Skip to main content
 
 

VYBAVOVANIE PODNETOV

SMERNICA č. 1/2015 Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. z 26. júna 2015 o vnútornom systéme vybavovania podnetov fyzickej osoby o protispoločenskej činnosti

Riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. podľa § 23 ods. 1 zákona č. 213/1997Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby a § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhasuje smernicu, ktorá upravuje podrobnosti o vnútornom systéme vybavovania podnetov podľa osobitného predpisu .

Smernica - vybavovanie podnetov