Skip to main content

Partneri a stakeholderi projektu LAST MILE zo 6 európskych krajín navštívili príklady dobrej praxe a diskutovali o inovatívnych riešeniach pre flexibilnú dopravu v prírodnom parku Upper Sûre Nature Park (Luxembursko) v dňoch od 19. - 22. júna 2017.

Cieľom 4. stretnutia partnerov projektu LAST MILE v regióne Upper Sûre Nature Park bola výmena nápadov a návšteva štyroch príkladov flexibilných dopravných služieb v regióne.

Jedným z príkladov je služba „Rent-a-bike Ardennes“, požičovňa bicyklov v letnej sezóne na rôznych lokalitách v prírodnom parku Upper Sûre Nature Park. Hlavným cieľom tejto služby je ponúknuť turistom možnosť objavovať a spoznávať tento región na bicykli namiesto automobilov. Nevýhodou je však chýbajúca infraštruktúra, keďže v regióne je vybudovaných len niekoľko cyklotrás. Kopcovitá krajina je ďalším faktorom, ktorý sťažuje cykloturistiku v tomto regióne, aj preto sú turistom k dispozícii elektrické bicykle. Spomínané problémy spôsobujú nízke počty výpožičiek elektro bicyklov, no partneri mali počas prezentácie veľa nápadov na zlepšenie tejto situácie.

Návšteva dobrých príkladov flexibilných dopravných riešení vo vidieckych oblastiach je neoddeliteľnou súčasťou projektu Interreg Europe LAST MILE. V priebehu roka, ktorý uplynul od úvodného stretnutia projektu, bolo takto navštívených a vyhodnotených 11 flexibilných dopravných riešení v štyroch regiónoch. Okrem toho sú takmer dokončené syntézy analýz súčasného stavu dopravných systémov v jednotlivých regiónoch a analýz týkajúcich sa rámcových podmienok a bariér. Tieto analýzy tvoria podklad pre vypracovanie akčných plánov.

Syntéza analýz súčasného stavu dopravných systémov ukazuje, že miestne samosprávy prezentujú ochotu rozvíjať opatrenia udržateľnej mobility na pokrytie poslednej míle vo vidieckych oblastiach. Okrem toho technologický pokrok a čoraz väčší podiel ľudí využívajúcich mobilné zariadenia uľahčuje zavádzanie moderných a ľahko použiteľných systémov na zlepšenie verejnej dopravy a najmä na rozvoj flexibilných dopravných služieb. Príležitosti týkajúce sa implementácie flexibilných dopravných riešení sú viaceré.

Na druhej strane jestvujú aj prekážky, napr. geografický kontext sťažuje implementáciu efektívnych systémov verejnej dopravy z dôvodu rozptýlenia sídel alebo nízkej hustoty verejných dopravných sietí. Analýza rámcových podmienok a bariér navyše ukazuje, že v súčasnosti neexistuje žiadny, alebo len nedostatočný právny rámec týkajúci sa flexibilných dopravných systémovJednou z výziev v regiónoch je tiež komunikácia a zvyšovanie povedomia obyvateľov. Táto téma sa preto stala nosnou témou 3. dňa študijnej návštevy v Luxemburgu. Najprv si účastníci vypočuli dve odborné prednášky od expertov. Prvý príspevok priblížil kampane zamerané na zvyšovanie povedomia obyvateľstva o mobilite. Druhý príspevok bol na tému „mobilita ako služba“ a ako Luxembursko bude postupovať v tejto myšlienke. Po týchto odborných vstupoch nasledoval workshop. v malých skupinách. Partneri a stakeholderi mali možnosť prezentovať svoje predstavy o tom, ako komunikovať a efektívne informovať rôzne cieľové skupiny o možnostiach využívania verejnej dopravy vrátane flexibilných dopravných systémov.

Počas prvého roku od úvodného stretnutia vo Viedni sa podarilo ukončiť mnohé projektové úlohy, no mnoho je ešte pred nami. Stretnutia na výmenu skúseností ako bolo v Luxembursku a ako je aj ďalšie projektové stretnutie naplánované na 9. – 12. októbra 2017 v Západnom Pomoransku (Poľsko) sú potrebné na povzbudenie partnerov pre ich ďalšiu prácu.