Skip to main content
 

Projekt HOBO

Život medzi riekami Hornád a Bodrog

O PROJEKTE:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. v spolupráci s Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Maďarsko) realizujú spoločný projekt s cieľom rozvoja cezhraničného územia.

Cieľové územie projektu je charakterizované riekou Hornád a hornatým územím Slanských (SK) a Zemplínskych (HU) vrchov, nížinným tokom rieky Bodrog a vinohradníckou oblasťou Tokaj na oboch stranách hranice. Výnimočnosť regiónu Tokaj spočíva vo vhodnosti pre pestovania viniča v súzvuku klímy a pôdy. Po stáročia jednotný región Tokaja je predurčený na jednotný prístup pri prezentácii značky Tokaj a pre dobre fungujúcu spoluprácu obyvateľov z oboch strán hranice. Na území sa nachádza množstvo historických, kultúrnych a prírodných pozoruhodnosti. Hornaté územie medzi dvoma riekami je pozoruhodné spoločnou históriou rozvoja baníctva, spoločného využívania prírodných zdrojov. Súčasnosť potvrdzuje, že znovu osídľovanie vidieka má veľký potenciál pre rozvoj cezhraničného regiónu, nielen pre zvýšenie návštevnosti územia.

Uvedené územie by získalo a zintenzívnilo svoj rozvoj ak by sa cezhraničné územia viac prepojili a zvýšili úroveň spolupráce.

Ciele a výstupy:

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie pripravenosti územia definovanom riekami Bodrog a Hornád na rozvoj v oblasti cezhraničnej spolupráce. Uvedený cieľ chceme dosiahnuť dôkladnou analýzou územia a jeho potenciálu, zosieťovaním miestnych aktérov a tvorbou cezhraničných partnerstiev, čo bude nasledovať zostavenie zásobníka cezhraničných projektov.

Hlavným výstupom projektu po jeho zrealizovaní bude vypracovaný 3-jazyčný (SK/HU/EN) strategický dokument s významným cezhraničným dopadom na cieľové územie.  Uvedený strategický dokument bude slúžiť ako podklad pre cezhraničný rozvoj na najbližšie 7 ročné programové obdobie.

Partneri:

  1. Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
  2. Cezhraničný partner: Tokaj Borvidék Fejlődéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
tokaj

Trvanie projektu:

19/07/2021 – 31/03/2022

ID projektu:

FMP-E/2001/4.1.008

Financovanie projektu:

Rozpočet projektu: 58 800,88 EUR

Príspevok z EFRR: 49 980,74 EUR

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko

Fond malých projektov

www.skhu.eu

www.viacarpatia-spf.eu

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM