Projekty /

Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod

Projekt sa zameriava na spoluprácu samosprávy mesta Užhorod s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti a prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery.
 
Projekt sa zameriava na spoluprácu samosprávy mesta Užhorod s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora s cieľom zvýšiť úroveň transparentnosti a prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery.
 
Názov projektu: Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod
Územie realizácie: Užhorod (UA)
 
V rámci projektu sú identifikované dve cieľové skupiny. Prvú skupinu tvoria zamestnanci vybraných odborov na Mestskom úrade Užhorod. V rámci tejto cieľovej skupiny boli identifikované nasledovné potreby:  
Druhou cieľovou skupinou sú zástupcovia mimovládneho sektora (neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta). V rámci tejto cieľovej skupiny boli identifikované nasledovné potreby: 
 

 V rámci projektu sa budú vykonávať vzdelávacie aktivity pre úradníkov jednotlivých odborov úradu, budú zrealizované spoločné školenie zamestnancov úradu a verejnosti o plánovaní a riadení projektov; účastníci tréningov získajú skúsenosti s realizáciou podporných súťaží v oblasti mikroprojektov; verejnosť a vláda budú mať skúsenosti v rámci spoločného plánovania a realizácie projektov; 10 z 22 odborov na mestskom úrade bude hodnotených na základe v oblasti interakcie s verejnosťou, bude vypracovaná komunikačná stratégia s odporúčania na zlepšenie situácie, ktorá sa stane štandardom práce všetkých zamestnancov úradu.

 

Projekt pozostáva z nasledovných aktivít:

Špecifický cieľ 1: Zlepšiť komunikáciu medzi samosprávou mesta Užhorod a verejnosťou v rozhodovacích procesoch, a tým zvýšiť úroveň transparentnosti   
Aktivity:
1.1 Tréningový program pre zamestnancov vybraných odborov Mestského úradu Užhorod v oblasti komunikácie s verejnosťou – bližší popis predpokladaných tém vzdelávania je uvedený v tabuľke nižšie. Vzdelávania sa zúčastní 12 vybraných zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti najviac prichádzajú do kontaktu s verejnosťou. Vzdelávanie bude realizované formou dvoch jednodenných tréningov realizovaných na Ukrajine a troch dvojdenných tréningov realizovaných na Slovensku spojených s návštevou dobrých príkladov – konkrétnych mestských úradov v Košickom kraji. Lektormi budú najmä odborníci zo Slovenska, no do vzdelávania budú zapojení aj experti z Ukrajiny. Výstupom aktivity je 5 tréningov a 12 absolventov vzdelávania.           
1.2 Hodnotenie činností vybraných odborov Mestského úradu Užhorod za účelom analýzy existujúceho stavu v oblasti komunikácie zamestnancov s verejnosťou a zástupcami mimovládneho sektora s cieľom navrhnúť systémové opatrenia v danej oblasti. Hodnotenie bude realizované najmä ukrajinskými expertmi, v prípade potreby je možné zapojiť aj odborníkov zo Slovenska. Vypracuje sa metodika, dotazníky a odporúčania. V rámci tejto aktivity bude vypracovaná metodika hodnotenia a uskutočnené dotazníky. Výstupom aktivity bude 10 hodnotiacich správ (jedna pre každý odbor) s odporúčaniami. 
1.3 Vypracovanie Komunikačnej stratégie Mestského úradu Užhorod v súlade s požiadavkami ukrajinskej legislatívy a záväzky Ukrajiny implementovať princípy dobrej správy vecí verejných. Po absolvovaní tréningového programu a hodnotenia činnosti vybraných odborov Mestského úradu Užhorod bude spracovaná Komunikačná stratégia pod vedením tímu ukrajinských a slovenských odborníkov s aktívnym zapojením účastníkov tréningového programu. Počas tvorby stratégie sa uskutoční 5 pracovných stretnutí.  Výstupom aktivity bude 1 dokument.
  
Špecifický cieľ 2: Zvýšiť úroveň vedomostí zástupcov samosprávy mesta Užhorod a zástupcov mimovládnych organizácií v oblasti strategického plánovania, a tým prispieť v zvýšeniu úrovne inštitucionálnej dôvery 
Aktivity:     
2.1 Spoločný tréningový program pre zamestnancov Mestského úradu a mestských organizácií a zástupcov mimovládneho sektora (neziskové organizácie a občianske združenia pôsobiace na území mesta) – bližší popis predpokladaných tém vzdelávania je uvedený v tabuľke nižšie. Predpokladaný počet účastníkov vzdelávania je 16. Vzdelávanie bude realizované formou siedmych dvojdenných tréningov realizovaných na Ukrajine (5x) a na Slovensku (2x) spojených s návštevou dobrých príkladov – konkrétnych úspešne zrealizovaných projektov v Košickom kraji. Lektormi budú najmä odborníci zo Slovenska, no do vzdelávania budú zapojení aj experti z Ukrajiny. Účastníci vzdelávania budú tvoriť konkrétny projekt podľa svojho výberu, s ktorým sa po skončení tréningového programu budú môcť uchádzať o podporu v rámci pilotnej realizácie mikrograntovej schémy v rámci aktivity 2.2. Výstupom aktivity je 7 tréningov a 16 absolventov vzdelávania.
2.2 Pilotná realizácia mikrograntovej schémy. Za účelom prenosu skúseností s realizáciou grantových schém bude pod vedením zamestnancov žiadateľa, ktorí majú dostatočné skúsenosti v tejto oblasti v spolupráci so zástupcami partnerskej organizácie pripravená a zrealizovaná mikrograntová schéma, do ktorej sa budú môcť zapojiť účastníci tréningového programu so svojimi projektmi spracovanými počas vzdelávania. Zástupcovia partnera tak získajú skúsenosti s prípravou a realizáciou mikrograntových programov. Pre účastníkov vzdelávania bude možnosť uchádzať sa o zdroje na realizáciu svojho projektu jednak motivačným faktorom k zapojeniu sa do tréningového programu ale aj motiváciou k tvorbe projektu, ktorý reflektuje na skutočne identifikované potreby v ich organizácii resp. komunite. Výstupom aktivity bude mikrograntová schéma, prostredníctvom ktorej budú podporené min. 3 projekty a prerozdelí sa na realizáciu konkrétnych projektov 3 000 EUR. Úspešné realizované projekty budú prezentované na záverečnej konferencii. 
 
Projekt je spolufinancovaný z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid.