Skip to main content
 
 

ELDORA

Cieľom projektu je posilniť kľúčové zručnosti a zručnosti mladých ľudí ...

O PROJEKTE:

Jeden z najväčších problémov EÚ súvisí s nezamestnanosťou mladých ľudí. Viac ako 5 miliónov obyvateľov EÚ vo veku od 15 až 24 rokov je dnes nezamestnaných. Viac ako jeden z piatich mladých Európanov na trhu práce nemôže nájsť zamestnanie.

Cieľom projektu je posilniť kľúčové zručnosti a zručnosti mladých ľudí v poslednom ročníku škôl (inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a univerzity), nezamestnaných mladých ľudí a lídrov vo vidieckych oblastiach a pomôcť im tak založiť sociálny podnik s cieľom lepšie využiť miestne prírodné a ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

V „európskej stratégii zamestnanosti“ je kladený veľký dôraz na podporu podnikania a samostatne zárobkovej činnosti s osobitným dôrazom na sociálnych podnikateľov. Sociálna ekonomika zamestnáva cez 11 miliónov ľudí v EÚ (december 2016), čo predstavuje 6% celkovej zamestnanosti.

Kľúčovým faktorom pre rozvoj konceptu sociálnej ekonomiky je vzdelávanie mladých ľudí v poslednom ročníku v školách, nezamestnaných mladých ľudí, miestnych lídrov, zástupcov miestnej správy a potenciálnych manažérov sociálnych podnikov, ako aj šírenie informácií širokej verejnosti v tejto oblasti.

Analýza potrieb:

Vidiecke regióny Poľska, Slovenska, Maďarska a Talianska majú problémy spojené s hospodárstvom – vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, únik mozgov, depopulácia. Projekt ELDORA sa zameriava na mladých ľudí, ktorí sú vystavení riziku nezamestnanosti (najmä vo vidieckych oblastiach). Miera nezamestnanosti mladých ľudí (do 25 rokov) v decembri 2016 v partnerských krajinách ELDORA bola takáto: Taliansko 40,1%, Slovensko 20,4%, Poľsko 17,5%, Maďarsko 11,9%. Odliv mozgov je tiež spôsobený nedostatočným vytváraním nových pracovných miest, tento problém je na Slovensku, Poľsku a Maďarsku bolestivý. Situácia a skúsenosti krajín sú veľmi odlišné:

Slovensko je krajina, v ktorej je odvetvie sociálnych podnikov stále v počiatočnom štádiu a operačný rámec, či už z hľadiska právneho rámca, finančnej podpory alebo teoretickej definície, nie je stále dobre vytvorený.

Jediné štatistické údaje týkajúce sa sociálnych podnikov sú vo vzťahu k subjektom registrovaným podľa zákona o službách zamestnanosti, ktorý uznáva len pracovne integrujúce sociálne podniky. Do marca 2014 bolo aktívnych len 44 sociálnych podnikov. Z vykonaných analýz vyplýva, že v roku 2014 bolo v Poľsku 20 784 sociálnych podnikov. V tom čase zamestnávali sociálne podniky 265 801 osôb. Odhaduje sa, že v Maďarsku existuje približne 3 000 sociálnych podnikov, ktoré spĺňajú kritériá operačnej definície EÚ. (Mapa sociálnych podnikov a ich ekosystémov v Európe. Správa o krajine Maďarsko). Maďarsko zaviedlo odbornú prípravu a finančnú podporu pre mladých podnikateľov ako súčasť Garancie Mládeže a pre sociálne podniky (vrátane dočasných mzdových dotácií pre znevýhodnených pracovníkov). V Taliansku bežné podniky stratili v rokoch 2008 až 2014 takmer 500 000 zamestnancov, pričom celkový počet zamestnancov sociálnych podnikov sa zvýšil z 340 000 na 407 000, čo zaznamenalo nárast o 20,1%.

Súčasná situácia v nezamestnanosti mládeže, v stave sektoru sociálnych podnikov, ale aj vo všeobecnejších ukazovateľoch, ako je ekonomická úroveň, zamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť, efektívne projekty a príklady využitia miestnych zdrojov, fungujúca spolupráca medzi verejným, súkromným a neziskovým sektorom sú odlišné.

Na vytvorenie dobrých výstupov projektu budú využité existujúce (veľmi rozdielne) skúsenosti partnerských krajín. Zúčastnené organizácie a ich spolupracovníci v regióne majú bohaté skúsenosti v oblasti podpory vedomostí v oblasti sociálneho podnikania.

Cieľové skupiny:

 • mladí ľudia v poslednom ročníku na školách
 • miestni lídri, starostovia, iní zamestnanci miestnej správy
 • malí a strední podnikatelia
 • mimovládne organizácie
 • organizácie (školy), ktoré sa zaoberajú školením a šírením informácií v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja vo vidieckych regiónoch
 • skupiny pôsobiace v obciach a mikroregiónoch

Najdôležitejšou nepriamou cieľovou skupinou sú nezamestnaní z rizikových skupín, najmä mladí nezamestnaní.

Výstupy projektu:

 • Intelektuálne výstupyIO1 Príručka Ako zriadiť a spravovať sociálne podniky a zbierka najlepších postupovCieľom tohto výstupu je vytvoriť publikáciu o sociálnom podnikaní, v ktorom hlavným cieľom nie je zisk, ale vytvorenie spoločenskej hodnoty. Zbierka osvedčených postupov ako čiastkový výstup je navrhnutá s cieľom uviesť príklady a motivovať používateľov aktívnych v danej oblasti.Dobré riadenie sociálnych podnikov v obciach by čiastočne vyriešilo problémy spojené s nezamestnanosťou mládeže a dlhodobou nezamestnanosťou. Z takýchto príručiek by mali prospech všetky zúčastnené regióny. Regióny tiež čelia veľkému problému s „odlivom mozgov“, ktorý má za následok stále viac opustených domov, starších ľudí a menej kvalifikovanej pracovnej sily vo vidieckej oblasti.Výstup bude obsahovať (ako záverečnú časť) zbierku osvedčených postupov zo všetkých zúčastnených európskych krajín s inšpiráciou ako rozvíjať vidiecke obce s využitím lokálnych / vnútorných zdrojov.Príručku spolu so zbierkou osvedčených postupov využijú manažéri a (potenciálni) sociálni podnikatelia, ktorí nechcú alebo sa nemôžu zúčastňovať na vzdelávacích sériách organizovaných niektorou inštitúciou odborného vzdelávania a prípravy. Príručka (ako nie veľmi rozsiahly materiál) poskytne potrebné informácie, čo „nezabudnúť“ pri riadení sociálneho podnikania. Publikácia poskytne informačnú základňu pre lepšie riadenie a nepriamo vytvorí potenciál pre vyššiu tvorbu pracovných miest v zainteresovaných regiónoch.Výstup bude vypracovaný v úzkej spolupráci s projektovými partnermi, komunikácia sa uskutoční prostredníctvom e-mailov, počas projektových stretnutí a telekonferenčných hovorov.Príručka „Ako založiť a riadiť sociálny podnik“ a Zbierka príkladov dobrej praxe na stiahnutiePríručka + ZbierkaIO2 Učebný plán a učebný materiál pre série školení a e-learningové videáVypracovanie učebných osnov pre tréningové série „Sociálne podnikanie – miestny rozvoj poháňaný využívaním miestnych zdrojov“ spolu s učebnými materiálmi a e-learningovými videami.Zapojené regióny sú väčšinou nedostatočne rozvinuté a miestne samosprávy si neuvedomujú svoje lokálne / vnútorné zdroje potenciálneho rozvoja. Projektoví partneri vypracujú učebné osnovy pre tréningové série „Sociálne podnikanie – miestny rozvoj riadený využívaním miestnych zdrojov“. Projektoví partneri vypracujú učebné osnovy pre tréningové série „Sociálne podnikanie – miestny rozvoj riadený využívaním miestnych zdrojov“. Vývoj tohto výstupu bude koordinovaný slovenským partnerom – Technickou univerzitou v Košiciach, bude však tvorený všetkými partnermi, ktorí doplnia informácie rešpektujúce ich národné a miestne špecifiká.Po ukončení výstupu budú organizované pilotné vzdelávacie série školení s hlavným cieľom testovania prístupu a detajlov, vyhodnotenia pripraveného výstupu a jeho jemného vyladenia podľa výsledkov hodnotenia.Projektoví partneri tiež pripravia vzdelávacie a motivačné videá o miestnych zdrojoch a ich vplyve na ekonomiku komunít, ktoré budú použité pre vzdelávanie a poradenstvo.Videá budú obsahovať dobré príklady zo všetkých partnerských krajín a ukážu, že niektoré veci sú ťažké, ale možné – séria rozhovorov (5 z každej krajiny) s podnikateľmi, ktorí uspeli v sociálnej ekonomike a využijú sa v školách ako video lekcie.Učebný plán a e-learningové videá na stiahnutie: Učebný plán + e-learningové videáIO3 HraMobilná aplikácia: Hra o sociálnom podnikaníMobilná aplikácia: Hra o sociálnom podnikaní – app storeVytváranie hier je inovačná aktivita, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu, ale aj zjednodušiť proces vzdelávania mladých ľudí. Gamifikácia je definovaná tak, aby sa dali využiť herné prvky v reálnom prostredí. Rozvíjaním hry o sociálnom podnikaní a jeho využívaním v školách budú mladí ľudia podporovaní pri získavaní zručností a postojov na založenie a prevádzkovanie sociálneho podniku.V oblasti vzdelávania existuje určitá podobnosť hry a školy (známky, body, dosiahnutie vyšších úrovní). Školy (na rozdiel od hier) čelia negatívnym javom, ako je pasivita, odchod zo školy, podvádzanie. Správne používané herné prvky môžu motivovať študentov.Podnikanie je oblasť, v ktorej sa široko využíva gamifikácia. Novo vytvorená hra pre počítače, tablety alebo smartphony bude upravená o podmienky súvisiace s identifikovanými problémami sociálnych podnikov v južnej a východnej Európe.https://www.youtube.com/channel/UCMYIKnXF60yPPvwNzwh_jbw/videoshttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.HipstersaurusRexApps.Learnhttps://apps.apple.com/sk/app/l%E2%82%ACarn/id1480937481?l=sk

Projektoví partneri:

Vedúci partner: 

ARR – Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (SK)

Kontaktné osoby: Ján Dzurdženík; Henrieta Kiraľvargová; Monika Šiserová

Tel. +421 911 260 628; +421 910 930 777; +421 55 68 228 17

 

Partner 1:

RARR – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (PL)

(Regionálna rozvojová agentúra Rzeszow)

Tel.: +48178676214

web: www.rarr.rzeszow.pl

e-mail: info@rarr.rzeszow.pl

Adresa: UL. SZOPENA 51, 35 959, RZESZOW, Poľsko

Kontaktné osoby: Tomasz Bober; Joanna Gumienna

e-mail: tbober@rarr.rzeszow.pl; jgumienna@rarr.rzeszow.pl

Tel.: +48 17  86 76 237; +48 17 86 76 209

 

Partner 2:

PIXEL – ASSOCIAZIONE CULTURALE (IT)

Tel.: 0039-055-489700

web: www.pixel-online.net

e-mail: eli@pixel-online.net

Adresa: VIA LUIGI LANZI 12, 50134, FIRENZE, Italy

Kontaktné osoby: Antonio Giordano; Jacopo Marinaro

e-mail: antonio@pixel-online.net; jacopo@pixel-online.net

Tel.: +39 055 48 97 00

 

Partner 3:

BORA 94 – Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit korlatolt felelossegu tarsasag (HU)

(Regionálna rozvojová agentúra Borsod-Abaúj-Zemplén)

web: https://bora94.hu

Adresa: VAROSHAZ TER 1, 3525, MISKOLC, Hungary

Kontaktné osoby: Réka Filep; Gergely Bartók

e-mail: filep.reka@mfu.hu; bartok.gergely@mfu.hu

Tel.:     +36 20 273 0946

 

Partner 4:

TUKE – Technická univerzita v Košiciach (SK)

web: www.ekf.tuke.sk

Adresa: Letná 9, 042 00, Košice, Slovakia

Kontaktné osoby: Nataša Urbančíková; Jozef Bľanda

e-mail: natasa.urbancikova@tuke.sk; jozef.blanda@tuke.sk

Tel.: +421556023294

Podujatia :

Seminár priniesol konkrétne návody ako začať so sociálnym podnikaním v prostredí cirkví a v prostredí občianskych združení a neziskových organizácií. Súčasťou bolainformácia o zákone, grantové možnosti a príklady dobrej praxe.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja, Úrad Košického samosprávneho kraja a Regionálne centrum sociálnej ekonomiky Košice zorganizovali 2 podujatia:

Podujatie č.2:

18. septembra 2019 Workshop SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE CIRKVI a CIRKEVNÉ ORGANIZÁCIE

Program 18.9.2019

– Príhovor arcibiskupa Mons.Bernarda Bober

– Prezentácia RC SE Košice (Základné rámce § 112/2018 Z.z.)

– Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa? (Peter Mészáros)

– Pozdrav p. predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku

– Prezentácia RISVK – sieťovanie, možnosti podpory a spolupráce VUC

– Prezentácia Informačno-poradenského centra (prezentácia aktuálnych grantových výziev pre podporu sociálneho podnikania)

– Peter Gombita (Oáza – Nádej pre nový život n.o.)

– JCDr. Marek Ondrej, Príklad dobrej praxe (správca farnosti Podhradová, cintorín Sv. Rozálie) 

– Projekt Eldora – prezentácia výsledkov projektu 

– „Dobré nápady“ verzus Zodpovedné plánovanie  (Michal Smetanka)

 

 

 

Podujatie č.1:

17. septembra 2019 Workshop SOCIÁLNE PODNIKANIE PRE MIMOVLÁDNE NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Podujatia boli organizované v rámci projektu ELDORA, ktorý je financovaný programom Erasmus +

Miesto konania – Tabačka Kulturfabrik, Gorkého 2, Košice

 Program 17.9.2019 (po kliknutí na odkaz je možné stiahnuť prezentáciu)

 – Príhovor – KSK

– Prezentácia RC SE Košice (Základné rámce § 112/2018 Z.z.)

– Ako podnikať v prostredí mimovládnych neziskových organizácií. Je sociálne podnikanie pre mňa? (Peter Mészáros)

– Prezentácia RISVK – sieťovanie, možnosti podpory a spolupráce VUC.

– Prezentácia Informačno-poradenského centra (prezentácia aktuálnych grantových výziev pre podporu sociálneho podnikania).

– Projekt Dorka Bags  

– Projekt Eldora – prezentácia výsledkov projektu 

– Ivan Mako (Wasco – družstvo, Valaská práčovňa)

– „Dobré nápady“ verzus Zodpovedné plánovanie  (Michal Smetanka)

Vzdelávacie videá o miestnych zdrojoch a ich vplyve na ekonomiku komunít

Videá sú využiteľné pre vzdelávanie a poradenstvo. Videá obsahujú dobré príklady zo všetkých partnerských krajín a ukážu, že niektoré veci sú ťažké, ale možné.
Séria rozhovorov (5 z každej krajiny) s podnikateľmi, ktorí uspeli v sociálnej ekonomike a využijú sa v školách ako video lekcie.

E-learningové videá

Názov sociálneho podniku: Barlička Prešov, o. z., S3 café

 • Meno rečníka: Lukáš Kvokačka, manažér
 • Lokalita: Prešov, Slovensko
 • Stručný popis: Podnikanie vytvorené občianskym združením poskytujúcim sociálne služby pre osoby so zdravotným alebo mentálnym znevýhodnením a pre seniorov, kde si klienti služieb môžu nájsť aj zamestnanie. Jednou z aktivít sociálneho podniku je kaviareň.
 • Hlavná téma: RIEŠENIE PROBLÉMOV

Názov sociálneho podniku: Hrhovské služby, s.r.o.

 • Meno rečníka: Vladimír Ledecký, manažér sociálneho podniku
 • Lokalita: Spišský Hrhov, Slovensko
 • Stručný popis: Sociálne podnikanie s reálnym dopadom na obec a okolie, jeho primárnym cieľom bolo riešiť vysoký počet nezamestnaných.
 • Hlavná téma: ŠPECIFIKÁ RIADENIA SOCIÁLNEHO PODNIKU

Názov sociálneho podniku: Ľudia a perspektíva, o. z.

 • Meno rečníka: Imrich Holečko, manažér sociálneho podniku
 • Lokalita: Krompachy, Slovensko
 • Stručný popis: Podnik, ktorý sa nachádza uprostred veľkej rómskej osady, vyrába pre továrne, zamestnáva ľudí z rómskej komunity. Podnik spolupracuje so školským a komunitným centrom, táto synchronizácia prináša reálne výstupy – skutočné zlepšenie života celých rodín.
 • Hlavná téma: PREČO JE SOCIÁLNE PODNIKANIE DOBRÉ PRE REGIÓN?

Názov sociálneho podniku: Raslavické služby, s.r.o.

 • Meno rečníka: Marek Rakoš, manažér sociálneho podniku
 • Lokalita: Raslavice, Slovensko
 • Stručný popis: Štyri roky fungujúci sociálny podnik s poslaním zamestnať ťažko zamestnateľných ľudí z obce Raslavice v stavebníctve a poľnohospodárstve. Spoločnosť je schopná vytvárať pracovné miesta a finančne podporovať svojich zamestnancov, ale aj obec.
 • Hlavná téma: VÝROBA SOCIÁLNEHO PODNIKU

Názov sociálneho podniku: Rejdovka, s.r.o.

 • Meno rečníka: Slávka Krišťáková, manažérka sociálneho podniku
 • Lokalita: Rejdová, Slovensko
 • Stručný popis: Nový sociálny podnik, ktorého poslaním je zachovanie tradičného oblečenia v obci a poskytovanie nových príležitostí pre miestnych obyvateľov.
 • Hlavná téma: BUDOVANIE TÍMU

E-learningové videá (Poľsko)

E-learning videos (HUNGARY)