Aktuality /

Pri realizácii IROP sa bude uplatňovať integrovaný prístup

Dokument, ktorým sa aplikuje integrovaný prístup sa nazýva Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) je rozpracovaný Košickým samosprávnym krajom. Jej súčasťou je Udržateľný mestský rozvoj (UMR), ktorého strategickú časť v spolupráci so zainteresovanými subjektmi spracúva mesto Košice.

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) ako programový dokument SR na obdobie rokov 2014 – 2020, má za cieľ prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Zabezpečenie dosiahnutia tohto cieľa sa bude v zmysle stanoveného postupu Riadiaceho orgánu IROP realizovať prostredníctvom Regionálnych integrovaných územných stratégií (RIUS) na vymedzených územiach 8 VUC v rámci SR. Neoddeliteľnou súčasťou regionálnych stratégií bude 8 Integrovaných stratégií Udržateľného mestského rozvoja.

Regionálna integrovaná územná stratégia (RIUS) je plánovacím nástrojom pre aplikáciu integrovaného prístupu, ktorý sa bude uplatňovať pri realizácii IROP v programovom období 2014 - 2020. Udržateľný mestský rozvoj (UMR) je súčasťou regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS), ktorý vychádza z integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).
Vypracovanie RIUS v Košickom kraji je súčasťou činnosti Košického samosprávneho kraja.

Dokument URM vypracúva mesto Košice. Udržateľný mestský rozvoj sa implementuje pre činnosti, ktoré majú vplyv na mestské oblasti. Mestské funkčné územie mesta Košice: Trebejov, Sokoľ, Družstevná pri Hornáde, Kostoľany nad Hornádom, Budimír, Vajkovce, Rozhanovce, Beniakovce, Nižný Klátov, Hrašovík, Košické Oľšany, Bukovec, Baška, Sady nad Torysou, Malá Ida, Košická Polianka, Vyšná Hutka, Nižná Hutka, Veľká Ida, Kokšov - Bakša, Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Seňa, Bočiar, Belža, Kechnec, Milhosť.
Súčasťou dokumentu RIUS aj URM budú aj konkrétne projektové zámery pre realizáciu investičných projektov, ktoré budú spĺňať podmienky IROP a budú vyhodnotené ako projektové zámery s najväčším dopadom na rozvoj územia.     


Viac informácií o RIUS a o URM sa nachádza na stránkach KSK a mesta Košice:
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rius/
http://www.kosice.sk/clanok.php?file=umr_2015.htm