ACCESS2MOUNTAIN

Udržateľná mobilita a cestovný ruch v citlivých oblastiach Álp a Karpát.

Názov projektu :

Sustainable Mobility and Tourism in Sensitive Areas of the Alps and the Carpathians (Udržateľná mobilita a cestovný ruch v citlivých oblastiach Álp a Karpát)

Akronym projektu:

Access2Mountain

Financovanie projektu:

Financovaný v rámci operačného programu Program Európskej teritoriálnej spolupráce 2007-13, Juhovýchodná Európa

Popis projektu:

Udržateľný cestovný ruch predstavuje významnú výzvu pre dnešné vidiecke a mestské životné prostredie – hlavne v horských regiónoch Álp a Karpát. Nedostatok a zaostalosť udržateľných dopravných zariadení v spojitosti so stále častejším využívaním automobilov spôsobuje významný negatívny ekologický dopad. Tento fakt prispel k príprave projektu, ktorého cieľom je zdokonaliť environmentálne priateľskú dostupnosť do a v rámci partnerských regiónov.

Nadnárodná výmena hrá kľúčovú úlohu v úspešnom implementovaní projektu a vývoji udržateľnej infraštruktúry cestovného ruchu, hlavne v Karpatoch. Pre projekt je dôležitý prenos skúseností a znalostí získaných v Alpách do regiónu Juhovýchodnej Európy. Ďalším dôležitým faktorom bude tvorba atraktívnych ponúk s cieľom zvýšiť udržateľnú mobilitu, železničné a multimodálne spojenia v cestovnom ruchu s dlhodobou perspektívou. Dialóg na rôznych úrovniach so sekretariátmi Alpského a Karpatského dohovoru s cieľom vytvoriť odporúčania pre tvorbu protokolu o doprave ku Karpatskému dohovoru, zabezpečí politickú a inštitucionálnu udržateľnosť projektu a všeobecné rozšírenie výsledkov projektu.

Hlavným cieľom projektu je environmentálne priateľský cestovný ruch, zlepšenie dostupnosti a prepojenia citlivých regiónov Álp a Karpát, pričom prospech by mali mať okrem miestnych obyvateľov aj turisti a všetci potenciálni užívatelia prostredníctvom vizualizácie jestvujúcich problémov, zvyšovaním povedomia, rozvojom spoločných znalostí a vytvorením monitorovacej základne.

Špecifické ciele:

 • Vedomostný cieľ
  Poznatky, povedomie a kapacitná základňa pre dopravné problémy a riešenia s alternatívnymi spôsobmi dopravy zavedenými v horských regiónoch na rôznych úrovniach a pre potenciálnych užívateľov.
 • Cieľ infraštruktúrny/spojenia
  Možnosti zvýšenia alternatívnych spôsobov dopravy v cestovnom ruchu v citlivých horských regiónoch doložené príkladmi v pilotných regiónoch; efektívne, atraktívne a konkurencie schopné malé železnice a intermodálna doprava pre rozvoj cestovného ruchu  v alpskej a karpatskej oblasti, ktoré majú podobné problémy, ale rôzne zázemie. Ďalší prospech pre každodennú verejnú mobilitu a v niektorých oblastiach aj pre environmentálne udržateľnú nákladnú dopravu.
 • Cieľ nadnárodného horského regionálneho rozvoja
  Posilnené okrajové horské regióny pomocou inovatívnych, konkurencie schopných ponúk pre cestovný ruch a zvýšený výnos z cestovného ruchu, nové možnosti dostupnosti a následné investície.
 • Environmentálny cieľ
  Redukcia skleníkových plynov, znečisťujúcich látok a segmentov a teda udržateľná a zlepšená kvalita životného prostredia.
 • Viacúrovňový cieľ tvorby politiky
  Začatý/posilnený dialóg tvorby politiky na nadnárodnej a európskej úrovni, tvorba politiky pre Karpaty, posilnená strategická spolupráca medzi dvoma nadnárodnými rozdielnymi geografickými oblasťami a Alpským a Karpatským dohovorom.

Partneri projektu:

 • Partnerstvo je geograficky vyrovnané, partneri pochádzajú z Alpského a aj Karpatského regiónu:Vedúci PP: U-AT – Environment Agency Austria, ATERDF PP 1: BMVIT – Federal Ministry of Transport, Innovaton and Technology, ATERDF PP 2: Gesäuse – National Park Gesäuse, ATERDF PP 3: Mostviertel – Mostviertel-Tourism Ltd., AT

  ERDF PP 5: UNICAM – University of Camerino, IT

  ERDF PP 6: EURAC reseach – European Acadamy Bozen/Bolzano, IT

  ERDF PP 7: CJIT Maramures – County Center for Tourism Informton, RO

  ERDF PP 8: ARR-KE – Agency for the Support of Regional Development Kosice, SK

  ERDF PP 9: Miskolc Holding, Plc., HUN

  20% ERDF PP 1: RARR-PL – Rzeszow Regional Development Agency, PL

  10% PP 1: TIMOK -Timok Club, RS

  10% PP 2: CFUA – Carpathian Foundation Ukraine, UA

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM