Projekty /

CINEMA

 

Akronym
CINEMA
Názov projektu
KREATÍVNY PRIEMYSEL PRE NOVÉ MESTKÉ EKONOMIKY V DUNAJSKOM REGIÓNE
Popis projektu
 
 
Revitalizácia mestských častí, najmä vnútorných (starých historických) mestských časti, je kľúčovou výzvou pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť v Dunajskom regióne. Mnoho vnútorných mestských častí trpí vyľudňovaním v dôsledku priemyselnej transformácie, meniacich sa spotrebiteľských návykov, suburbanizácie atď. Kreatívny priemysel (KP) je kolískou inovácií a podceňovaným hospodárskym prínosom s vysokým potenciálom prispievať k revitalizácii mestských centier a regenerácii mestských častí.
 
Cieľom CINEMA je zlepšiť inovačné rámcové podmienky pre kreatívny priemysel a regeneráciu miest v Dunajskom regióne prostredníctvom vývoja a testovania inovačného modelu, nástrojov a služieb založených na vzájomnom obohacovaní a start-up aktivitách medzi KP a odvetviami mestského hospodárstva, ako sú maloobchod a malé podniky. CINEMA bude budovať kapacity a podporovať spoluprácu všetkých aktérov a zainteresovaných strán s cieľom trvalo udržateľného zlepšovania rámcových podmienok pre inovácie pre KI a mestské ekonomiky. Quadruple-helix partnerstvo CINEMA bude pôsobiť ako hnacia sila politiky na zlepšenie nadnárodného dialógu a spolupráce na inštitucionálnej a politickej úrovni, najmä medzi samosprávami a mestami v Dunajskom regióne.
 
Partnerstvo projektu CINEMA:
 • vypracuje tri cestovné mapy na podporu formovania nových a reštrukturalizácie starých mestských ekonomík, ktoré zodpovedajú environmentálnym a sociálnym výzvam DR, ako je revitalizácia opustených budov a opustených mestských centier;
 • vyvinie nástroje a služby pre organizácie podporujúce podnikanie a pre tvorcov politiky s cieľom zlepšiť inovačné kapacity v odvetviach KP a mestského hospodárstva so silným zameraním na start-up aktivity;
 • otestuje všetky nástroje, aby v odvetviach mestského hospodárstva priniesli tvorivého ducha a inovácie a inicializuje 5 projektov medzisektorovej spolupráce a zriadi 3 podporné strediská KI
 • vybuduje udržateľnú sieť kľúčových aktérov v mestskom rozvoji
 • pripraví súbor nadnárodných politických odporúčaní vrátane 8 miestnych akčných plánov
Trvanie
7/2020 – 12/2022
Program
Dunajský nadnárodný program
manažérka projektu za ARR
Alena Kučeravcová
e-mail: alena.kuceravcova@arr.sk
 
Projektoví partneri
Projektoví partneri:
 • Chamber of Commerce and Industry of Slovenia, SLOVENIA (LP)
 • Creative Industry Košice, NGO, SLOVAKIA
 • Agency for the Support of Regional Development Košice, SLOVAKIA
 • Stuttgart Media University, GERMANY
 • Stuttgart Region Economic Development Corporation, GERMANY
 • Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region, SLOVENIA
 • West Regional Development Agency, ROMANIA
 • Resita Municipality, ROMANIA
 • Studio Komplekt, BULGARIA
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, AUSTRIA
 • CIMA Consulting and Management LLC, AUSTRIA
 • Gabrovo Municipality, BULGARIA
 • City of Leonding, AUSTRIA
 • Regional Development Agency Backa, SERBIA
 • City of Sombor, SERBIA
 • North Regional Development Agency, MOLDOVA
 • Balti City Hall, MOLDOVA
 
Asociovaní strategickí partneri:
 • Plovdiv Regional Administration, BULGARIA
 • City of Novi Sad - City of Novi Sad - City Administration for Culture, SERBIA
 • Municipality of Kamnik SI, SLOVENIA
 • Košice Self-governing Region, SLOVAKIA
 • City of Linz, AUSTRIA