Skip to main content
 
 

VEREJNÉ OBSTÁRAVENIE

Profil verejného obstarávateľa

Agentúra je verejným obstarávateľom v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb používa postupy podľa tohto zákona.

Archív obstarávaní - zákazky podľa § 9 odst. 9 zákona o verejnom obstarávaní:

Názov predmetu zákazky: Príprava vzdelávacieho filmu a krátkych videí Výzva na predloženie cenovej ponuky

Názov predmetu zákazky: Príprava vzdelávacieho filmu a krátkych videí Výzva na predloženie cenovej ponuky (zrušené)

Názov predmetu zákazky: Grafický návrh a tlač letákov, grafický návrh a tlač príručky „Zvyšovanie odolnosti krajiny“, návrh a tlač plagátov. Výzva na predloženie cenovej ponuky;Vzor cenovej ponuky

Vzdelávací program

Zabezpečenie služieb na stretnutí partnerov projektu ACCESS2MOUNTAIN

Letenky a súvisiace služby

Súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou: