Skip to main content
 
 

HLAVNÉ OKRUHY ČINNOSTI AGENTÚRY

1. Informovanie a komunikácia informácií

Vytváranie účelových databáz

Transformácia informácií do uživateľsky prijateľnej formy

Cielená komunikácia s verejnosťou prostredníctvom médií, osobných stretnutí a pod.

2. Iniciovanie, manažovanie a doručovanie vzdelávania v nasledovných oblastiach

Podmienky a kritéria grantových schém

Situačná analýza

Proces strategickej zmeny

Tvorba a manažment projektov

Príprava podnikateľských plánov

Manažérske a komunikačné zručnosti

Tvorba partnerstiev

Cieľové skupiny – volení predstavitelia samosprávy (poslanci, starostovia), pracovníci mestských a obecných úradov, organizácie, podnikateľské subjekty, budúci užívatelia grantových schém, tréneri, konzultanti, facilitátori.

3. Poradenstvo a konzultácie

Vhodnosť zaradenia projektových zámerov a projektov do podporných schém európskych fondov

Príprava rozvojových plánov a programov

Príprava, manažovanie a implementácia projektov

Možnosti získavania zdrojov a finančný manažment projektov

Spracovanie štúdií uskutočniteľnosti a technicko-ekonomických štúdií

Výber externých odborníkov a partnerov

4. Vytváranie partnerstiev

Identifikovanie potenciálu pre regionálnu a cezhraničnú spoluprácu

Iniciovanie a facilitovanie spolupráce medzi inštitúciami, verejnou správou, podnikateľmi a pod.

Spolupráca pri spracovaní sociálno-ekonomických plánov subregiónov so vzťahom na národné a regionálne plány

5. Analýzy a prieskumy

Analýzy rozvojových trendov a alternatív rozvoja

Príprava alternatív rozvoja v rôznych oblastiach

Spolupráca na regionálnej inovačnej stratégii

6. Monitoring a hodnotenie

Monitoring národných a regionálnych projektov pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, Ministerstvo hospodárstva, Košický samosprávny kraj, ako aj pre ďalších národných aj zahraničných klientov

Hodnotenie dopadu rôznych Slovenských aj zahraničných programov a projektov

7. Implementácia projektov

Implementácia projektov a aktivít Agentúry

Implementácia projektov Košického samosprávneho kraja

Koordinácia implementácie väčších medzinárodných projektov