Aktuality /

Otvorenie dvoch programov v rámci Nórskych fin. mechanizmov

Otváracia konferencia programov "SK08 Cezhraničná spolupráca" a "SK04 Miestne a regionálne iniciatívy na zníženie národných nerovností a podporu sociálnej inklúzie" sa uskutoční 24. septembra 2013 v Košiciach

Otváracia konferencia bude predstavovať oficiálne spustenie implementácie oboch programov.  Programy budú predstavené zo strany správcu programu a donorských partnerov. Poskytnutú budú aj informácie k výzvam na predkladanie žiadostí o projekt.

Detaily: http://www.eeagrants.sk/otvaracia-konferencia-programov-sk08-cezhranicna-spolupraca-a-sk04-miestne-a-regionalne-iniciativy-na-znizenie-narodnych-nerovnosti-a-podporu-socialnej-inkluzie/