Skip to main content
 

Prispievame k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu rozvoju kraja

PÁR INFORMÁCIÍ O NAŠEJ AGENTÚRE

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja je nezisková, verejno-prospešná organizácia, založená Košickým samosprávnym krajom na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v súlade s § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení zákona č. 35/2002 Z. z..

POSLANÍM AGENTÚRY JE

prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvalo-udržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať ciele v zmysle schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých časových horizontoch.


Činnosti Agentúry sú zamerané najmä na riešenie problému nevyváženého a málo dynamického hospodársko-sociálneho rozvoja v regióne a jeho príčin, čo sú hlavne:

Informovanosť

Nedostatok informácií a ich neefektívna komunikácia

Vzdelanosť

Nedostatok odborných kapacít potrebných pre účinný regionálny rozvoj

B2B

Nevyužívaný partnerský potenciál

Alternatíva

Nie dostatočne rozpracované alternatívy rozvoja regiónu

Rozvoj

Málo kvalitných rozvojových projektov

Synchronizácia

Nesúlad priorít rozvojových zámerov kraja a subregiónov

Základné princípy fungovania Agentúry:

Transparentnosť a zodpovednosť voči všetkým partnerom

Úplná politická a iná nezávislosť

Rovnocenná spolupráca so všetkými sektormi spoločnosti (vláda, samospráva, súkromný a občiansky sektor)

Úzka odborná spolupráca s odbormi úradu Košického samosprávneho kraja a jeho vysunutými pracoviskami, Regionálnymi rozvojovými agentúrami v regióne a ďalšími subjektami, ktoré sa zaoberajú, alebo sú zodpovedné za rozvoj košického regiónu.

Vysoká profesionalita výstupov zabezpečená vysokokvalifikovaným personálom a modernou metodológiou procesu

Neprekrývanie a nenahrádzanie existujúcich štruktúr v oblasti regionálneho rozvoja, ale rozvinutie takých činností a služieb, ktoré sú potrebné, a v súčasnosti na trhu chýbajú alebo nie sú dostatočne kvalitné