ERNEST

Európska výskumná sieť pre udržateľný cestovný ruch.

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM

Názov projektu :

Európska výskumná sieť pre udržateľný cestovný ruch

Financovanie projektu:

FP7 –  7 Rámcový program

Popis projektu:

Projekt ERNEST rieši problematiku trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu prostredníctvom koordinácie a spolupráce medzi regionálnymi výskumnými programami v oblasti udržateľného turizmu. V rámci tejto platformy jednotlivé regióny zapojené do projektu zdieľajú a stavajú na výskumnej práci, ktorá prebieha na regionálnej úrovni, a prostredníctvom výmeny skúsenosti a cez realizáciu spoločných aktivít prispievajú produktívnejšej a efektívnejšej spolupráce v oblasti udržateľného turizmu.

 

Hlavné ciele projektu sú nasledovné:

 • výmena informácií a poznatkov o regionálnych štruktúrach a výskumných programov
 • identifikácia v rámci výskumných programov, tých prvkov, ktoré súvisia so sociálným dialógom a meraním dopadu cestovného ruchu;
 • definovať a realizovať spoločné výskumné činnosti v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu na základe spoločných potrieb, najmä sústredením sa na vzdelávanie, výmenu informácií a hodnotenie na medziregionálnej úrovni;
 • financovanie spoločného medziregionálnej výskumu trvalo udržateľného cestovného ruchu prostredníctvom spoločných výziev na financovanie;
 • podporovať efektívnu regionálnu a medziregionálnu spoluprácu, vrátane verejného a súkromného sektora;
 • definovať spoločné dlhodobé stratégie v súlade s politikou EÚ o trvalo udržateľnom rozvoji

Partneri projektu:

Hlavný partner:

Regione Toscana (IT)

 

Partneri projektu:

 • Cité de la Culture et du Tourisme Durable (FR);
 • Basque Government – Industry, Commerce and Tourism Department (ES)
 • Prefecture of Ilia (GR); South-East Regional Development Agency (RO)
 • Govern de les Illes Balears (ES);
 • Regional Development Agency of North Hungary (HU);
 • South West Tourism (UK);
 • Danish Forest and Nature Agency, Nord Zealand (DK);
 • Generalitat de Catalunya (ES);
 • Conseil Régional d’Aquitaine (FR);
 • Regione Emilia Romagna (IT);
 • The Agency for the Support of Regional Development Kosice (SK);
 • Regione del Veneto (IT);
 • Visit Wales (UK)

Trvanie projektu:

09/2008 – 09/2012

Aktivity projektu:

Vrámci projektu ERNEST sú 3 konkrétne pracovné balíčky určená pre výmenu informácií, definovanie a vykonávanie spoločných činností financovania nadnárodného výskumu, a 4 horizontálne pracovné balíčky, ktoré zabezpečia efektívnu  projektovú koordináciu, správne implementované projektové riadenie, šírenie informácií o projekte, identifikácia a zapojenie potenciálnych nových partnerov.

Pracovné balíčky:

 • WP1 – Koordinácia
 • WP2 – Výmena informácií
 • WP3 – Definícia, príprava a realizácia spoločných aktivít
 • WP4 – Implementácia spoločnej výzvy na medzinárodný/regionálny výskum
 • WP5 – Komunikácia
 • WP6 – Identifikácia a zapojenie nových partnerov
 • WP7 – Manažment projektu

Výstupy projektu:

Očakávaný dopad  projektu ERNEST:

 • Zvýšená koordinácia regionálnych výskumných programov v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu;
 •  Rozvoj vzájomného učenia a výmeny medzi partnermi;
 • Podpora a nástroje pre partnerov projektu pri spoločných úlohách  v oblasti trvalo udržateľného cestovného ruchu;
 • Podpora cestovného ruchu a vylepšená podpora pre výskumné programy v partnerských regiónoch v dôsledku výmeny informácií a osvedčených postupov;
 • Efektívna spolupráca medzi projektovými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami, za účelom vykonávania medziregionálnych spoločných výziev;
 • Šírenie cieľov projektu a výsledkov na regionálnej, národnej a európskej úrovni