Skip to main content
 
 

KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

CLIMADAM

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región ...

OSA

Cieľom je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy ...

ADAPTAČNÁ STRATÉGIA NA KLIMATICKÚ ZMENU V KOŠICKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu klímy cez vypracovanie ...

URBIPROOF

Zvýšenie odolnosti miest a obcí v územnom plánovaní ...

TID(Y)UP

Nasleduj plast od zdroja k moru: Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán na zníženie znečistenia riek plastmi ...

CIRCOTRONIC

Nadnárodná sieť obehových laboratórií pre elektrické a elektronické zariadenia

LAND4CLIMATE

Inovatívne riešenia založené na prírode pre rizikové oblasti súvisiace so zmenou klímy

KNOWBRIDGE

Cezhraničný most vedomostí pre klaster v oblasti obnoviteľných zdrojov energie na území Severného Maďarska a východného Slovenska ...

BIOENERGIA KARPÁT

Projekt Bioenergia Karpát je zameraný na vzdelávanie, šírenie informácií a prípravu investícií a realizáciu náhrady kotla...

EARTH

Zvyšovanie Environmentálneho uvedomenia cez harmonizáciu ...

ZIP

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia ...