Projekty /

OSA - Ochráňme sa adaptáciou

Cieľom je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosťnašich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy)

 

Projekt Ochráňme sa adaptáciou je podporený v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

 

Výstupy projektu:

Brožúrky stručne popisujúce očakávaný vplyv klimatickej zmeny na rôzne oblasti života

 Mitigácia (zmierňovanie)

  Prejavy klimatickej zmeny

 Tepelné ostrovy 

 Prívalové dažde a ich vplyv  

 Miestna ekonomika a klimatická zmena

 Voda v krajine

 Energetika

 Prispôsobovanie budov očakávanej zmene podnebia

 Mestské prostredie

 Význam ochrany prírody

 

  Príručka "Zvyšovanie odolnosti mestských oblastí"

 

Celkovým cieľom projektu je zlepšiť informovanosť obyvateľov Slovenska o negatívnych dôsledkoch zmeny klímy a najmä o možnostiach ako posilniť odolnosťnašich sídel adaptačnými opatreniami, ktoré znížia ich zraniteľnosť a zároveň zvýšiť pripravenosť miestneho obyvateľstva na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy(prírodné aj technologické katastrofy). Obyvatelia celého Slovenska budú oslovení prostredníctvom textovo-grafických a video materiálov zverejenýchprostredníctvom internetu. Obyvatelia Košického kraja budú informovaní aj prostredníctvom osobných stretnutí.

 

Ciele:

1. zvýšiť informovanosť obyvateľov o fungovaní a vplyve prírodných ekosystémov na meniacu sa klímu. Ako samotná príroda je schopná vysporiadať sa zozmenou klímy (adaptačná kapacita).

2. zlepšiť pripravenosť obyvateľov čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy.

3. doručiť informácie o adaptačných procesoch a opatreniach (revitalizačné opatrenia), ktoré obmedzia účinky nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy resp. ktoréim predídu (lebo prevencia je najúčinnejší a aj najlacnejší nástroj).

 

Cieľové skupiny:

1. Študenti a pedagógovia stredných škôl (SŠ) na území kraja (63 SŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK + 47 súkromných a cirkevných SŠ) – získajú vedomostia informácie o klimatickej zmene a nevyhnutnosti prispôsobiť sa (adaptácia) resp. zmierniť účinky klimatickej zmeny (mitigácia) v rámci všeobecnovzdelávacíchpredmetov. Pedagógovia - získajú najnovšie informácie o tejto téme, ktoré využijú aj v nasledujúcich školských rokoch (po ukončení projektu)

2. Starostovia (primátori) a poslanci: zvolení predstavitelia obcí sú zodpovední za správu vecí verejných, medzi ktoré patrí aj krízový manažment – aby obyvatelia obce boli pripravení a dobre informovaní čo robiť v krízových situáciách (v prípade náhlych povodí, zosuvov a pod.). Cez miestnu samosprávu (obce) budú šírenéinformácie o potrebe adaptovať sa na zmenu klímy

3. Manažéri podnikov: najmä v oblastiach, ktoré môžu byť zmenou klímy dotknuté najviac (hospodárenie v krajine).

4. Obyvatelia obcí: šírenie informácií o potrebe adaptovať sa na zmenu klímy pre širšie vrstvy obyvateľstva (napr. vlastníci nehnuteľností v obciach)

 

V rámci hlavnej aktivity sú navrhnuté 3 informačné programy:

1. Príprava a tlač informačných materiálov

2. Vzdelávací film a krátke klipy

3. Semináre, workshopy, súťaž a exkurzia

 

Sprostredkovateľský orgán:               

 

Projekt OSA je súčasťou aktivít realizovaných Košickým samosprávnym krajom v rámci Programu obnovy krajiny