Skip to main content
 
 

KARPATSKÁ TURISTICKÁ CESTA 2

O PROJEKTE:

Hlavným cieľom projektu je posilniť pozíciu Karpatského regiónu  v oblasti cestovného ruchu v rámci Európy.

Karpatský región má veľký potenciál pre rôzne formy trvalo udržateľného cestovného ruchu. Medzi vysokými horami ležia úrodné údolia, sady, jazerá a potoky, ktoré ponúkajú ideálne prostredie pre odpočinok. Kultúrne dedičstvo v  kombinácii s pohostinnosťou na  vidieka je ďalšou špecifickou črtou, ktorá posilňuje turisticky potenciál.

Ciele projektu Karpatská turistická cesta 2 sú zamerané na zlepšenie spolupráce medzi zúčastnenými stranami, touroperátormi a aktérmi cestovného ruchu z Ukrajiny, Maďarska, Slovenska a Rumunska. Projekt nadväzuje na predchádzajúci projekt Karpatská turistická cesta, ktorý položil základy spolupráce a pripravil pôdu pre ďalší rozvoj zainteresovaných partnerov.

Špecifické ciele:

 • Harmonizovať proces rozvoja cestovného ruchu na miestnej / regionálnej a cezhraničnej úrovni.
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť cestovného ruchu Karpát v prostredí EÚ

Partneri projektu:

Hlavný partner:

 • Komunálny podnik „Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce “Transcarpathia“ Zakarpatskej oblastnej rady

 

Partneri projektu:

 • Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.
 • Východoslovenské múzeum Košice

Trvanie projektu:

07/2012 – 06/2014

Aktivity:

1.Zlepšenie spolupráce  medzi aktérmi cestovného ruchu v rámci cezhraničného turizmu v Karpatskom regióne

Projekt si kladie za cieľ vytvoriť Asociáciu – Združenie Karpatskej cesty na ukrajinskej strane, ktorá bude facilitovať vytváranie sietí a podporovať cezhraničnú  spoluprácu v cestovnom ruchu. Združenie bude prevádzkovať platformu, ktorá bude rozvíjať a udržiavať mechanizmus spolupráce pre rozvoj siete cezhraničného cestovného ruchu, vrátane ochrannej známky kvality.

 1. Vytvorenie nových tematických turistických produktov

Projekt prispeje k vytvoreniu nových cezhraničných produktov cestovného ruchu, ktoré budú prezentované na spoločnom cezhraničnom festivale. Taktiež projekt prispeje k zvýšeniu úrovne  kvality existujúcich turistických produktov pridaním hodnoty cezhraničného rozmeru.

 1. Zlepšenie imidžu Karpatských produktov cestovného ruchu  v regióne i mimo regiónu 

V rámci projektu budú vytvorené prezentačno-informačné materiály cezhraničnej spolupráce v štyroch jazykoch s cieľom zvýšiť úroveň povedomia v regióne i mimo neho. Bude vytvorený film o turistických atrakciách v Karpatskom regióne, rôzne propagačné letáky budú umiestnené v informačných kioskoch a vo vybraných kultúrnych inštitúciách budú umiestnené audio sprievodcovia.

Výstupy projektu:

 • 1 Asociácia aktérov cezhraničného cestovného ruchu
 • 6 vzdelávacích  seminárov pre touroperátorov a aktérov cezhraničného cestovného ruchu
 • 1 cezhraničný Karpatský kultúrny festival
 • info kiosky a audiosprievodcovia
 • propagačné publikácie a materiály
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM