Aktuality /

Slováci hľadali vo Švajčiarsku odpovede na otázky

Najdlhšie sa v našich národných parkoch rieši otázka, či sa dajú zladiť záujmy ochrany prírody a záujmy vlastníkov a obyvateľov.

 

Zástupca Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice sa v dňoch 20. – 24.10.2014 zúčastnil na študijnej ceste organizovanej Štátnou ochranou prírody SR v rámci projektu „Rozvoj ochrany prírody a chránených území v slovenských Karpatoch“ spolufinancovaným Programom švajčiarsko-slovenskej spolupráce. Predmetom cesty bol trvalo-udržateľný regionálny rozvoj a zúčastnili sa jej zástupcovia samospráv, samostatne hospodáriaci roľníci, lesníci, zástupcovia neziskových organizácií a rozvojových agentúr pôsobiacich v území BR Poľana a Svetového prírodného dedičstva Karpatské bukové pralesy (NP Poloniny a CHKO Vihorlat, viac http://whc.unesco.org/en/list/1133).
 

Pobyt na mieste (dedinka Wergenstein a okolie) trval tri dni.
 

Počas prvej časti sa účastníci dozvedeli informácie o Prírodnom parku Beverin. V parku leží jedenásť obcí a žije 2500 obyvateľov. Výskyt kozorožcov bol základným argumentov pre založenie parku. Správa parku zamestnáva 4 ľudí, pričom medzi základné činnosti tohto tímu patria činnosti v presne definovaných oblastiach, medzi ktorými sa ochrana prírody v našom chápaní nevyskytuje – Prírodný park je skôr niečo ako RRA zameraná na rozvoj územia prírodného parku, ktorý zachováva tradičné formy hospodárenia a snaží sa zabrániť odlivu ľudí. Ochranu prírody riešia štátne úrady. Samotný prírodný park je organizáciou založenou obcami a inými subjektmi, teda nie je to štátny úrad, resp. organizácia. V rámci oblasti podpory rozvoja miestnej ekonomiky sa venujú aj udeľovaniu značiek produktom a podpore malých firiem spracovávajúcich suroviny pochádzajúce z územia prírodného parku. Okrem toho sa venujú mobilitným projektom, cestovnému ruchu, vzdelávaniu, kultúre, úsporám energie a výskumu. (http://www.naturpark-beverin.ch; info@naturpark-beverin.ch)

V rámci projektu sa na území troch chránených území v SR (Poľana, Poloniny, Vihorlat) realizovala séria drobných projektov, ktoré boli vyberané v rámci súťaže. Aktivity projektov boli zamerané na zlepšenie spolupráce ŠOP SR a subjektov pracujúcich na území CHKO, resp. NP v konkrétnych oblastiach, akými sú extenzívne spásanie lúk, rekonštrukcia a označovanie kultúrnych pamiatok, vytváranie nových atraktivít pre turistov a drobnej infraštruktúry.

V rámci študijnej cesty sa v popoludňajších hodinách prvého dňa a počas druhého dňa zorganizovali návštevy jednotlivcov a subjektov rôzneho charakteru pôsobiacich v Prírodnom parku:
- Starosta dediny Wergenstein predstavil dedinu Casti-Wergenstein, ktorá má 53 obyvateľov. Väčšina z nich pracuje v poľnohospodárstve, menej v službách. Takéto malé dediny nedisponujú všetkými úlohami a kompetenciami – to, na čo nemajú kapacity riešia spoločne s ďalšími obcami, čo je model použiteľný aj u nás.
- Ubytovanie na súkromí (bed&breakfest) predstavuje príklad miestnej aktivity reagujúcej na potreby územia – malý rodinný penzión je vhodný pre turistov preferujúcich súkromie a ticho v prírodnom parku, ktorý sa nesnaží prilákať davy turistov.
- Obec Mathon – susedná malá obec, ktorej väčšina obyvateľov sa venuje (podobne ako vo Wergensteine) chovu dobytka disponuje aj obchodom (ktorý v prípade, že vygeneruje stratu, je dotovaný obcou). V obci bol prezentovaný príklad využitia existujúcich kapacít – miestnu nevyužívanú školu prebudovali na ubytovňu, ktorá je vhodná napr. na školské výlety alebo školy v prírode. Ide o obecnú aktivitu dotačne podporenú z centrálnej a kantonálnej vlády.
- Syráreň v obci Andeer bola založená s podporou verejných zdrojov s účelom udržania odbytu mlieka miestnych chovateľov kráv.  Syráreň s predajňou svoje produkty označuje v spolupráci s Prírodným parkom Beverin, pričom podmienkou označenia produktov je využívanie miestnych surovín. Podnik nemá záujem sa rozrastať, produkcia v malom má pre majiteľa viacero výhod.
- Bitúnok v obci Andeer má podobný účel a dotačnú podporu, ako syráreň, takisto slúži miestnym pre efektívne spracovanie ich produkcie. Bitúnok, na rozdiel od syrárne nefinalizuje produkty, ale poskytuje služby poľnohospodárom, ktorí svoje mäso spracúvajú sami, alebo predávajú iným spracovateľom.
- Obec Sufers - na jej území takisto existuje syráreň (jej vznik bol takisto podporený z verejných zdrojov), pričom ďalším pripravovaným projektom je pivovar, ktorý bude spracovávať obilniny priamo vypestované na území prírodného parku.
- Lesný a poľnohospodársky podnik Donat predstavil svoju novú prevádzku, pričom súčasťou prezentácie boli informácie o druhoch lesov a spôsobe ich obhospodarovania, o ochrane lúčnych a pasienkových biotopov a o spôsoboch pastvy, ktoré sa realizujú na území prírodného parku. Podnik sa venuje nie len lesníctvu, ale čiastočne aj obhospodarovaniu pasienkov.

Počas posledného dňa pobytu prebiehali prednášky na témy:
- Finančné nástroje pre trvaloudržateľný rozvoj v chránených územiach
- Vzťah ochrany prírody a ekonomiky
- Nová národná stratégia ochrany biodiverzity SR
- Systém ochrany prírody vo Švajčiarsku
- Švajčiarsky finančný mechanizmus

Dá sa povedať, že otázku zladenia otázok environmetálnych a ekonomických majú Švajčiari zodpovedanú trochu lepšie ako Slováci. Základom všetkého je aj v tomto prípade spolupráca a komunikácia.

Zopár fotiek z akcie nájdete na našom facebooku.