Skip to main content

Klimatická zmena je vážny a doteraz nevídaný problém. Prináša otepľovanie, extrémne prejavy počasia, napríklad vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie suchá, silnejšie a prudšie búrky a pod. Budúci priebeh a skutočný rozsah zmeny klímy nie je presne predpovedateľný.

Prejavy zmeny klímy sú v jednotlivých regiónoch rôzne, veľké rozdiely sa očakávajú medzi nížinami a horskými oblasťami SR. Nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny sú stále významnejšie. Ak by sa oteplilo až o 6°C, malo by to výrazne negatívny dopad na biosféru, produkciu potravín, ale aj zdroje pitnej vody a zdravie obyvateľstva.

V Agentúre sme pripravili 10 stručných informačných letákov, ktoré jednoduchou formou predstavujú hrozby súvisiace so zmeny klímy a návrhy na vhodné mitigačné a adaptačné opatrenia.

Obsah jednotlivých druhov letákov:

  1. Očakávané prejavy klimatickej zmeny. Čo bude iné v lete, čo v zime, ako sa zmena klímy prejaví na zrážkach?
  2. Čo sú tepelné ostrovy a ako je možné znížiť ich negatívny vplyv na ľudí. Je verejná zeleň a zelené strechy len módny výstrelok, alebo to má skutočný priaznivý vplyv?
  3. Sú jednotlivé oblasti kraja rozdielne citlivé na nedostatok vody ale aj na prívalové dažde? Aké vlastnosti pôdy sú v tejto súvislosti dôležité? Aké opatrenia je možné uskutočniť? Ako sa zmena klímy dotkne poľnohospodárstva?
  4. Bude mať zmena klímy vplyv na miestnu ekonomiku, na spotrebu energie? Je možné uskutočniť opatrenia aj v tejto oblasti? Ako ochladzovať prostredie a míňať menej peňazí?
  5. Má voda v krajine vplyv na klímu? Zvyšuje nedostatok vody citlivosť na klimatickú zmenu? Čo je to latentné teplo? Existuje niečo ako klimatizácia Zeme? Dá sa nájsť kompromis medzi mnoho rokov realizovanými opatreniami smerujúcimi k regulácii tokov a odvodňovaniu krajiny a potrebou zachovávať vodu v krajine? Vieme aspoň časť mokradí obnoviť?
  6. Vzťah zmeny klímy a energetiky. Minieme na pohon klimatizácií ďalšie fosílne palivá? Aký majú význam obnoviteľné zdroje?
  7. Ako prispôsobiť domy a byty očakávaným zmenám? Stačí upraviť budovy tak, ako sú napríklad v Stredomorí, alebo je možné pristúpiť k tomu tvorivejšie a inovatívnejšie?
  8. Aké opatrenia uskutočňovať na miestnej úrovni? Stačí pravidlo „menej betónu a viac zelene“, alebo je možností viac?
  9. Prečo je ochrana prírody a ochrana biodiverzity podstatná aj pre človeka? Potrebuje príroda človeka alebo človek prírodu? Čo je ekologická stabilita a aký má vplyv na odolnosť aj voči zmene klímy? Môže prítomnosť prvkov územného systému ekologickej stability a chránených území znížiť vplyv zmeny klímy, alebo naopak, sú takéto prvky citlivé a bude potrebné vyššie úsilie na zachovanie dobrého stavu biotopov?
  10. Čo je to mitigácia? Aká je naša osobná zodpovednosť za planétu a čo pre ňu (pre budúce generácie, pre naše deti a vnukov) môžeme urobiť? Môžeme niečo robiť, alebo máme čakať na klimatické konferencie a celoštátne opatrenia? Aký je vplyv automobilov, bežnej spotreby energie, spotreby (nadspotreby) potravín a iných vecí na stav planéty a ako to prispieva k zmene klímy. Čo je to uhlíková stopa?

Materiály boli pripravené v rámci projektu Ochráňme sa adaptáciou, ktorý je financovaný v rámcu Operačného programu Kvalita životného prostredia.