Projekty /

CINEMA

Kreatívny priemysel pre nové mestské ekonomiky v Dunajskom regióne

Popis projektu: 

Revitalizácia mestských častí, najmä vnútorných (starých historických) mestských časti, je kľúčovou výzvou pre sociálnu súdržnosť a konkurencieschopnosť v Dunajskom regióne. Mnoho vnútorných mestských častí trpí vyľudňovaním v dôsledku priemyselnej transformácie, meniacich sa spotrebiteľských návykov, suburbanizácie atď.

 

Kreatívny priemysel (KP) je kolískou inovácií a podceňovaným hospodárskym prínosom s vysokým potenciálom prispievať k revitalizácii mestských centier a regenerácii mestských častí.


Ciele projektu: 

·        zlepšiť inovačné rámcové podmienky pre kreatívny priemysel a regeneráciu miest v Dunajskom regióne prostredníctvom vývoja a testovania inovačného modelu, nástrojov a služieb založených na vzájomnom obohacovaní a start-up aktivitách medzi KP a odvetviami mestského hospodárstva, ako sú maloobchod a malé podniky.

·        budovať kapacity a podporovať spoluprácu všetkých aktérov a zainteresovaných strán s cieľom trvalo udržateľného zlepšovania rámcových podmienok pre inovácie pre KI a mestské ekonomiky. Quadruple-helix partnerstvo CINEMA bude pôsobiť ako hnacia sila politiky na zlepšenie nadnárodného dialógu a spolupráce na inštitucionálnej a politickej úrovni, najmä medzi samosprávami a mestami v Dunajskom regióne.

 

Partnerstvo projektu:  

·        vypracuje tri cestovné mapy na podporu formovania nových a reštrukturalizácie starých mestských ekonomík, ktoré zodpovedajú environmentálnym a sociálnym výzvam DR, ako je revitalizácia opustených budov a opustených mestských centier;

·        vyvinie nástroje a služby pre organizácie podporujúce podnikanie a pre tvorcov politiky s cieľom zlepšiť inovačné kapacity v odvetviach KP a mestského hospodárstva so silným zameraním na start-up activity

·        otestuje všetky nástroje, aby v odvetviach mestského hospodárstva priniesli tvorivého ducha a inovácie a inicializuje 5 projektov medzisektorovej spolupráce a zriadi 3 podporné strediská KI

·        vybuduje udržateľnú sieť kľúčových aktérov v mestskom rozvoji 

·        pripraví súbor nadnárodných politických odporúčaní vrátane 8 miestnych akčných plánov

Partneri:

Vedúci partner: 

·        Obchodná komora Slovinska (Chamber of Commerce and Industry of Slovenia) - SI

 

Projektoví partneri:  

·        CIKE (Creative industry Košice) – SK

·        Agentúra na podporu regionálne rozvoja Košice – SK

·        Stuttgartská univerzita masmédií - DE

·        Stuttgartská korporácia regionálneho ekonomického rozvoja – DE

·        Agentúra na regionálny rozvoj mestského regiónu Ljubljana – SI

·        Agentúra rozvoja západného regiónu - RO

·        Mestská samospráva Resita - RO

·        Štúdio Komplekt - BG

·        Horné Rakúsko – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH - AT

·        CIMA Consulting and Management LLC - AT

·        Mestská samospráva Gabrovo - BG

·        Mesto Leonding - AT

·        Agentúra na regionálny rozvoj Backa - SB

·        Mesto Sombor - SB

·        Agentúra na rozvoj severného regiónu - MD  

·        Mestská radnica Balti -  MD

 

Asociovaní partneri: 

·        Regionálna správa Plovdiv - BG

·        Mesto Nový Sad mestská správa kultúry - SB

·        Mestská samospráva Kamnik - SI

·        Košický samosprávny kraj - SK

·        Mesto Linz - AT

 

Trvanie projektu: 7/2020 – 12/2022

Manažérka projektu za ARR: Alena Kučeravcová, alena.kuceravcova@arr.sk

Projektová stránka: www.interreg-danube.eu/cinema

Facebook: https://www.facebook.com/InterregCinema/

 

 
 

Leták k pilotnému miestu v Košiciach:
(Po kliknutí sa zobrazí verzia na celú obrazovku)