaného prostredia v Karpatskom regióne.

Špecifické ciele:
1.    Realizáciou pilotných, inovatívnych environmentálnych opatrení vo vybraných komunitách zvýšiť efektívnosť a inovatívnosť environmentálne pozitívnych prístupov k rozvoju miestnej komunity
2.    Zvýšiť kapacitu, zručnosti a udržateľnosť miestnych komunít v oblasti udržateľného rozvoja a udržateľného osídlenia.

Partneri projektu:

  • Obec Hažín
  • Zakarpattya Oblast Branch of All-Ukrainian League
  • Baranintsi village council
  • SOSNA, Košice
  • Agency for the support of regional development, Košice (ARR Košice :  RNDr. Gejza Legen, ARR, Strojárenska 3, 040 01 Košice,Tel: +421 55 68 22 814,  e-mail : gejza.legen@arr.sk

Trvanie projektu:

03/2011 – 02/2013

Aktivity projektu:

1 Tréningy miestnych komunít na zvýšenie kapacity pre udržateľný rozvoj
2 Prieskumy na školách “Mapy smútku a radosti ”  na zvýšenie miestneho patriotizmu a hľadanie riešení vybraných environmnetálnych problémov
3 “River watch” aktivity na zvýšenie environmentálneho povedomia a riešenie environmentálnych problémov v oblasti vôd a odpadov.
4  Praktickými príkladmi a ukážkami Implementácia najlepších praktík v miestnych komunitách
5  Manažment projektu

Najdôležitejšie výstupy:

Workshop ako pripravovať projektové zámery a využívať udržateľné prírodné zdroje
Prieskum   “Mapy smútku a radosti ” v pilotných lokalitách
Vytvorené hliadky River watch
Identifikované čierne skládky v cieľovom území
Informačné kampane pre občanov
Putovná výstava pre verejnosť
Akčný plán
Vytvorené oblasti na ktoré dohliada škola
Pracovné kempy – dobrovoľnícke akcie
Zavedenie rybej farmy na Ukrajine a Slovensku na princípoch udržateľnosti.
Zriadenie verejného kompostoviska v obci (Slovakia)
Moderný nízkonákladový systém prípravy pitnej vody v komunitných organizáciách (škôlkach a vidieckych školách ) – Ukrajina
Záverečná konferencia a spojené  Ukrajinsko –slovenské fórum  MVO o regionálnom rozvoji

Publikácie:

  • ­    Informačné brožúry a letáky pre informačnú kampaň pre verejnosť – 3 typy (kompostovanie, ochrana vody,  environmentálne hodnoty krajiny).
  • ­    Publikácia s mapou – výsledky prieskumu “Mapy smútku a radosti”
  • ­    Postery
  • ­    Reporty o najlepších praktikách využívajúcich pilotné aktivity projektu.
  • ­    Billboardy na Ukrajine v pilotných lokalitách na podporu informačnej kampane.

Zdroj financovania:

Program cezhraničnej spolupráce ENPI  – Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM