Skip to main content
 

COGITA

Corporate social and environmental responsibility through public policy.

O PROJEKTE:

Cieľom projektu COGITA, ktorý združuje 13 regiónov Európy, je podporovať sociálnu a environmentálnu zodpovednosť malých a stredných podnikov. Na projekt je vyčlenených 2 547 790 eur, pričom z eurofondov pôjde vyše 1,9 milióna eur.

Projekt zabezpečí medziregionálnu výmenu so zapojením miestnych zainteresovaných strán. Projekt bude podporovať regionálny rozvoj s nástrojmi, ktoré podporujú sociálnu zodpovednosť podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti, rastu a vytvárania lepších pracovných miest v našich malých a stredných podnikoch.

Zdroj financovania:

INTERREG IVC

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu COGITA je zlepšiť verejnú politiku na podporu zavádzania integrovaného konceptu spoločenskej zodpovednosti firiem – SZF (kombinácia sociálnych a environmentálnych aspektov) v malých a stredných podnikov s cieľom podporovať zodpovedný a trvalo udržateľný regionálny rozvoj a rast.

 

Špecifické ciele:

 • zabezpečiť výmenu informácií tykajúcich sa príkladov dobrej praxe a osvedčených postupov v oblasti verejnej politiky integrovaného prístupu SZF medzi európskymi regiónmi;
 • propagovať integrovaný koncept SZF medzi orgánmi verejnej správy a zainteresovanými podnikmi a firmami na regionálnej úrovni;
 • zvýšiť povedomie o SZF aktivitách a stimulov medzi malými a strednými podnikmi a zvýšiť ich vnútornú schopnosť uplatniť tieto prístupy;
 • propagovať a podporovať zodpovedné verejné obstarávanie ako podnet k širšiemu využívaniu SZF medzi malými a strednými podnikmi;
 • zvýšiť kapacity malých a stredných podnikov v oblasti komunikácie vedúcich k zvyšovaniu hodnoty značky, posilneniu vnímania značky a marketingové účely;
 • navrhnúť a otestovať v praxi integrovaný koncept SZF;
 • podporovať vytváranie európskych sietí subjektov, ktoré sa zaviazali k SZF;

Partneri projektu:

Hlavný partner:

CISE – Centre for Innovation and Economic Development – Agency of Forlì-Cesena Chamber of Commerce

 

Partneri projektu:

 • Lower Austrian Government, Dept. Economic Affairs, Tourism, Technology
 • Bretagne Development Innovation
 • Cyprus University of Technology
 • Entreprise Flanders
 • Birmingham City Council
 • Athens University of Economics and Business –Research Centre
 • Green Network
 • Local Development Agency Ltd. Gliwice
 • Agency for the Support of Regional Development Košice
 • Kaunas University of Technology
 • Eindhoven City Council
 • General Council of the Catalan Chambers of Commerce

Trvanie projektu:

01/2012 – 12/2014

Aktivity:

Komponent 1: Manažment a koordinácia
Prvý komponent je venovaný úlohám manažmentu a koordinácie projektu.

 

Komponent 2:  Komunikácia a distribúcia
Široká informovanosť o projekte a o integrovanom koncepte spoločenskej zodpovednosti firiem (SZF) medzi regionálnymi zúčastnenými stranami v rámci celej EÚ (prostredníctvom rôznych komunikačných nástrojov, vrátane podujatí, publikácií, spolupráce a aktivít na regionálnej úrovni).

 

Komponent 3: Výmena skúseností
Výmena skúseností venovaná identifikácii a analýze príkladov dobrej praxe a osvedčených postupov medzi partnermi projektu vedúcej k definícii integrovaného konceptu SZF a vypracovanie detailných implementačných plánov.

 

Komponent 4:  Overenie v praxi
Kontrola realizovateľnosti vo všetkých partnerských regiónoch zameraná na testovanie nového integrovaného prístupu k spoločenskej  zodpovednosti podnikov.

Výstupy :

 • 1 Regionálny dokument príkladov dobrej praxe o integrovanom prístupe SZF;
 • 13 kontrol realizovateľnosti o uplatňovaní integrovaného prístupu SZF, z ktorých každá zahŕňa min.5 verejných aktérov a min.10 malých a stredných podnikov;
 • 13 implementačných plánov, definujúcich ako každý región zahrnie integrovaný prístup SZF do svojich politík a praktík;
 • 1 manuál SZF poskytujúci vstupy na zlepšenie politík a firemných praktík podporujúcich integrovaný prístup v oblasti SZF malých a stredných podnikov;
 • 195 verejných / súkromných subjektov s zvýšením povedomím o SZF (prostredníctvom účasti na kontrole uskutočniteľnosti);
 • zvýšenie spoločenskej / environmentálnej zodpovednosti v 13 regiónoch, vďaka zlepšeniu politík a praktík malých a stredných podnikov
Leták o projekte COGITATlačová správa o projekte COGITA

KONFERENCIA:

COGITA NA KONFERENCII O ZODPOVEDNOM PODNIKANÍ A TRHOVISKU RIEŠENÍ 2012 Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa 10. mája 2012 zúčastnila medzinárodnej konferencie o zodpovednom podnikaní, ktorá sa konala v Bratislave a ktorú organizovala Nadácia Pontis spolu s Business Leaders Forum. Po úvodných inšpiratívnych prezentáciách, konferencia prebiehala formou diskusných stolov na rôzne témy – príklady a inšpirácie z komunikácie o zodpovednom podnikaní, ako tvoriť stratégiu zodpovedného podnikania, zodpovednosť k životnému prostrediu, zamestnanci a ako vytvoriť skvelé pracovisko, filantropia. V popoludňajších hodinách Trhovisko riešení ponúklo tie najlepšie slovenské príklady z oblasti zodpovedného podnikania. V priestoroch nákupného centra pre širokú verejnosť sa predstavilo 19 firiem uplatňujúce princípy spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti firiem. Účasť na konferencií prispela k načerpaniu nových inšpirácii a prispela k vytvoreniu nových kontaktov užitočných pri implementácií projektu COGITA.

ČLÁNKY K PROJEKTU:

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM