ADAPTAČNÁ STRATÉGIA NA KLIMATICKÚ ZMENU V KOŠICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

O PROJEKTE:

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu klímy cez vypracovanie adaptačnej stratégie na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji, pričom odporúčania adaptačnej stratégie budú následne zapracované do koncepčných a strategických dokumentov Košického samosprávneho kraja.

Základným výstupom projektu bude Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy ako prierezový strategický dokument na regionálnej úrovni, ktorý navrhne súbor opatrení s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky zmeny klímy, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy v Košickom regióne.

Metodicky projekt vychádza z celoeurópskeho hodnotenia zraniteľnosti vypracovaného v rámci projektu Espon Climate.

Popis projektu:

Stratégia bude vypracovaná participatívnym spôsobom, do procesu definovania cieľov a opatrení budú prizývaná odborná aj laická verejnosť a rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni.

 

Vstupom pre definovanie strategickej časti bude hodnotenie expozície a citlivosti územia na klimatickú zmenu (určujúce dopad), pričom sa vyhodnotí súčasná adaptačná kapacita a zraniteľnosť. Tým vznikne komplexný podklad pre definovanie jednotlivých adaptačných opatrení v rôznych sektoroch, od poľnohospodárstva, lesníctva, dopravy, až po sociálne veci a kultúru.

 

Dokument - Adaptačná stratégia na dôsledky klimatickej zmeny v Košickom kraji
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM