Skip to main content

Ing. Martin Kováč

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky pôsobí vo verejnom sektore. Pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska, zastával funkciu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu. Je zakladateľom odbornej platformy Klimatický klub. V roku 2021 bol členom a predsedom zboru poradcov oboch ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je štátnym tajomníkom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Vplyv využívania pôdy na zmeny klímy

Anna Hinerová

Pracuje ako environmentálna špecialistka na Ministerstve životného prostredia SR, Odbor politiky zmeny klímy – medzinárodná politika zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy.

Príprava novej národnej stratégie adaptácie na zmenu klímy

Viktória Pokorná

Pracuje na pozícii senior policy officer na Ministerstve životného prostredia SR, Odbor politiky zmeny klímy – medzinárodná politika zmeny klímy, adaptácia na zmenu klímy.

Implementácia Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy –aktualizácia a jej akčného plánu

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity, katedry fyziológie rastlín. Od roku 1998 je riaditeľom spoločnosti ENKI, o.p.s. – Třeboň. Zaoberá sa ekológiou krajiny, využitím slnečnej energie v prírodných systémoch, obnovou vodných nádrží zaťaženými živinami, obehom vody v krajine.

Otvorené otázky metodického prístupu k strategickým dokumentom na adaptáciu zmeny klímy

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Je špecialistkou na akčné plány v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Pôsobí ako aj ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie.

Medzinárodný kontext - ako pripraviť adaptačnú stratégiu/akčný plán pre regionálne a lokálne samosprávy - metoda

Jozef Pecho

Jozef Pecho je meteorológ a klimatológ. Pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave (SHMÚ). Predtým pracoval v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied Českej republiky v Prahe  aj v Českom hydrometeorologickom ústave.

Scenáre zmeny klímy na území Slovenska (2030 –2100)

Mgr. Ján Dzurdženík

Vyštudoval odbor environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, pracoval v Slovenskej agentúre životného prostredia, kde sa podieľal na rôznych environmentálnych správach a analýzach (čiastočne aj ako koordinátor). Ako zamestnanec Agentúry na podporu regionálneho rozvoja sa v rámci činnosti projektového manažéra zameriava na environmentálne projekty, v rámci ktorých tvoria významnú časť projekty venujúce sa problematike klimatickej zmeny.

Mgr. Martin Pukančík

Vedúci referátu GIS na oddelení územného plánovania a životného prostredia, Košický samosprávny kraj.

Adaptačná stratégia na dôsledky klimatickej zmeny v KSK, metodický prístup

Ing. Michal Kravčík, CSc.

Vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pracoval na Ústave hydrológie a hydrauliky a Ústave ekológie SAV. Je zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej ceny (www.goldmanprize.org), členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA (www.ashoka.org). Je predsedom MVO Ľudia a voda (1993), ktorá bola ocenená EÚ-US Cenou pre demokraciu a občiansku spoločnosť, spoluautorom Novej vodnej paradigmy (2007 – Voda pre ozdravenie klímy – www.vodnaparadigma.sk), spoluautorom Globálneho akčného plánu pre obnovu malých vodných cyklov a ozdravenie klímy (2015 – www.bio4climate.org). Odštartoval globálne iniciatívy na ozdravenie klímy planéty Zem „Hlas vody pre klímu“ (2017 – www.vow4climate.org) a Dážď pre klímu (2018 – www.waterholistic.com).

Program obnovy krajiny Košického kraja - Ako postupovať na mikroregionálnej úrovni

Adriana Šebešová, Martin Jerguš

Ing. Adriana Šebešová dlhé roky pôsobila na Odbore kultúry a cestovného ruchu ako vedúca oddelenia cestovného ruchu. V súčasnosti pracuje na Referáte strategického rozvoja mesta Košice.

Mesto Košice v kontexte zmeny klímy

Ing. Peter Jány

Odbor programovania a riadenia programovania Sekcia environmentálnych programov a projektov.

Možnosti financovania projektov pre adaptáciu zmeny klímy v rámci Programu Slovensko 2021 - 2027

Ing. Denis Knotka

Riaditeľ Odboru kontroly projektov technickej pomoci a programov nadnárodnej spolupráce Sekcia environmentálnych programov a projektov.

Program Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy SK-Klíma

Ing. Miroslav Hrib, PhD.

Vyštudoval Lesnícku fakultu VŠLD vo Zvolene, odbor lesné inžinierstvo, pracoval ako odborný asistent na katedre lesníckych stavieb a meliorácií LF TU Zvolen, poradca ministra pôdohospodárstva, člen riadiaceho výboru pre transformáciu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, námestník a poradca pre GR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Je riaditeľom spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorej predmetom činnosti je projektovanie inžinierskych stavieb, cestných komunikácii, lesných a poľných stavieb, mostov, cyklotrás, dažďových záhrad, vegetačných striech, protipovodňových opatrení, vodných nádrží a rybníkov, lesotechnických meliorácií a protieróznych opatrení. Zúčastnil sa stáži v Rakúsku, Českej republike, vystúpil s príspevkami na worhshop-e v Nemecku a seminári v Rumunsku. Absolvoval pracovný pobyt pri príprave projektu: Modrá alternatíva – revitalizácia a vodozádržné opatrenia v rezervácii Siouxov v Južnej Dakote, USA a v Nórsku pri prezentovaní projektu: Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene.

Mesto Zvolen – skúsenosti z implementácie adaptačnej stratégie na zmenu klímy

Konferencia o zmene klímy sa uskutočnila v rámci výstupov projektu CLIMADAM, ktorý je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.