Skip to main content

Zmena klímy nepozná hranice. Zasahuje celoplošne do regiónov, krajín, štátov, kontinentov a preto v boji proti klimatickej zmene je potrebné, aby krajiny navzájom spolupracovali.
V projekte CLIMADAM sa spoločne s Ukrajincami zameriavame primárne na susediacu Zakarpatskú oblasť. Projekt rieši tri aktivity, ktorých cieľom je zmiernenie dopadov klimatickej zmeny na životné prostredie a obyvateľstvo, ktoré v ňom žije.

Za účasti expertov a predstaviteľov samospráv bola na dvojdňovej konferencii 20. – 21.7.2023 v Užhorode hlavnou témou doprava a adaptácia na zmenu klímy.  Cieľom bola prezentácia dosiahnutých výsledkov projektu, ktorej sa zúčastnila aj projektová manažérka zastupujúceho donora – grantov EHP.

Doprava

Doprava je jedným z hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov, ktoré sú zodpovedné za globálne otepľovanie. Najviac emisií produkuje cestná doprava, a to predovšetkým automobily poháňané fosílnymi palivami. Preto je podpora verejnej dopravy jedným z najefektívnejších spôsobov, ako znížiť negatívne dopady dopravy na klímu.

Matúš Korfant, IDS Východ. Integrovaný dopravný model a jeho využitie v regióne východného Slovenska.

Vypracovaný dopravný model pre Košický kraj slúži ako inšpirácia pre mesto Užhorod. Jeden z bodov konferencie bol praktické využitie dopravného modelu východného Slovenska na špecializovanom pracovisku IDS Východ pre zlepšovanie trvalo udržateľnej mobility v regiónoch a mestách. Ďalšou témou boli možnosti spolupráce služieb regionálnej autobusovej dopravy na Ukrajine a Slovensku, ktorú by významne zlepšilo najmä umožnenie pešieho a cyklistického priechodu cez hraničný prechod Vyšné Nemecké.

Témou diskusie bola aj podpora pre budovanie diaľnice D1 na Ukrajinu, kedy zaznela požiadavka na posilnenie medzinárodnej železničnej dopravy z Košíc do Mukačeva. Tiež si účastníci podujatia mohli vypočuť výsledky spracovania dopravného modelu mesta Užhorod a jeho zázemia.

Klimatická zmena

Podstatou adaptácie na klimatickú zmenu je prispôsobenie sa novým podmienkam, ktoré klimatická kríza prináša. Na konferencii bola odprezentovaná adaptačná stratégia na klimatickú zmenu za Zakarpatský región, kde na jej spracovanie bola použitá metodiky pre tvorbu AS Košického kraja. Jedným problémom, ktorým pri spracovaní a implementácií AS čelia je nejednotnosť metodík, kompetencií a postupov na lokálnej, regionálnej a národnej úrovne.  Odprezentovali sme vodozádržné opatrenia na rieke Roňava, ktoré vznikli v rámci výstupov projektu. Tiež sme sa na konferencii venovali možnostiam, ako zachovať zdroje vody v Zakarpatí.

Nataliya Kablak, Inštitút rozvoja Karpatského regiónu.

Martin Pukančík, Regerát GIS. Vizualizácia dát Adaptačnej stratégie v Košickom kraji

Konferencia bola význačná aj tým, že partneri projektu sa v Užhorode stretli spolu fyzicky prvý krát. Počas dvoch aktívnych dní vznikli rôzne prepojenia po odbornej stránke, ale aj tej ľudskej. Aj napriek neľahkej situácii, ktorej Ukrajina čelí od februára 2022, partneri poctivo pracujú na projektových aktivitách a o to viac si vážime ich úsilie napĺňať projektové aktivity.

Slovenská delegácia s Nataliyou Kablak (vľavo)