Aktuality /

Lepšie využitie miestne dostupných zdrojov môže pomôcť ekonomike

Využívanie dostupnej biomasy na výrobu brikiet v Turni, nápady vedeckého parku v Užhorode, produkcia peliet na Ukrajine, zlepšovanie spolupráce v komunitách - to boli hlavné témy prvého seminára projektu SUNRISE.

Dňa 26.3.2014 sa v obci Časlivci, južne od Užhorodu, uskutočnil informačný a vzdelávací seminár zameraný na vnútorné zdroje a ich využívanie v miestnych komunitách.


Prvá prezentácia zástupcov realizátorov projektu (ARR Košice a Asociácia študentov – ekonómov Zakarpatia) sa týkala obsahu samotného projektu SUNRISE, o jeho cieli, aktivitách a výstupoch. Projekt je zameraný na nezamestnaných, na súčasných, ale aj potenciálnych podnikateľov a miestnych aktivistov a na samosprávu, ktorá takisto môže byť aktívna aj ako podnikateľský subjekt. Projekt je kombináciou teórie a praxe, okrem všeobecnejšieho vzdelávania, šírenia informácií o téme cez web a tlačené materiály a prípravy podnikateľských plánov využívajúcich existujúce dobré príklady, bude súčasťou projektu aj séria kurzov svojpomocnej výroby solárnych kolektorov (vrátane zriadenia dvoch dielní, kde výroba bude prebiehať) a certifikácia produkcie brikiet v Turni nad Bodvou. Samozrejme všetky podujatia sú bezplatné prístupné pre verejnosť (jediným obmedzením je kapacita podujatí). Temer celý projekt SUNRISE je zrkadlový, t.j. väčšina aktivít sa deje na oboch stranách hranice. Projekt z veľkej časti nadväzuje na predošlý projekt Bioenergia Karpát.


Riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. počas svojho vystúpenia oboznámil prítomných s problémami, s ktorými sme sa v minulých desaťročiach borili na Slovensku, v rámci rozvíjania témy miestneho a regionálneho rozvoja. Stále živou potrebou je spolupráca, partnerstvo aktérov na miestnej a regionálnej úrovni, hľadanie miestnych lídrov, ap. Spomenutý bol príklad z Dánska, kde pri rovnakom počte obyvateľov, ako má SR, je podstatne menej samospráv. Spájanie sa obcí do väčších celkov by aj nám mohlo priniesť zefektívnenie verejnej správy a v konečnom dôsledku zlepšenie života v obciach.


Jaroslav Patsarnyuk, expert – energetik, predniesol príspevok o peletách a briketách, ako potenciálnom palive, ktoré by mohlo zmierniť problémy hroziace Ukrajine (nárast ceny plynu nakupovaného z Ruska). Medzi výhody kvalitných peliet patrí čistota ich spaľovania (minimum popola a emisií tuhých látok), bezodpadová produkcia v drevárskom priemysle, možnosť automatizácie kotolní, vysoká efektívnosť skladovania v porovnaní s inými biopalivami a vysoká výhrevnosť. Momentálne sa vyše 85% peliet z Ukrajiny vyváža, ale pri náraste cien plynu sa to môže začať meniť.


Ladislav Bartók reprezentoval na seminári združenie Pro Tornensis. Okrem predstavenia aktivít združenia bola hlavnou témou jeho prezentácie fungujúca produkcia brikiet – materiálové toky, technológia, výhody, problémy a ich riešenie. Snaženie združenia je celkovo zamerané na miestnu sebestačnosť. Dôraz je podstatné smerovať nie len na proces využívania miestnych zdrojov, ale nevyhnutné je presvedčiť komunitu o myšlienkach a o potrebe zúčastniť sa na ich zavádzaní.


Docent Užhorodskej národnej univerzity Jozef Holovač reprezentoval vedecký park v Užhorode, ktorý už rozpracoval viac ako 40 projektov, medzi ktoré patrí aj viacero zaujímavých energetických ideí, napríklad výmenu vykurovania športového areálu univerzity za nový, využívajúci solárnu energiu, zavádzanie pestovania energetických drevín a vysoko efektívnu varnú dosku.
Účastníci seminára prejavili seriózny záujem o témy, čo sa prejavilo najmä v rámci živej diskusie nasledujúcej po jednotlivých príspevkoch.