Skip to main content

Súťaž pre študentov stredných škôl v Košickom kraji s názvom Voda nad zlato, ktorú vyhlásil Košický samosprávny kraj sa chýli ku koncu.

Celkovo bolo podaných 13 stredoškolských projektov s pozitívnym dopadom na okolie, na životné prostredie, na zadržiavanie vody, biodiverzitu a na klímu.

Hlasovanie za projekty:

Ospravedlňujeme sa za problém pri hlasovaní, nástroj „opinion stage“ (ktorý nájdete na stránke nižšie) umožnil hlasovať len 10 000 ľuďom, pri príprave sme nepočítali s tým, že vás bude hlasovať viac.
Všetky hlasy budú zohľadnené.

Ktorá škola podľa Vášho názoru podala najlepší projekt do súťaže Voda nad zlato 2021?
 • Gymnázium, Komenského 32, Trebišov 30%, 2332 votes
  2332 votes 30%
  2332 votes - 30% of all votes
 • Stredná Odborná Škola Veterinárna Košice – Barca 23%, 1786 votes
  1786 votes 23%
  1786 votes - 23% of all votes
 • Spojená Škola Kollárova 17, Sečovce 20%, 1573 votes
  1573 votes 20%
  1573 votes - 20% of all votes
 • Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce 14%, 1098 votes
  1098 votes 14%
  1098 votes - 14% of all votes
 • Stredná Odborná Škola Beauty Služieb 4%, 279 votes
  279 votes 4%
  279 votes - 4% of all votes
 • Obchodná Akadémia, Kapušianska 2, 07101 Michalovce 3%, 258 votes
  258 votes 3%
  258 votes - 3% of all votes
 • Stredná Odborná Škola Dopravy A Služieb Strážske 2%, 158 votes
  158 votes 2%
  158 votes - 2% of all votes
 • Gymnázium; Šrobárova 1; 042 23 Košice 1%, 113 votes
  113 votes 1%
  113 votes - 1% of all votes
 • Gymnázium, Lorencova 46, Krompachy 1%, 103 votes
  103 votes 1%
  103 votes - 1% of all votes
 • Stredná Odborná Škola Techniky A Služieb — Múszaki És Szolgáltatóipari Szakközépiskola 0%, 25 votes
  25 votes
  25 votes - 0% of all votes
 • Stredná Odborná Škola Informačných Technológií 0%, 11 votes
  11 votes
  11 votes - 0% of all votes
 • Stredná Zdravotnícka Škola 0%, 10 votes
  10 votes
  10 votes - 0% of all votes
 • Stredná Odborná Škola Techniky A Služieb, Prakovce 282, Prakovce 0%, 5 votes
  5 votes
  5 votes - 0% of all votes
Total Votes: 7751
3. decembra 2021 - 3. decembra 2021
Voting is closed

Informácie o projektoch, za ktoré môžete hlasovať:

Stredná odborná škola veterinárna Košice – Barca

Námestie mladých poľnohospodárov 2; 04017 Košice

Cieľom projektu je vytvoriť vhodné životné podmienky pre viacero živočíšnych druhov v Barčianskom parku, a to konkrétne pre netopiere, vtáky a hmyz. Na základe vzťahov medzi jednotlivými druhmi a ich prepojenosti na celý ekosystém, podpora týchto živočíšnych druhov má zásadný vplyv na diverzitu a udržateľnosť celého ekosystému v Barčianskom parku. Zároveň prostredníctvom tabúľ chceme návštevníkov informovať o význame a potrebe zachovávania biodiverzity, o druhoch žijúcich v parku a zásadách správania sa v parku, ktoré nenarúša život živočíchov a celkovú biodiverzitu.

Aktivity projektu: hmyzí hotel, kŕmidlá pre vtáky, búdky pre netopiere, výroba a inštalácia tabúľ, ktoré návštevníkov parku zábavnou a pútavou formou informujú o aktivitách a ich význame pre udržanie biodiverzity, o zásadách správania sa v parku, ktoré podporuje zachovanie biodiverzity, o živočíšnych druhoch žijúcich v parku a o dôležitosti neznečisťovania parku – dobe rozkladu rôznych typov odpadu. MČ Barca aj ZRPŠ projekt podporujú.

Podľa poroty ide o sympatický projekt na podporu biodiverzity, cítiť tam rukopis aktívnych študentov. Pozitívne je, že sa zaujímajú o okolie školy, že to prešli aj so starostom MČ.

Stredná odborná škola beauty služieb

Gemerská 1, 040 11 Košice

K existujúcej dažďovej záhrade pri vstupe do hlavnej budovy školy chceme v marci – apríli 2022 dobudovať ďalšie dve dažďové záhrady v areáli vonkajšej eko-učebne na školskom dvore. S týmito dažďovými záhradami je spojené osadenie odtokových rúr pre každý prístrešok pre záchyt dažďovej vody.

Podľa poroty projekt nadväzuje už na začaté aktivity školy, čo je veľmi pozitívne. Pri riešení projektu bolo zrejmé opieranie sa o zamestnancov školy (čo je nevyhnutné). Z technického pohľadu je projekt výborne rozpracovaný.

Stredná odborná škola dopravy a služieb Strážske

Mierová 727, 072 22 Strážske

Cieľom projektu je využiť dažďovú vodu na zalievanie kvetín, ktoré sa nachádzajú ako v priestoroch školy – kvetiny v kvetináčoch, ale aj vonku – átrium – kvetinové záhony a taktiež na zalievanie pestovaných plodín na školskom pestovateľskom políčku prostredníctvom zachytávania dažďovej vody cez systém odkvapových rúr do zberných nádrží.

Samotná realizácia projektu pozostáva z realizácie remeselných úprav na odkvapovej rúre na stavbe školskej garáže a elektrorozvodne. Voda bude zvedená do plastového suda na vodu s ventilom a vekom. Z tohto zberného sudu sa bude ďalej používať na zalievanie.

Komentár poroty: Dobre spracované opisy, projekt je premyslený. Zadržiavanie vody zo striech je opodstatnené. Vodou zo sudov sa majú zalievať i rastliny v interiéri.

Obchodná akadémia, Michalovce

Kapušianska 2, 07101 Michalovce

Ciele: Zlepšiť stav a množstvo zelene v areáli školy. Zlepšiť podmienky pre biodiverzitu (zakladanie kvitnúcich plôch, hmyzích hotelov a vtáčích búdok). Podporiť ekologické myslenie, aby sa tieto návyky stali súčasťou životného štýlu mladej generácie. Realizovať praktické aktivity, prehĺbiť kladný vzťah k prírode a práci obnovou a úpravou školského dvora a tým postupne zmeniť spôsob myslenia, prístupu a správania sa mladých ľudí k životnému prostrediu vnímaním, prežívaním a precítením zážitkov z prírody.

Pri vstupe do školy je v súčasnosti zanedbaná skalku a na niektorých miestach vyschnuté časti tují. Na týchto miestach by sme chceli doplniť kvalitný substrát, vysadiť rôzne rastliny a kvety- lúčne aj trvalky (napr. rudbekia, astra alpínska, echinacea, kokarda…) a okrasné kry. Na novovytvorených vyvýšených záhonoch vysadiť rôzne druhy liečivých byliniek (napr. mäta, medovka, šalvia, nechtík…) a vysadiť aj úžitkové kríky(napr. ríbezle, egreše…). Týmto sa chceme zapojiť do ošetrovania kríkov, pestovania kvetov a liečivých byliniek v rámci predmetu biológia. Zároveň by sme mohli využívať tieto liečivé byliny a ovocie z úžitkových kríkov na prípravu nápojov v čase horúčav na dodržanie pitného režimu počas dňa. Neoddeliteľnou súčasťou prírody sú vtáky a hmyz. Pomáhajú rastlinám a stromom zbaviť sa škodcov. Hmyz zároveň opeľuje kvety a vtáky je potrebné v zimnom období prikrmovať. Jednotlivými zásahmi človeka do prírody prichádzajú o svoj prirodzený priestor a preto umiestnením vtáčích búdok, kŕmidiel a hotelov pre hmyz im tento priestor vytvoríme v okolí starej nefunkčnej fontány. V jej okolí pod stromami plánujeme vysadiť rastliny znášajúce tieň napr. paprade, rododendrón, hosta…

Komentár poroty: Projekt s množstvom aktivít. Dobré nápady pre zvyšovanie biodiverzity, skrášlenie priestoru.

Spojená škola, Sečovce

Kollárova 17, Sečovce

Cieľom je demonštrovať, že aj malými krôčikmi môžeme prispieť k zmierneniu dopadov klimatických zmien. Členovia tímu chcú spolužiakom ukázať, že kompostovaním môžeme prírode vrátiť to, čo nám poskytuje. Na školskom dvore poskytneme vďaka hmyzím hotelom a vtáčím búdkam domov rôznym druhom malých užitočných živočíchov. Cieľom je tiež realizáciou zelenej vertikálnej steny skrášliť prostredie v učebni biológie, vniesť do priestorov harmóniu s prírodou a ukázať hydroponické pestovanie rastlín. Rastliny budú prírodným osviežovačom, zvlhčovačom a čističkou vzduchu.

Komentár poroty: Tri malé (relatívne rozdielne) potrebné aktivity v jednom projekte. Zaujímavá a inovatívna je zelená vertikálna stena v interiéri. Situovanie prvkov je logické.  Kompostovanie a založenie zelenej steny je prínosom. Potrebná je ešte konštrukcia pre popínavky.

Stredná odborná škola techniky a služieb, Prakovce

Prakovce 282, Prakovce

Cieľom projektu je dostať do povedomia žiakov, učiteľov a zamestnancov školy možnosti využitia biologického odpadu, ktorý vniká v okolí školy, budovania hotelov pre hmyz či zachytávania dažďovej vody. Chceme postaviť zastrešené kompostovisko. Jeho dve steny bude tvoriť hotel pre hmyz a vodu v čase dažďov budeme zachytávať zo strechy kompostoviska. Do jednej stavby chceme zakomponovať viacero častí. Projekt bude realizovaný v areáli školy za pomoci žiakov a hlavne majstrov odborného výcviku našej triedy prvého ročníka odboru Lesná výroba.

Komentár poroty: Stručný, jasný, reálny projekt. Aktivity v jednom „balíku“ (kompostér + hmyzí hotel + voda) sú zaujímavou úvahou. Aktivity sú dostatočné, reálne.

Gymnázium, Michalovce

Gymnázium, Ľ. Štúra, 26, 071 01 Michalovce

Projekt má názov Hydroponické pestovanie na GĽŠ. Vonkajšie hydroponické pestovanie by sa dalo nazvať pestovaním pod holým nebom. Výhodou je to, že sa dá pestovať aj tam, kde je pôda neúrodná, alebo sa nevyskytuje vôbec. V našich podmienkach sa jedná najmä o sezónne pestovanie, keďže systém je vystavený vplyvom vonkajšieho prostredia a za prítomnosti dažďovej vody. Vypestované rastliny nájdu uplatnenie v školskej jedálni. Proces pestovania využijeme na vyučovacích hodinách biológie.

Komentár poroty: Jednoduchý, realizovateľný projekt pestovania rastlín v átriu školy.

Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

Šrobárova 1, 042 23 Košice

Naša škola sa nachádza v centre mesta. Projekt plánujeme realizovať na pôde školy, aby sme zveľadili priestory školského dvora, mali zároveň ľahký prístup k udržiavaniu tohto projektu a využívali ho na didaktické účely, napríklad na praktických hodinách biológie.

Aktivity:  Kúpa a zhotovenie vtáčích búdok, hmyzích hotelov a rastlín. Druhovú skladbu rastlín by tvorili skupiny druhov Echinacea, Salvia, Verbena a Rudbeckia. Ide o kultivary rastlín pochádzajúce z trávnatých stepných oblastí. Majú veľmi dlhé obdobie kvitnutia a poskytujú životný priestor a potravu pre mnoho opeľovačov. Doplnené sú skupinami odolných a na podmienky nenáročných trávnych druhov. Výsadba rastlín a inštalácia búdok, a hmyzích hotelov. Sprievodné aktivity.

Komentár poroty:  Sympatická idea – hľadanie spôsobu zlepšovania životných podmienok pre hmyz a vtáctvo uprostred mesta.

Stredná odborná škola techniky a služieb — Múszaki És Szolgáltatóipari Szakközépiskola

Janka Kráľa 25, 079 01 Veľké Kapušany

Prostredníctvom tohto projektu by sme chceli dosiahnuť zvýšenie biodiverzity na trávnatej nevyužitej ploche. Zatiaľ čo na m2 bežného trávnika je len jeden druh s občasnou prítomnosťou burín, na najbohatších lúkach dokáže na m 2 rásť až 50 rôznych druhov rastlín, kde každá poskytuje potravu a úkryt inému druhu hmyzu či vtákov. Zatiaľ čo na bežnom trávniku nedokáže prežiť nič okrem mravcov, na druhovo bohaté lúky môžu byť priamo alebo nepriamo naviazané stovky rôznych druhov zvierat. Zberom dažďovej vody zo striech budovy odborného výcviku do jazierka s jašteričou skalou – jazierko v prípade nedostatku vlahy môže slúžiť aj na zavlažovanie lúky, ktorú plánujeme v rámci projektu vytvoriť. Z nepotrebného vyradeného nábytku a materiálu plánujeme vytvoriť hmyzí hotel a tak priblížiť našim spolužiakom v tejto internetom a médiami premorenej dobe prírodu a jej kolobeh.

Komentár poroty: Komplexný, ambiciózny projekt. Pekná vízia. Podpora biodiverzity je žiaduca.

Gymnázium, Krompachy

Lorencova 46, Krompachy

Cieľom je vysadiť tri ovocné stromy a vytvoriť 6 hmyzích hotelov pomocou surovín z obnoviteľných zdrojov, čím chceme zvýšiť populáciu hmyzu, opelenie rastlín, zbaviť sa škodcov a zabezpečiť ovocie z vlastných zdrojov pre stravníkov školskej jedálne.

Komentár poroty: Príjemný, jednoduchý projekt. Cieľ je jasný,  dobre stanovený, sústreďuje sa na konkrétny zámer. Projekt je inovatívny, uvažuje aj s využitím plodov.

Stredná odborná škola informačných technológií

Ostrovského 1, 040 01 Košice

Cieľom projektu je využitie diery v lese pre vytvorenie jazierka z prírodných materiálov, ktoré bude slúžiť lesnej zvery (napríklad na pitie) a hmyzu (prostredie pre kladenie vajíčok, miesto pre vývin mladých jedincov). Dieru vyčistíme, naplníme vodou, tým vytvoríme prírodné jazierko, ktorým chceme zabezpečiť zvieratám zdroj vody a lesnému hmyzu zabezpečiť miesto pre uskladnenie vajíčok.

Komentár poroty: Pozitívom je, že partia mladých ľudí má záujem riešiť krajinu mimo areálu školy.

Gymnázium, Trebišov

Komenského 32, Trebišov
Realizáciou projektu získame vhodný priestor s revitalizovanou časťou záhrady – školského dvora. Lúčny porast, ktorý sa kosí  raz ročne zachytí podstatne väčšie množstvo vody a zabezpečí jej postupné a pomalé, odparovanie, čo prispeje nemalou mierou k zvýšeniu celkovej vlhkosti vzduchu. Využijeme dažďovú vodu zo školského jazierka na polievanie lúčneho porastu v jeho počiatočných fázach rastu. Revitalizujeme a vytvoríme oddychovú zónu využiteľnú v čase prestávok medzi vyučovaním aj na mimo vyučovacie  aktivity v popoludňajších hodinách.

Činnosti: presvetľovací a tvarovací rez korún stromov; časť trávnika školského dvora pripravíme na výsev lúčnej zmesi tráv a kvetov; vysejeme zmes lúčnych tráv a kvetov; zabezpečíme v prípade potreby pravidelné zalievanie; osadíme hmyzí hotel; osadíme na chránené miesta 2 kŕmidlá a 3 vtáčie búdky.

Komentár poroty: Dobre opísaný, premyslený projekt. Pozitívne je, že projekt počíta s využitím areálu aj mimo vyučovacích hodín.

Stredná zdravotnícka škola

Kukučínova 40; 041 37 Košice

Naša škola sa nachádza v kontexte obytných budov, parkovísk a chodníkov. V okolí školy sa nachádza veľmi málo zelene. Týmto projektom  by sme chceli zvýšiť podiel zelene v areáli školy, kde okrem ihriska sa nachádzajú priestory, vhodné na oddych ale zároveň prispejú k ochrane vody, hmyzu.  Jedným cieľom je zveľadenie vnútorných priestorov školy, ale zároveň obnova zelene, zvýšiť podiel krov, bylín a drevín. Existujúce dreviny využiť ako útočište pre hmyz, ktorý v mestách postupne mizne. Výsadbou kvitnúcich kvetov a krov, pritiahnuť včely.  Zachytenú vodu využívať na polievanie rastlín a bylín ako v exteriéri tak aj v interiéri.

Komentár poroty: Pomerne komplexný projekt. Plnohodnotná výsadba pri škole zrejme nie je možná, preto tím navrhuje výsadbu len do „črepníkov“, resp. väčších kontajnerov. Pozitívny je zámer zachytávania a využívania dažďovej vody v sudoch a dažďovej záhrade.