Aktuality /

Zachráňme naše rieky! Prvé kroky v projekte Tid(y)Up

Rieka Tisa je naša druhá najvodnatejšia rieka. Vlieva sa do Dunaja a tvorí hranicu medzi nami a Maďarskom. Zastáva nenahraditeľnú funkciu v riečnej štruktúre východného Slovenska. Tvorí hlavný článok tzv. povodia Tisy (Slovensko má takéto povodia tri). A na ňu spolu s Dunajom je zameraný environmentálny projekt Tid(y)Up, v ktorom sme spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom partnermi. Hlavnou aktivitou bude čistenie Tisy a jej prítokov od plastov, pričom na území košického kraja sa bude čistiť úsek rieky Bodrog.

Seminár zameraný na mikroplasty sa konal dňa 4. novembra 2020 azúčastnilo sa ho 33 účastníkov, medzi ktorými boli prevažne vedeckí pracovníci z univerzít. Šlo o odborníkov z Univerzity Nový Sad či Inštitútu oceánológie z Bulharska. Vyjadriť svoj online postoj prišli aj členovia Inštitútu odpadového hospodárstva vo Viedni a iné významné vodohospodárske inštitúcie. 

 

Každý partner odprezentoval za svoju krajinu výskum v oblasti znečistenia riek z hľadiska výskytu mikroplastov v riekach (spôsoby zbierania vzoriek, aké typy mikroplastov sa našli v riekach a pod.), a ich doterajšie výsledky. Alarmujúce je zistenie, že na Slovensku sa výskum v tejto oblasti nerealizuje. Podobne šokujúce boli aj prezentované štúdie vedcov o dopade spomenutých mikroplastov na ľudský organizmus, ktorým sa, žiaľbohu, dnes už vyhnúť nedá, keďže odpad v podobe plastu je bežnou súčasťou riek a morí.

 

V diskusii s odborníkmi sa partneri zhodli na tom, že v rámci projektu Tid(y)Up pošle každý projektový partner vzorky vody z Dunaja a jeho prítoku Tisy do 2 centralizovaných laboratórií - do Inštitútu odpadového hospodárstva vo Viedni alebo do laboratória v Maďarsku. Dôvodom je potreba aplikovať ten istý systém a metodiku pri analýze týchto vzoriek. Druhým, smutnejším dôvodom je, že v niektorých partnerských krajinách stále absentujú laboratória tohto typu.

 

Dňa 5. novembra 2020 sa v Budapešti konala medzinárodná online konferencia, počas ktorej bol projekt Tid(y)Up oficiálne predstavený. Predmetom záujmu bola rieka Dunaj a jej prítoky. Keďže hovoríme o „medzinárodnej“ rieke, do projektu sa okrem Slovenska zapojilo ďalších šesť krajín - Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Rakúsko, Srbsko a Ukrajina.

 

Na konferencii partneri z Maďarska, ale aj rôzni zahraniční účastníci, prezentovali svoje znalosti v oblasti čistenia riek. Nakoľko jeden partner z Maďarska má s týmto dlhoročné skúsenosti, dozvedeli sme sa viac o súťaži nazvanej „The Plastic Cup“, ktorú organizujú už niekoľko rokov a účastníci z rôznych krajín si najskôr z vyzbieraného odpadu postavia plavidlá, na ktorých zbierajú odpad. Vyhráva to plavidlo, ktoré vyzbiera najviac odpadu.   

 

Slovensko na seminári o mikroplastoch reprezentoval okrem Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. aj Michal Kirchner a Jarmila Makovinská z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Zuzana Hiklová za Slovenský vodohospodársky podnik,a.s. (SVP, a.s.) a za Odštepný závod Košice Štefánia Viszlaiová a Mária Vágašiová.

 

Sme radi, že sa opäť naskytla možnosť angažovania sa na medzinárodnom projekte zameranom na znižovanie znečistenia riek. Svojou participáciou dúfame, že dopomôžeme k zlepšeniu stavu rieky Tisa a jej prítokov, a že sa budeme podieľať na dlhodobých a efektívnych riešeniach ovplyvňujúcich jej budúcnosť a čistotu.