Skip to main content

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. v súlade s ust. § 23 a § 24 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta:

RIADITEĽ AGENTÚRY NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA KOŠICE, N.O.

POŽADOVANÉ KVALIFIKAČNÉ A ODBORNÉ PREDPOKLADY:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa bez špecifikácie
 • 5 ročná prax v oblasti regionálneho rozvoja
 • plynulá znalosť anglického jazyka
 • manažérske skúsenosti a spôsobilosti
 • skúsenosti s vedením tímov
 • skúsenosti s projektovým manažmentom
 • skúsenosti so zostavovaním projektov v rámci programov EU
 • znalosť projektového cyklu
 • ovládanie MS Office, internet

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:

 • znalosť problematiky regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja
 • komunikačné zručnosti
 • znalosť ďalšieho jazyka výhodou
 • iné dosiahnuté vzdelanie výhodou
 • bezúhonnosť
 • schopnosť pracovať pod tlakom

Mzdové ohodnotenie od 2 500 € – výška závisí od skúseností uchádzača.

ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania
 • profesijný životopis
 • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • písomný návrh/zámer smerovania Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení
 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace alebo čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

PODANIE ŽIADOSTI:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne najneskôr do 08. 03. 2024 do 14h na adresu Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Strojárenská 3, 040 01 Košice.

Na obálku je potrebné uviesť text „Výberové konanie riaditeľ – neotvárať“.

UCHÁDZAČA, KTORÝ SPLNIL POŽIADAVKY, VÝBEROVÁ KOMISIA POZVE NA VÝBEROVÉ KONANIE.