Skip to main content
 
 

IDES

Zavádzanie duálneho vzdelávacieho systému a identifikácia jeho kvality

O PROJEKTE:

Projekt bol zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania.

Medzi problémy, ku ktorých riešeniu projekt prispieva, patrí nerovnováha teoretického a praktického vzdelávania. V zúčastnených krajinách existuje nesúlad medzi vzdelávacími systémami a požiadavkami trhu práce, čo spôsobuje vysokú nezamestnanosť mladých ľudí: Dnes si jeden zo šiestich mladých Európanov na trhu práce nemôže nájsť prácu.

Duálny systém vzdelávania kombinuje učňovskú prípravu vo firme a odborné vzdelávanie v škole v jednom kurze. Cieľom odborného vzdelávania je zaručiť, aby pracovníci mali pracovné zručnosti, vďaka ktorým sú pre firmy okamžite užitoční. Najmä v prípade problémov s nezamestnanosťou môže byť dobrou politikou zabezpečiť, aby vzdelávací systém poskytoval zručnosti najviac potrebné pre hospodárstvo.

Prekážky rozvoja duálneho systému:

 • nedostatočné povedomie potenciálnych žiakov OVP o výhodách duálneho vzdelávania a z toho prameniaci slabý záujem o štúdium
 • legislatívne prostredie, ktoré postupne vylepšuje podmienky na vstup všetkých zainteresovaných do duálneho systému

FB stránka projektu

Leták o projekte na stiahnutie

VÝSTUPY PROJEKTU:

IO1: Porovnávacia analýza duálnych systémov vzdelávania v zapojených krajinách a odporúčania pre tvorcov politík na zlepšenie systému (špecificky pre jednotlivé zapojené krajiny) založené na výsledkoch analýzy.
Zodpovedný partner: Lotyšský inštitút odborného vzdelávania

IO2: Komunikačná stratégia zameraná na potenciálnych študentov škôl odborného vzdelávania a prípravy a na firmy, ktoré sa môžu zapojiť do systému duálneho vzdelávania.
Zodpovedný partner: Rzeszowská regionálna rozvojová agentúra

Súčasťou sú pilotné komunikačné nástroje:

Videá s príkladmi dobrej praxe fungujúceho duálneho systému vzdelávania (3 promo videá za zapojenú krajinu)
Zodpovedný partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice

Duálne vzdelávanie a stredné odborné školy

Názory stredných odborných škôl a názory žiakov a firiem podstatné pre školy potenciálne sa zapájajúce do systému duálneho vzdelávania.

Študenti sa vyjadrujú k téme duálneho vzdelávania

Vyjadrenia súčasných, ale aj minulých študentov stredných odborných škôl, ktorí prechádzajú, prípadne prešli systémom duálneho vzdelávania.

Výhody duálneho vzdelávania pre zamestnávateľov

Čo duálne vzdelávanie prináša firme? Pohľad a názory zamestnávateľov, ale aj názory škôl a žiakov na duálne vzdelávanie.

Krátka brožúra o duálnom systéme vzdelávania s praktickými príkladmi (so špecifikami danej krajiny, resp. regiónu) Zodpovedný partner: Slovinská obchodná komora

Cieľ projektu:

Hlavný cieľ projektu: posilniť kľúčové praktické zručnosti mladých ľudí počas ich štúdia na stredných odborných školách (inštitúcie OVP) a po ukončení štúdia, aby boli konkurencieschopnejší a lepšie pripravení na trh práce, s cieľom lepšie využívať miestne ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

Ciele projektu boli:
– Analyzovať a porovnať systémy duálneho vzdelávania (SDV) a s tým súvisiace skúsenosti zainteresovaných, čo vyústilo do odporúčaní pre tvorcov politík na národnej úrovni (čiastočne aj do legislatívnych zmien).
– Zdôrazniť perspektívu odborného vzdelávania a prípravy (OVP) vo forme povedomia verejnosti – definovať kroky k lepšej informovanosti o inštitúciách OVP a ich prístupoch (vrátane duálneho vzdelávania) medzi žiakmi, ich rodičmi a firmami.

Cieľové skupiny:

– mladí ľudia v poslednom ročníku ZŠ, ich rodičia, učitelia, žiaci inštitúcií OVP a firmy – nakoľko jedným z cieľov projektu bolo zvýšiť ich informovanosť, aby pochopili a prijali kombináciu profesijno-odborného vzdelávania a akademického vzdelávania (SDV), ktorý v konečnom dôsledku poháňa ekonomickú udržateľnosť.
– vláda, regionálna samospráva – analyzovať a porovnať SDV v zainteresovaných krajinách a stanoviť odporúčania na zlepšenie týchto systémov

Mobility pre zamestnancov škôl:

Cieľom aktivít bolo teoreticky oboznámiť účastníkov školenia s OVP a SDV v jednotlivých témach spolu s praktickými ukážkami fungovania prezentovaných programov a systémov, pričom si účastníci vymieňali svoje poznatky a skúsenosti, porovnávali ich so situáciou vo svojich krajinách, nachádzali podnety na zlepšenia či inšpiráciu, čo viedlo k hlavnému cieľu – analyzovať a porovnať SDV.
Uskutočnili sa 4 školenia:

 • Školenie na duálne vzdelávanie v oblasti remesiel, poľnohospodárstva a potravinárstva na Slovensku a možné prepojenie medzi duálnym vzdelávaním a sociálnym podnikaním
  (24 – 26.1.2022 na Slovensku, online (MS Teams). Organizátor: ARR + KSK
 • Školenie na duálne vzdelávanie v oblasti hutníctva, strojárstva (automobilového priemyslu, poľnohospodárskych strojov)
  (19 – 21.10.2021 v Slovinsku, online (MS Teams). Organizátor: Slovinská obchodná komora)
 • Školenie na duálne vzdelávanie v oblasti ekonomiky a IKT a spôsoby ako zvýšiť záujem mladých ľudí a ich vzdelávanie.
  (7 – 9.3.2022 v Poľsku, online (MS Teams). Organizátor: Rzeszowská regionálna agentúra)
 • Školenie na duálne vzdelávanie v sektore služieb, printových a mediálnych technológií, lesníctva a drevospracujúceho priemyslu.
  (6 – 8.4.2022 v Lotyššku, prezenčne. Organizátor: Lotyšský inštitút odborného vzdelávania

Multiplikačné podujatia:

Každý partner uskutočnil informačný seminár, na ktorom bol prezentovaný projekt, jeho ciele a aktivity realizované v jeho regióne za prítomnosti cieľových skupín (učitelia, žiaci inštitúcií OVP a firmy, zástupcovia ZŠ a výchovní poradcovia, vláda a regionálna samospráva a ďalší).

 1. Konferencia o duálnom vzdelávaní – seminár pre OVP inštitúcie a tvorcov politík v Košickom regióne – 13.5.2022 (organizovalo ARR + KSK)
 2. Konferencia o projekte IDES – seminár pre tvorcov politík v Poľsku – 25.5.2022 (organizovalo RARR)
 3. Seminár o duálnom vzdelávaní – informačný seminár pre tvorcov politík v Slovinsku – 31.5.2022 (organizovalo GZS)
 4. Dobrá prax v učení sa prácou; čo sa môžeme naučiť jeden od druhého – informačný seminár pre tvorcov politík v Lotyšsku – 25.4.2022 (organizovalo VISC)

Číslo projektu:

2019-1-SK01-KA202-060776

Partneri:

Vedúci partner:

Košický samosprávny kraj

Ďalší partneri:

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (Rzeszowská reg. rozvojová agentúra)

Gospodarska Zbornica Slovenije (Slovinská obchodná komora )

Valsts Izglitibas Satura Centrs (Lotyšský inštitút odborného vzdelávania)

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Podpora Európskej komisie na tejto webstránke nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.

ČLÁNKY K PROJEKTU:

kick off meeting IDESIDESVZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
1. marca 2020

PROJEKT IDES – KICK OFF MÍTING

Projekt IDES je zameraný na podporu systémov duálneho vzdelávania v inštitúciách OVP alebo iných možných typoch škôl. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektový partneri, a to…
2021ČLÁNKYIDESVZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
16. júla 2021

PROJEKT IDES: DRUHÉ MEDZINÁRODNÉ STRETNUTIE

Medzinárodný projekt IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) reaguje na nedostatok praxe na školách a podporuje systém duálneho vzdelávania. V…
prax počas covidu2022ČLÁNKYIDESVZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
17. februára 2022

DUÁLNE VZDELÁVANIE POČAS PANDÉMIE

Ako sa s touto prekážkou popasovali školské inštitúcie v Košickom kraji? Odborné školy zapojené do projektu IDES sa počas poslednej online aktivity (školenie na tému potravinárstva, poľnohospodárstva…
2022IDES
15. mája 2022

KOČANOVÁ: MEDZI LÍDROV V OBLASTI PREPOJENIA ŠTÚDIA V ŠKOLE A PODNIKOVEJ PRAXE PATRÍ RAKÚSKO

Tento systém má na starosti Štátny inštitút odborného vzdelávania (skrátene ŠIOV), ktorý má svoje regionálne zastúpenie v každom kraji. Región Košice v tejto oblasti koordinuje…

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.