Skip to main content
 

REFERENCIE

ARR Košice, n.o. bola vybraná ako subjekt poskytujúci služby externého manažmentu pre tieto projekty:

Projekty Otvorené zóny

Projektoví manažéri ARR zastrešovali z hľadiska procedúr vzťahujúcich sa k európskemu a štátnemu spolufinancovaniu 2 investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013:
– Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 1 – Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
– Ostrovy kultúry – Otvorená zóna 4 – Nádvorie Barkóczyho paláca, knižnica
Obe investície boli ukončené, Barkóczyho palác je už pre verejnosť prístupný. Počas augusta 2013 bude slávnostne sprevádzkovaná aj historická budova VSM a jej najväčšia atrakcia – Košický zlatý poklad.

Viac detailov získate na týchto adresách:

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/projekty/ostrovy-kultury/

http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/strukturalne-fondy-eu/regionalny-operacny-program-rop/prioritna-os-7-19e.html

http://www.vsmuzeum.sk/ostrovy-kultury

http://www.4archstudio.sk/galeria/ostrov-kultury-otvorena-zona-1-2012/6

Projekt Miesta Rákociho slávy

Z Mukačeva cez Košice do Sárospataku budú môcť turisti sledovať stopy Rákociho slávy vďaka medzinárodnému projektu Miesta Rákociho slávy – po stopách Rákociho (The Places of Rakoczi´s glory – the Cross-Border Touristic Route).

Partnerom projektu programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013 je Východoslovenské múzeum Košice. Cieľom je vytvorenie turistickej poznávacej cesty, na ktorej budú môcť návštevníci vidieť miesta a pamiatky, ktoré spája osobnosť Františka II. Rákociho. Viac informácií na stránke Východoslovenského múzea.

Projekt Bicy

Projekt je zameraný na podpora využívania bicykla ako kľúčového prvku verejnej dopravy a ekologického, moderného a bezpečného spôsobu prepravy prostredníctvom zvyšovanie povedomia obyvateľstva a kompetentných inštitúcií a orgánov o využívaní bicykla ako dopravného prostriedku, tvorby ucelených plánov rozvoja cyklistiky ako nevyhnutnej súčasti územnoplánovacej dokumentácie a prenosu skúseností od skúsenejších partnerov. www.bicy.it

Projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked - Trstené pri Hornáde“

V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku Ždaňa – Trstené pri Hornáde – št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného regiónu s Maďarskom.

Projekt „Hollóháza - Skároš výstavba spojnice“ (HOSKA)

V rámci projektu bola na slovenskej strane zrekonštruovaná cesta III. triedy v úseku Ždaňa – Skároš – št. hranica SR/MR za účelom zlepšenia dostupnosti prihraničného regiónu s Maďarskom.

Projekt „MIKADO - Minimalizácia komunálneho odpadu v mikroregióne Laborecká niva"

Minimalizácia tvorby komunálneho odpadu v pilotnom mikroregióne Laborecká niva zvýšením zapojenosti obyvateľstva do  separovaného zberu na 50 % do roku 2011 je cieľ projektu, ktorého konečným prijímateľom je Košický samosprávny kraj. Projekt sa realizoval v spolupráci s mikroregiónom Laborecká niva ako partnerom projektu.

Projekt “Cestné prepojenie Zemplénagárd – Veľké Trakany“.

Takisto ide o projekt cestného prepojenia, podobne ako HOSKA a Trstené – Kéked sa projekt realizuje s v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013.

Streda nad Bodrogom – Karos - stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy (STREKA)

Výstupom projektu je Vybudovaná asfaltová cesta dĺžky 1719 m. zrekonštruované chodníky: 445 m2; zrekonštruované chodníky: 527 m2, parkovacie miesta: 41 ks;  autobusová zastávka: 1 ks, zrekonštruované cesty: 3505 m2.