Aktuality /

Blížiace sa stretnutie partnerov projektu LAST MILE

Na ceste k regionálnym akčným plánom

Po roku a pol od začiatku projektu LAST MILE bol dosiahnutý významný míľnik: boli dokončené sumáre analýzy rámcových podmienok a bariér a analýzy technického stavu v regiónoch. Tieto sumáre spolu s medziregionálnou výmenou a skúsenosťami zo študijných ciest tvoria podklad pre vypracovanie akčných plánov.

 
Analýza rámcových podmienok a prekážok poukazuje na existujúce nedostatky a prekážky pre správnu realizáciu a dlhodobú prevádzku flexibilných dopravných systémov. Nedostatočný alebo čiastočne roztrieštený právny rámec pre flexibilné dopravné systémy, informačné služby pre verejnú dopravu, ktoré sú sotva k dispozícii, a obce s nedostatočnými odbornými znalosťami v tomto sektore sú príkladmi prekážok zistených vo väčšine regiónov. Na prekonanie zistených nedostatkov a prekážok a na zlepšenie súčasných rámcových podmienok poskytuje projekt LAST MILE príležitosti na rozvoj spoločných prístupov.
 
Sumár analýzy technického stavu ukazuje na jednej strane mnoho silných stránok a príležitostí v regiónoch, ako aj nedostatky a hrozby na strane druhej. Silné stránky a príležitosti zahŕňajú ochotu miestnych samospráv rozvíjať opatrenia udržateľnej mobility na pokrytie poslednej míle vo vidieckych oblastiach, ako aj technologický pokrok a čoraz väčší podiel ľudí využívajúcich mobilné zariadenia, čo uľahčuje zavádzanie moderných a užívateľsky priateľských systémov na zlepšenie verejnej dopravy a flexibilných dopravných služieb. Na strane druhej existujú aj mnohé slabé stránky a hrozby. Ako príklad uvedieme len dve: geografický kontext často sťažuje zavedenie efektívnych systémov verejnej dopravy z dôvodu rozptýlenia sídiel alebo nízkej hustoty verejných dopravných sietí, v regiónoch dominuje preprava turistov súkromnými automobilmi, pričom pre cestovný ruch je navyše charakteristická sezónnosť.
 
Informačné listy s dôležitými závermi z týchto analýz sú k dispozícii na internetovej stránke: www.interregeurope.eu/lastmile.
 
Vytvorenie týchto analýz je jedným zo základných pilierov pre vypracovanie akčných plánov. Ďalším pilierom tohto základu je medziregionálna výmena a hodnotenie navštívených príkladov osvedčených postupov. Od začiatku projektu sa uskutočnili štyri študijné cesty, v rámci ktorých boli navštívené a vyhodnotené príklady dobrej praxe. Každý partner má teraz dostatok informácií na spracovanie koncepčného návrhu svojho regionálneho akčného plánu. Práca v rámci tohto piliera medziregionálnej výmeny bude pokračovať aj ďalší rok, kým sa začne realizácia konkrétnych opatrení. Uskutočnia sa ďalšie dve študijné cesty, v rámci ktorých budú navštívené ďalšie príklady dobrej praxe a uskutoční sa výmena nápadov týkajúcich sa tvorby regionálnych akčných plánov.
 
S ohľadom na tento cieľ sa uskutoční ďalšie stretnutie a študijná cesta začiatkom októbra v Západopomoranskom vojvodstve v Poľsku. Cesta vláčikom po úzkorozchodnej železnici a prezentácia rôznych systémov požičiavania bicyklov budú opäť inšpiráciou pre partnerov a zainteresované strany. Okrem týchto praktických skúseností sa počas stretnutia uskutoční aj workshop na tému tvorby akčného plánu. Partneri projektu budú prezentovať a diskutovať v skupinách o prvých návrhoch aktivít.
 
Doterajšie výsledky ukazujú, že partneri boli zaneprázdnení prípravou akčných plánov pre svoje regióny. O rok by mali byť regionálne akčné plány pripravené na realizáciu - začne sa druhá fáza projektu. Na dosiahnutie tohto cieľa a konkrétnych cieľov každého partnera je potrebné vykonať ťažkú prácu.