Skip to main content
 

CINEMA

Kreatívny priemysel pre nové mestské ekonomiky v Dunajskom regióne

O PROJEKTE:

Projekt Interreg CINEMA má za cieľ prinavrátiť život do zanedbaných priestorov v centrách miest vďaka kreatívnemu priemyslu (KP).

Revitalizácia mestských častí, najmä vnútorných (starých historických) mestských časti, je kľúčovou výzvou pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť v Dunajskom regióne. Mnoho vnútorných mestských častí trpí vyľudňovaním v dôsledku priemyselnej transformácie, meniacich sa spotrebiteľských návykov, suburbanizácie, atď.

Na našej slovenskej, lokálnej úrovni spolupracujeme v tomto projekte s Creative Industry Košice (CIKE). V tomto projekte sme sa zamerali na budovanie kreatívnych komunít cez výskum potrieb kľúčových cieľových skupín (CIKE) a stáže v kreatívnom priemysle (ARR).

Ciele projektu:

 1. zlepšiť inovačné rámcové podmienky pre kreatívny priemysel a regeneráciu miest v Dunajskom regióne prostredníctvom vývoja a testovania inovačného modelu, nástrojov a služieb založených na vzájomnom obohacovaní a start-up aktivitách medzi KP a odvetviami mestského hospodárstva, ako sú maloobchod a malé podniky.
 2. budovať kapacity a podporovať spoluprácu všetkých aktérov a zainteresovaných strán s cieľom trvalo udržateľného zlepšovania rámcových podmienok pre inovácie pre KI a mestské ekonomiky. Quadruple-helix partnerstvo CINEMA bude pôsobiť ako hnacia sila politiky na zlepšenie nadnárodného dialógu a spolupráce na inštitucionálnej a politickej úrovni, najmä medzi samosprávami a mestami v Dunajskom regióne.

Aktivity:

 • vypracuje tri cestovné mapy na podporu formovania nových a reštrukturalizácie starých mestských ekonomík, ktoré zodpovedajú environmentálnym a sociálnym výzvam DR, ako je revitalizácia opustených budov a opustených mestských centier;
 • vyvinie nástroje a služby pre organizácie podporujúce podnikanie a pre tvorcov politiky s cieľom zlepšiť inovačné kapacity v odvetviach KP a mestského hospodárstva so silným zameraním na start-up activity
 • otestuje všetky nástroje, aby v odvetviach mestského hospodárstva priniesli tvorivého ducha a inovácie a inicializuje 5 projektov medzisektorovej spolupráce a zriadi 3 podporné strediská KI
 • vybuduje udržateľnú sieť kľúčových aktérov v mestskom rozvoji

·        pripraví súbor nadnárodných politických odporúčaní vrátane 8 miestnych akčných plánov

Partneri:

 • Vedúci partner:
  • Obchodná komora Slovinska (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia) – SI

   

  Projektoví partneri:

  • CIKE (Creative industry Košice) – SK
  • Agentúra na podporu regionálne rozvoja Košice – SK
  • Stuttgartská univerzita masmédií – DE
  • Stuttgartská korporácia regionálneho ekonomického rozvoja – DE
  • Agentúra na regionálny rozvoj mestského regiónu Ljubljana – SI
  • Agentúra rozvoja západného regiónu – RO
  • Mestská samospráva Resita – RO
  • Štúdio Komplekt – BG
  • Horné Rakúsko – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH – AT
  • CIMA Consulting and Management LLC – AT
  • Mestská samospráva Gabrovo – BG
  • Mesto Leonding – AT
  • Agentúra na regionálny rozvoj Backa – SB
  • Mesto Sombor – SB
  • Agentúra na rozvoj severného regiónu – MD
  • Mestská radnica Balti –  MD

   

  Asociovaní partneri:

  • Regionálna správa Plovdiv – BG
  • Mesto Nový Sad mestská správa kultúry – SB
  • Mestská samospráva Kamnik – SI
  • Košický samosprávny kraj – SK
  • Mesto Linz – AT

Trvanie projektu:

7/2020 – 12/2022

Manažérka projektu za ARR:

Terézia Paňková

T: 055 68 228 18
M: 0911 314 777
terezia.pankova@arr.sk

Projektové stretnutia partnerov:

Temešvár, Rumunsko

Košice

Videá zo stáží:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM