Skip to main content
 

KREAREG

Zvýšenie kvality služieb poskytovaných ARR Košice, n. o. verejnosti a miestnym aktérom v regióne Košického kraja.

O PROJEKTE:

Cieľom projektu KREAREG je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných ARR Košice, n. o. verejnosti a miestnym aktérom v regióne Košického kraja. Cieľ projektu bude dosiahnutý aktívnou účasťou zamestnancov na vzdelávacích aktivitách v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre Agentúru a ktoré zároveň boli identifikované pracovníkmi ako kľúčové pre rozvoj ich osobných kapacít. Tie sú nevyhnutné pre podstatné zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

Financovanie projektu:

Spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Špecifické ciele projektu

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných Agentúrou verejnosti a miestnym aktérom v regióne Košického kraja. Cieľ projektu bude dosiahnutý aktívnou účasťou zamestnancov na vzdelávacích aktivitách v oblastiach, ktoré sú nevyhnutné pre Agentúru a ktoré zároveň boli identifikované pracovníkmi ako kľúčové pre rozvoj ich osobných kapacít. Tie sú nevyhnutné pre podstatné zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

Trvanie projektu:

06/2010 – 05/2013

Aktivity projektu:

Aktivity projektu zahŕňajú jednotlivé vzdelávanie v oblastiach, ktoré boli v rámci analýzy  vzdelávacích potrieb cieľovou skupinou určené ako kľúčové a najviac potrebné:

1.    Realizácia vzdelávacieho modulu „IKT vzdelávanie“

Informačno-komunikačné technológie predstavujú v súčasnosti efektívny nástroj na skvalitnenie služieb poskytovaných verejnosti, zjednodušujú prácu a majú pozitívny vplyv na výstupy a pracovný výkon zamestnanca.

2.    Realizácia vzdelávacieho modulu „Jazykové vzdelávanie“

Zamestnanci Agentúry sa podieľajú na príprave a realizácii nadnárodných a cezhraničných projektov v spolupráci s partnermi z iných členských krajín EÚ, z kandidátskych krajín resp. susediacich krajín EÚ (napr. Ukrajina). Z tohto dôvodu je nevyhnutné jazykové vzdelávanie na zlepšenie ich schopností komunikovať v cudzích jazykoch, ktoré sa využívajú pri realizácii takýchto projektov.

3.    Realizácia vzdelávacieho modulu „Projektové riadenie“

Vzhľadom na prevládajúci charakter činností Agentúry identifikovali zamestnanci (najmä pracujúci na pozícii projektových manažérov resp. špecialistov) túto oblasť ako kľúčovú. Vzhľadom na rôznorodé vekové zloženie zamestnancov a ich vzdelanie a skúsenosti je rôznorodá aj ich úroveň vedomostí a zručností v danej oblasti. Tieto svoje vedomosti a praktické skúsenosti by radi doplnili resp. rozšírili o poznatky z projektového riadenia nevyhnutné na získanie medzinárodne uznávaného certifikátu IPMA (International Project Management Association).
Súčasťou modulu je aj vzdelávanie v oblasti facilitácie a riešenia konfliktov, ktoré je súčasťou pravidelného dlhodobo realizovaného vzdelávania zamestnancov žiadateľa.

4.    Účasť na seminároch zameraných na oblasť účtovníctva

Účtovníctvo neziskových organizácií a projektové účtovníctvo majú svoje špecifiká, ktoré sa vplyvom pomerne častých zmien a zákonov neustále menia a upravujú. Pre účely správneho vedenia účtovníctva organizácie a jednotlivých projektov je pre účtovníka neziskovej organizácie nevyhnutné zúčastňovať sa pravidelne seminárov venovaných tejto problematike.

Doba realizácie projektu:

15 Júl , 2010 – 14 Január , 2013

Financovanie projektu:

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu  Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk

Výzva na predloženie ponuky
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM