Skip to main content

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa každý rok vyprodukuje až 50 miliónov ton odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Iróniou je, že odpad z takýchto zariadení sa často vracia naspať do krajiny, kde boli pôvodne vyrobené. Spotrebiče, ktoré skončia v prírode alebo na skládke, sú zdrojom nebezpečných látok viac ako akýkoľvek iný odpad.

Jedným zo spôsobov riešenia tohto problému je obehová ekonomika elektroodpadu. Tento ekonomický model pomáha minimalizovať odpad a zároveň zabezpečuje udržateľné využívanie zdrojov. Krajiny majú svoje vlastné prístupy k elektroodpadu a implementujú rôzne opatrenia na podporu recyklácie a obnovy surovín. Pozreli sme sa na to, ako je na tom Slovensko a krajiny zapojené do projektu CIRCOTRONIC, ktorý sa venuje téme obehového hospodárstva.

Slovensko

V porovnaní s ostatnými európskymi krajinami Slováci recyklujú pomerne veľkú časť elektroopadu. Na Slovensku sa používajú osvedčené postupy spracovania tohto druhu odpadu vrátane separovania rôznych materiálov, ako sú kovy, plasty a sklo, ktoré sa potom ďalej spracúvajú a vracajú do výrobného procesu.

V roku 2021 bolo na Slovensku zavedených niekoľko opatrení a iniciatív na zlepšenie recyklácie elektroodpadu. Tu sú niektoré príklady dobrej praxe:

Systém zberu elektroodpadu – Na Slovensku máme možnosť bezplatne odovzdať nepotrebné spotrebiče v elektropredajniach (ide o spätný odber), na zberných dvoroch v mestách a obciach alebo prostredníctvom mobilných zberov.
Výrobca platí za likvidáciu – Zákon o elektroodpadoch zaviedol princíp „výrobca platí za likvidáciu“, čo znamená, že výrobcovia elektronických zariadení sú povinní financovať náklady na zber, recykláciu a likvidáciu týchto zariadení počas ich životného cyklu.
Ekoostrovčeky – Nájdete ich napríklad v nákupných centrách a na iných frekventovaných miestach. Ide o zberné body, kde môžete odovzdať drobný elektroodpad, ako sú napríklad mobilné telefóny, nabíjačky, menšie spotrebiče atď.
Platforma na zber a recykláciu – V 11 mestách na Slovensku funguje online platforma, kde si môžete objednať odvoz väčšieho elektroodpadu priamo z domu.
Deväť slovenských miest má svoju vlastnú cirkulárnu mapu, kde je možné nájsť služby a miesta, ktoré nám pomáhajú predchádzať vzniku odpadu: centrá opätovného použitia, opravovne, knižnice, komunitné kompostoviská, požičovne a bezobalové obchody.

Možnosť odvozu elektroodpadu priamo z domu.
Zdroj: https://zberelektroodpadu.sk/

V Bratislave tiež funguje centrum opätovného použitia KOLO. Mestské reuse centrum je miestom, kde dostávajú na jednej strane nepotrebné, no na druhej strane zachovalé a stále využiteľné predmety druhú šancu. Spolu s OLO – Odvoz a likvidácia odpadu je vytvorený priestor pre opätovné využitie rôznych zachovalých vecí, a aj osvetový a kreatívny „hub” otvorený všetkým, ktorí sa úprimne zaujímajú o environmentálne témy a chcú žiť udržateľnejšie.

Taliansko

Taliansko má prísne uzákonené nariadenia na spracovanie elektroodpadu. Výrobcovia sú povinní prevziať elektronické zariadenia a zabezpečiť ich recykláciu. Tieto nariadenia podporujú efektívny zber a recykláciu elektroodpadu.

V Taliansku je inšpiratívnym príkladom provincia Treviso. Na danom území vznikla sieť stredísk – tzv. „ecocentre“, ktoré zhromažďujú odpad a umožňujú obyvateľom odovzdať väčšie elektrické a elektronické zariadenia. V okrese dosiahol separovaný zber odpadu 85%, pričom niektoré obce dosahujú až 90%, čo je výrazne nad celoštátnym priemerom (42%).

Foto: Zero Waste Cities, Nanna Cornelsen

Rakúsko

Aj Rakúsko sa snaží podporovať opravy a obnovu elektronických zariadení. Vznikajú rôzne inštitúcie a programy, ktoré podporujú opravy a predĺženie životnosti produktov, aby sa minimalizovalo množstvo odpadu.

V meste Linz sa počas vzdelávacieho projektu na škole podarilo za tri dni vyzbierať 450 kg starých elektronických zariadení a batérií. Následne sa študenti mohli priamo presvedčiť, prečo je dôležitý zber: v dielňach rozobrali elektrospotrebiče a mobilné telefóny, aby ukázali, koľko problematických materiálov, ale aj cenných kovov či dokonca zlata je v nich zabudovaných.

Poľsko

Poľsko poskytuje finančnú podporu pre recykláciu elektroodpadu prostredníctvom programov a dotácií pre recyklačné spoločnosti. Tým sa podporuje investovanie do moderných technológií a zabezpečuje sa efektívna recyklácia elektroodpadu.
Aj v Poľsku sa nachádzajú rôzne zberne a tzv. ecoports, kde je možné priniesť elektroodpad.

V Poľsku funguje firma Allegro, ktorá od novembra 2021 doručuje balíky do vlastnej siete zariadení na úschovu balíkov One Box. Platforma umožňuje kupujúcim otvoriť zásielku na mieste a nechať zvyšnú škatuľu vo vyhradenej schránke. Navyše je balíkový automat v Poznani plne napájaný solárnymi panelmi. PV panely inštalované na streche dodávajú 1 kV energie, čo je dostatočná energia na to, aby mohli zákazníci posielať a vyzdvihovať balíky.

Foto zdroj: Allegro

Nemecko

Nemecko má stanovené záväzné ciele recyklácie elektroodpadu. Výrobcovia a dovozcovia elektronických zariadení sú povinní zabezpečiť recykláciu určitého percenta odpadu. Tieto ciele podporujú systematické zhromažďovanie a recykláciu elektroodpadu.

Nemecko investuje do inovácií v recyklačných technológiách pre elektroodpad. Využívajú sa pokročilé technológie, ktoré umožňujú efektívnejšie rozobratie a spracovanie rôznych zložiek elektroodpadu.

„Halle 2“ je mestský second hand v Mníchove, ktorý kombinuje obehovú ekonomiku s myšlienkou podpory udržateľného životného štýlu. Predajom tovaru, ktorý sa zbiera v 12 mníchovských recyklačných centrách, táto iniciatíva predlžuje životnosť užitočných predmetov každodennej potreby.

Tieto príklady dobrej praxe ukazujú, že krajiny majú rôzne prístupy k obehovej ekonomike elektroodpadu, ale spoločným cieľom je minimalizovať odpad, zabezpečiť recykláciu a obnovu surovín a podporovať udržateľné využívanie zdrojov.

Zaujíma vás téma cirkulárnej ekonomiky? Dňa 19.09.2023 organizujeme workshop pre podnikateľov zameraný na zavedenie obehovej ekonomiky do výroby elektrozariadení.